ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

Samsung ProXpress MFP SL-C4060, SL-C4062 - การทำความเข้าใจข้อความบนจอแสดงผล

ข้อความจะปรากฏบนจอแสดงผลแผงควบคุมเพื่อแสดงสถานะหรือข้อผิดพลาดของเครื่องพิมพ์ โปรดดูตารางด้านล่างเพื่อทำความเข้าใจข้อความและความหมาย และแก้ไขปัญหา หากจำเป็น
บันทึก
 • สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดด้วยแนวทางจากหน้าต่างโปรแกรมสถานะการพิมพ์ของคอมพิวเตอร์ ดูที่การใช้สถานะเครื่องพิมพ์ Samsung
 • หากข้อความไม่อยู่ในตาราง ให้รีบูตใหม่และลองพิมพ์งานอีกครั้ง หากยังเกิด โปรดติดต่อ:
 • เมื่อคุณติดต่อฝ่ายสนับสนุน ให้ระบุเนื้อหาของข้อความบนจอแสดงผลกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ
 • บางข้อความอาจไม่ปรากฏบนจอแสดงผล โดยขึ้นอยู่กับตัวเลือกหรือรุ่น
 • [หมายเลขข้อผิดพลาด]: หมายถึงหมายเลขข้อผิดพลาด
 • [หมายเลขถาด]: หมายถึงหมายเลขถาด
 • [ประเภทวัสดุพิมพ์]: หมายถึงสีของหมึก
 • [ขนาดวัสดุพิมพ์]: ระบุขนาดวัสดุพิมพ์
 • [สี]: หมายถึงสีของหมึก
 • [unit type]: ระบุประเภทเครื่อง
ข้อความ
ความหมาย
วิธีแก้ไขที่แนะนำ
Check whether the pieces of paper remain in the paper path
มีปัญหาในทางเดินกระดาษ
นำเศษกระดาษค้างอยู่ในทางเดินกระดาษออก หากยังคงประสบปัญหา โปรดติดต่อ: ฝ่ายบริการลูกค้าของ HP
Did not supply enough toner. Remove seal tape of toner cartridge or shake it. Call for service if the problem persists.
อุปกรณ์ตรวจไม่พบตลับผงหมึก หรือยังไม่ได้แกะเทปปิดผนึกออกจากตลับผงหมึก
แกะเทปปิดผนึกออกจากตลับผงหมึก โปรดดูที่คู่มือการติดตั้งอย่างรวดเร็ว
ขณะเปลี่ยนตลับผงหมึก เราขอแนะนำให้คุณใช้ตลับผงหมึกแท้ของ Samsung Samsung อาจปฏิเสธการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ตามเงื่อนไขการรับประกัน ในกรณีที่มีการใช้ตลับผงหมึกที่ไม่ใช่ของแท้ของ Samsung เช่น ตลับผงหมึกที่มีการเติมหรือผ่านกระบวนการผลิตซ้ำ
ตลับผงหมึกที่ระบุไม่เหมาะสมสำหรับเครื่องของคุณ
ติดตั้งตลับผงหมึกที่เกี่ยวข้องด้วยตลับหมึกแท้ของ Samsung ดูที่ การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์
Door is open. Close it.
ฝาครอบด้านหน้าหรือฝาครอบด้านหลังล็อคไม่เข้าที่
ปิดฝาจนกว่าจะล็อคเข้าที่
End of life, Replace with new [color] toner cartridge
ตลับผงหมึกที่ระบุหมดอายุการใช้งานตามที่ประมาณ
 • คุณสามารถเลือก Stop (หยุด) หรือ Continue (ดำเนินการต่อ) ได้ตามที่ปรากฏบนแผงควบคุม หากคุณเลือก Stop (หยุด) เครื่องพิมพ์จะหยุดพิมพ์ หากคุณเลือก Continue (ดำเนินการต่อ) เครื่องพิมพ์จะพิมพ์ต่อแต่ไม่สามารถรับประกันคุณภาพการพิมพ์ได้
 • เปลี่ยนตลับผงหมึกเพื่อคุณภาพการพิมพ์ที่ดีที่สุดเมื่อข้อความนี้ปรากฏขึ้น การใช้ตลับผงหมึกนอกขั้นตอนนี้อาจก่อให้เกิดปัญหาคุณภาพการพิมพ์ ให้ดูการเปลี่ยนตลับผงหมึกใหม่
[Color} toner is low
ผงหมึกในตลับผงหมึกที่ระบุเหลือน้อยa
เตรียมตลับผงหมึกใหม่สำหรับเปลี่ยน คุณอาจสามารถเพิ่มคุณภาพการพิมพ์ชั่วคราวได้โดยการกระจายตัวผงหมึก ดูที่ การกระจายตัวผงหมึก
Engine System Failure [error number]. Turn off then on. (ปิดแล้วเปิด)
มีปัญหาในระบบเครื่องยนต์
ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง หากยังคงประสบปัญหา โปรดติดต่อ: ฝ่ายบริการลูกค้าของ HP
Engine Failure [error number]. Call for service if the problem persists.
Fan Failure: [error number]. Turn off then on. (ปิดแล้วเปิด) Call for service if the problem persists.
มีปัญหาในระบบพัดลม
ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง หากยังคงประสบปัญหา โปรดติดต่อ: ฝ่ายบริการลูกค้าของ HP
Fuser Failure [error number]: Turn off, then on. (ปิดแล้วเปิด)
มีปัญหาในชุดฟิวเซอร์
ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง หากยังคงประสบปัญหา โปรดติดต่อ: ฝ่ายบริการลูกค้าของ HP
Fuser Unit Failure [error number]. Turn off then on. (ปิดแล้วเปิด)
HDD System Failure [error number]: Turn off then on. (ปิดแล้วเปิด) Call for service if the problem persists
มีปัญหากับฮาร์ดดิสก์
ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง หากยังคงประสบปัญหา โปรดติดต่อ: ฝ่ายบริการลูกค้าของ HP
HDD System Failure [error number]: Call for service
HDD Error [error number]: Check users guide
Input System Failure [error number]: Check [tray number] connection.
มีปัญหาในถาด
เปิดแล้วปิดถาด หากยังคงประสบปัญหา โปรดติดต่อ: ฝ่ายบริการลูกค้าของ HP
Input System Failure [error number]. Pull [tray number] out and insert it.
มีปัญหาในถาด
เปิดแล้วปิดถาด หากยังคงประสบปัญหา โปรดติดต่อ: ฝ่ายบริการลูกค้าของ HP
Input System Failure [error number]: Check [tray number] connection.
มีปัญหากับหลอดไฟ
เปิดฝา จากนั้นปิดฝา หากยังคงประสบปัญหา โปรดติดต่อ: ฝ่ายบริการลูกค้าของ HP
Load Manual with [Letter],[Plain] paper
ขนาดกระดาษที่ระบุไว้ในคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์ไม่ตรงกับกระดาษที่คุณกำลังโหลด
ใส่กระดาษที่ถูกต้องในถาด หากยังคงประสบปัญหา โปรดติดต่อ: ฝ่ายบริการลูกค้าของ HP
LSU Failure: [error number]. Turn off then on. (ปิดแล้วเปิด) Call for service if the problem persists.
มีปัญหาใน LSU
ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง หากยังคงประสบปัญหา โปรดติดต่อ: ฝ่ายบริการลูกค้าของ HP
Motor Failure: [error number]. Turn off then on. (ปิดแล้วเปิด) Call for service if the problem persists.
มีปัญหาในระบบมอเตอร์
ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง หากยังคงประสบปัญหา โปรดติดต่อ: ฝ่ายบริการลูกค้าของ HP
MSOK Failure: [error message]: Call for service and Change MSOK.
มีปัญหาในระบบมอเตอร์
ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง หากยังคงประสบปัญหา โปรดติดต่อ: ฝ่ายบริการลูกค้าของ HP
Original paper jam in front of the scanner
ต้นฉบับติดค้างในตัวป้อนเอกสารสแกนคู่
นำกระดาษที่ติดออก ดูที่ กระดาษต้นฉบับติดอยู่ด้านหน้าของสแกนเนอร์
Original paper jam inside of the scanner
ต้นฉบับติดค้างในตัวป้อนเอกสารสแกนคู่
นำกระดาษที่ติดออก ดูที่ กระดาษต้นฉบับติดอยู่ข้างในสแกนเนอร์
Paper in output bin is full. Remove printed paper.
ถาดรับกระดาษออกเต็ม
นำงานพิมพ์ออกจากถาดรับกระดาษออก ให้เครื่องพิมพ์ทำการพิมพ์ต่อ
Paper is empty in all tray. Load paper.
ไม่มีกระดาษในถาดทั้งหมด
ใส่กระดาษในถาด
Paper is empty in [tray number]. Load paper.
ไม่มีกระดาษในถาด
ใส่กระดาษในถาด
Paper is empty in MP tray. Load paper.
ไม่มีกระดาษในถาดอเนกประสงค์
ใส่กระดาษลงในถาดอเนกประสงค์
Paper is low in [tray number]. Load paper.
กระดาษในถาดใกล้หมด
ใส่กระดาษในถาด
Tray [number] paper mismatch. MP tray paper mismatch
ขนาดกระดาษที่ระบุไว้ในคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์ไม่ตรงกับกระดาษที่ใส่ไว้ในถาด
ใส่กระดาษในถาด
Paper Jam at the bottom of duplex path
กระดาษติดระหว่างการพิมพ์สองด้าน
นำกระดาษออก ดูที่ ส่วนการพิมพ์สองด้าน
กระดาษติดด้านในของทางเดินการพิมพ์สองด้าน
กระดาษติดด้านบนของทางเดินการพิมพ์สองด้าน
Paper Jam in exit area.
มีกระดาษติดอยู่ในส่วนทางออกกระดาษ
นำกระดาษติดออก ดูในบริเวณทางออก
Paper Jam inside of machine
มีกระดาษติดด้านในเครื่องพิมพ์
นำกระดาษที่ติดออก ดู ในถาด 1 หรือ ในถาดเสริม หรือ ภายในเครื่อง
Paper jam in tray 1
กระดาษติดในส่วนป้อนกระดาษของถาด
แก้ปัญหากระดาษติด ดูที่ ในถาด 1
Paper jam in tray 2
มีกระดาษติดอยู่ในถาดเสริม
แก้ปัญหากระดาษติด ดูที่ ถาดเสริม
Paper jam in tray 3
Paper jam in tray 4
Paper jam in MP tray
กระดาษติดในส่วนป้อนกระดาษของถาด
นำกระดาษออก ดูที่ ในถาดอเนกประสงค์
Prepare new fuser unit
ใกล้หมดอายุการใช้งานของชุดฟิวเซอร์ที่ประมาณไว้
เปลี่ยนชุดฟิวเซอร์เป็นชุดใหม่ ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ
Replace with new fuser unit
ชุดฟิวเซอร์หมดอายุการใช้งานแล้ว
เปลี่ยนชุดฟิวเซอร์เป็นชุดฟิวเซอร์แท้ของ Samsung ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
Prepare new image transfer belt unit
ใกล้หมดอายุการใช้งานของสายพานส่งกระดาษที่ประมาณไว้
เปลี่ยนสายพานส่งใหม่ ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ
Replace with new image transfer belt unit
สายพานส่งกระดาษหมดอายุการใช้งานแล้ว
เปลี่ยนสายพานส่งใหม่ ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ
Install image transfer belt unit
ยังไม่ได้ติดตั้งสายพานส่งกระดาษ
ติดตั้งสายพานส่งกระดาษแท้ของ Samsung ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ
Image transfer belt unit is not compatible. Check the user guide.
สายพานส่งกระดาษของเครื่อง ไม่ใช่ชิ้นส่วนสำหรับใช้กับเครื่องของคุณ
ติดตั้งชิ้นส่วนแท้ของ Samsung ที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับเครื่องของคุณ ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ
Replace with Transfer roller
ลูกกลิ้งส่งกระดาษหมดอายุแล้ว
เปลี่ยนลูกกลิ้งส่งกระดาษ โดยใช้ลูกกลิ้งส่งกระดาษแท้ของ Samsung ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
Replace with new tray [number] pickup roller
ลูกกลิ้งดึงกระดาษหมดอายุแล้ว
เปลี่ยนลูกยางดึงกระดาษ โดยใช้ลูกกลิ้งดึงกระดาษแท้ของ Samsung
Replace with new tray [number] retard roller
ลูกกลิ้งหน่วงกระดาษหมดอายุแล้ว
เปลี่ยนลูกกลิ้งหน่วงกระดาษเป็นอันใหม่ ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ
Replace with new DSDF retard roller
ลูกกลิ้งหน่วงกระดาษของตัวป้อนเอกสารสแกนคู่ (DSDF) หมดอายุแล้ว
เปลี่ยนลูกกลิ้งหน่วงกระดาษของตัวป้อนเอกสารสแกนคู่ (DSDF) เป็นอันใหม่ ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ
Scan System Failure: [error number]. Turn off then on. (ปิดแล้วเปิด)
มีปัญหาในระบบสแกน
ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อขอรับบริการ
Sensor Failure: [error number]. Turn off then on. (ปิดแล้วเปิด) Call for service if the problem persists.
มีปัญหาในระบบเซนเซอร์
ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อขอรับบริการ
The room temperature is not suitable for this set use. Please adjust room temperature
เครื่องพิมพ์อยู่ในห้องที่มีอุณหภูมิห้องไม่เหมาะสม
โปรดปรับอุณหภูมิห้อง ดูที่ ข้อมูลจำเพาะ
[Color] Toner Cartridge Failure: [error number]. Call for service.
มีปัญหากับเซ็นเซอร์หรือกับตลับผงหมึก
ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อขอรับบริการ
[Color] Toner Cartridge is not installed. Install the cartridge.
ไม่ได้ติดตั้งตลับผงหมึก
ใส่ตลับผงหมึกเข้าไปใหม่
[Color] Toner Cartridge is not compatible. Check users guide.
ชุดภาพที่คุณติดตั้งไม่ใช่สำหรับเครื่องของคุณ
ติดตั้งชุดภาพแท้ของ Samsung ที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับเครื่องของคุณ ดูที่ วัสดุสิ้นเปลืองที่พร้อมใช้งาน
Top door of scanner is open
ฝาอุปกรณ์ป้อนเอกสารสแกนคู่ไม่ได้ล็อคเข้าที่
ปิดฝาจนกว่าจะล็อคเข้าที่
Tray Failure: [error number]. Check Tray connection
ถาดไม่ได้เชื่อมต่ออย่างมั่นคง
ติดตั้งถาดอีกครั้ง หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อขอรับบริการ
Tray Failure [error number]. Pull tray [number] out and insert it. Call for service if the problem persists
ถาดไม่ได้เชื่อมต่ออย่างมั่นคง
ติดตั้งถาดอีกครั้ง หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อขอรับบริการ
Tray[number] is not installed. Install the tray
ถาดติดตั้งไม่ถูกต้อง
ติดตั้งถาดอีกครั้ง หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อขอรับบริการ
Tray[number] cassette is pulled out. Insert it properly
ถาดไม่ล็อคเข้าที่
ปิดถาดจนกว่าจะล็อคเข้าที่
Tray[number] door is open. Close it
ฝาถาดล็อคไม่เข้าที่
ปิดฝาถาดจนกว่าจะล็อคเข้าที่
UI System Failure: [error number].
มีปัญหาในระบบ UI
ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อขอรับบริการ
Tray Failure: [error number]. Check Tray connection
ถาดไม่ได้เชื่อมต่ออย่างมั่นคง
ติดตั้งถาดอีกครั้ง หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อขอรับบริการ
Tray Failure [error number]. Pull tray [number] out and insert it. Call for service if the problem persists
ถาดไม่ได้เชื่อมต่ออย่างมั่นคง
ติดตั้งถาดอีกครั้ง หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อขอรับบริการ
TR Failure: [error number]. Install transfer roller again
ไม่ได้ติดตั้งลูกกลิ้งส่งกระดาษ
ติดตั้งลูกกลิ้งส่งกระดาษ หากติดตั้งไว้แล้ว ให้ลองติดตั้งลูกกลิ้งส่งกระดาษใหม่ หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อขอรับบริการ
Waste toner container is almost full. Replace with new one
ภาชนะบรรจุผงหมึกเสียหมดอายุการใช้งานแล้ว และเครื่องพิมพ์จะหยุดพิมพ์จนกว่าจะมีการใส่ภาชนะบรรจุผงหมึกเสียใหม่เข้าไปในเครื่องพิมพ์
เปลี่ยนภาชนะบรรจุผงหมึกเสียใหม่โดยใช้ภาชนะบรรจุผงหมึกเสียแท้ของ Samsung
Waste toner tank is full. Replace with new one
ภาชนะบรรจุงผงหมึกเสียเต็ม
เปลี่ยนภาชนะบรรจุผงหมึกเสีย
Waste toner tank is not installed. Install it
ไม่ได้ติดตั้งภาชนะบรรจุผงหมึกเสีย
ติดตั้งภาชนะบรรจุผงหมึกเสีย หากติดตั้งแล้ว ให้ลองติดตั้งภาชนะบรรจุผงหมึกเสียใหม่อีกครั้ง หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อขอรับบริการ
The IPv4 address assigned to wireless LAN conflicts with that of other system. Check it.
ที่อยู่ IPv4 นั้นถูกนำไปใช้จุดอื่น (LAN แบบไร้สาย)
ตรวจสอบที่อยู่ IPv4 หรือรับ IP ใหม่
The IPv6 address assigned to wireless LAN conflicts with that of other system. Check it.
ที่อยู่ IPv6 นั้นถูกนำไปใช้จุดอื่น (LAN แบบไร้สาย)
ตรวจสอบที่อยู่ IPv6 หรือรับ IP ใหม่
This IP address conflicts with that of other system. Check it.
ที่อยู่ IP นั้นถูกนำไปใช้จุดอื่น
ตรวจสอบที่อยู่ IP หรือรับ IP ใหม่
Network cable is disconnected. Check it.
เครื่องไม่ได้เชื่อมต่อกับสายเคเบิลเครือข่าย
เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเครือข่ายโดยใช้สายเคเบิลเครือข่าย
Error: #S6-3113 Call for service
ฟังก์ชันเครือข่ายไม่ทำงาน เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดในชิป PHY ของระบบเครือข่ายแบบใช้สาย
ปิดและเปิดเครื่อง จากนั้นลองพิมพ์งานใหม่อีกครั้ง หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อขอรับบริการ
802.1x authentication failed. Please Contact the System Administrator
ล้มเหลวในการรับรองความถูกต้อง
ตรวจสอบโปรโตคอลการรับรองความถูกต้องของเครือข่าย หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อขอรับบริการ
a. อายุการใช้งานตลับผงหมึกโดยประมาณ หมายถึงอายุการใช้งานตลับผงหมึกที่คาดหรือประมาณการไว้ ซึ่งจะระบุถึงจำนวนเฉลี่ยของงานพิมพ์ โดยคำนวณตาม ISO/IEC 19752 จำนวนหน้าอาจได้รับผลจากเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ภาพ สภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน การเว้นช่วงเวลาในการพิมพ์ ประเภทวัสดุพิมพ์ และขนาดวัสดุพิมพ์


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย