ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP PageWide Enterprise Color, HP PageWide Managed Color - ติดตั้ง DIMM หน่วยความจำ

ติดตั้ง DIMM หน่วยความจำ

เอกสารชุดนี้ประกอบขั้นตอนในการติดตั้ง DIMM หน่วยความจำเสริม
  หมายเหตุ
เครื่องพิมพ์นี้มีส่วนประกอบที่อาจเสียหายจากการคายประจุไฟฟ้าสถิต (ESD) ได้ ในการลดโอกาสเกิดความเสียหายจาก ESD ให้วางเครื่องพิมพ์บนแผ่นรอง ESD (หากมี) และสวมสายรัดข้อมือ ESD ที่เชื่อมต่อกับพื้นผิวที่ต่อสายดิน หากไม่มีเวิร์กสเตชัน ESD หรือแผ่นรอง ให้ป้องกันตัวคุณเองจากไฟดูดโดยแตะโครงสร้างที่เป็นแผ่นเหล็กก่อนแตะชิ้นส่วนที่ไวต่อ ESD
รูปภาพ : คำเตือน ESD
 1. นำ DIMM หน่วยความจำออกจากกล่อง แล้วถอดวัสดุบรรจุภัณฑ์ออก ตรวจสอบว่าสิ่งที่บรรจุภายในตรงกับภาพนี้
  รูปภาพ : สิ่งที่บรรจุภายในกล่อง
  บันทึก
  HP ขอแนะนำให้ใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์รีไซเคิลถ้าสามารถทำได้
 2. กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อปิดเครื่องพิมพ์ แล้วถอดสายไฟออก
  รูปภาพ : ปิดเครื่องพิมพ์และถอดสายไฟ
 3. ถอดสาย USB หรือเครือข่าย
  รูปภาพ : ถอดสาย USB หรือเครือข่าย
 4. เปิดฝาฟอร์แมตเตอร์แล้วค่อยๆ ถอดออก และวางไว้ข้างๆ
  เปิดฝาฟอร์แมตเตอร์
  ถอดฝาครอบฟอร์แมตเตอร์
 5. ถอดสกรูสองตัวบนฝาฟอร์แมตเตอร์ด้านใน
  รูปภาพ : ถอดสกรูบนฝาฟอร์แมตเตอร์ด้านใน
 6. ถอดฝาฟอร์แมตเตอร์ด้านใน
  รูปภาพ : ถอดฝาฟอร์แมตเตอร์ด้านใน
 7. ใส่ปลายขั้วต่อของ DIMM ลงในที่ยึด ตรวจสอบว่า DIMM เข้าไปในขั้วต่อจนสุดแล้ว
  รูปภาพ : ใส่ DIMM ลงในตัวยึด
 8. หมุนขอบ DIMM เข้าหาตัวยึด (หมายเลข 1) และตรวจสอบว่าแขนล็อคสองตัวล็อคเข้าที่แล้ว (หมายเลข 2)
  รูปภาพ : ตรวจดูให้แน่ใจว่า DIMM เข้าที่แล้ว
 9. ใส่ฝาฟอร์แมตเตอร์ด้านในอีกครั้ง
  รูปภาพ : ใส่ฝาฟอร์แมตเตอร์ด้านในอีกครั้ง
 10. ติดตั้งสกรูสองตัวบนฝาฟอร์แมตเตอร์ด้านในอีกครั้ง
  รูปภาพ : ติดตั้งสกรูสองตัวอีกครั้ง
 11. ใส่ฝาฟอร์แมตเตอร์อีกครั้ง และตรวจสอบว่าปิดสนิท
  ใส่ฝาฟอร์แมตเตอร์อีกครั้ง
  ปิดฝาฟอร์แมตเตอร์
 12. เชื่อมต่อสาย USB หรือเครือข่ายอีกครั้ง
  รูปภาพ : เชื่อมต่อสาย USB หรือเครือข่ายอีกครั้ง
 13. เชื่อมต่อสายไฟ แล้วกดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อเปิดเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ต่อสายไฟและเปิดเครื่องพิมพ์


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย