ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

Samsung ProXpress Color SL-C4010, SL-C4012 - การทำความเข้าใจไฟ LED แสดงสถานะ

สีของไฟ LED แสดงสถานะจะระบุถึงสถานะของเครื่องพิมพ์
บันทึก
 • อาจไม่มีไฟ LED บางอย่างขึ้นอยู่กับรุ่นหรือประเทศ
 • ในการแก้ไขข้อผิดพลาด ให้ดูข้อความแสดงข้อผิดพลาดและคำแนะนำการจากส่วนการแก้ไขปัญหา
 • คุณสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้โดยปฏิบัติตามแนวทางจากหน้าต่างโปรแกรม Samsung Printer Status (สถานะเครื่องพิมพ์ Samsung) บนคอมพิวเตอร์
หากยังคงเกิดข้อผิดพลาดขึ้น โปรดติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้าของ HP

ไฟ LED แสดงสถานะ

ไฟ LED
สถานะ
คำอธิบาย
สถานะ
ดับ
 • เครื่องพิมพ์ออฟไลน์
 • เครื่องพิมพ์อยู่ในโหมดประหยัดพลังงาน
สีน้ำเงิน
ติดสว่าง
เครื่องพิมพ์ออนไลน์อยู่และสามารถใช้งานได้
กะพริบ
เมื่อไฟแบ็คไลท์กะพริบ เครื่องกำลังรับหรือพิมพ์ข้อมูล
สีส้ม
ติดสว่าง
 • ฝาเปิดอยู่ ปิดฝา
 • ไม่มีกระดาษในถาด ใส่กระดาษลงในถาด ดูที่ การใส่กระดาษลงในถาด
 • เครื่องพิมพ์หยุดทำงานเนื่องจากข้อผิดพลาดหลัก ตรวจสอบข้อความบนจอแสดงผล ดูที่ การทำความเข้าใจข้อความบนจอแสดงผล
 • เกิดปัญหากระดาษติดขึ้น โปรดดูที่ การเอากระดาษที่ติดออก
 • ไม่ได้ติดตั้งภาชนะบรรจุผงหมึกเสียไว้ในเครื่อง หรือภาชนะบรรจุผงหมึกเสียเต็ม โปรดดูที่ การเปลี่ยนภาชนะผงหมึกเสีย
 • ตลับผงหมึกเกือบหมดอายุการใช้งานตามที่ประมาณไว้ ขอแนะนำให้เปลี่ยนตลับผงหมึก
กะพริบ
 • เกิดข้อผิดพลาดเล็กน้อย และเครื่องกำลังรอให้ลบข้อผิดพลาด ตรวจสอบข้อความบนจอแสดงผล เมื่อลบปัญหาแล้ว เครื่องจะดำเนินการต่อ
เปิด/ปิดเครื่อง/เริ่มทำงาน
สีน้ำเงิน
ติดสว่าง
เครื่องอยู่ในโหมดประหยัดพลังงาน
ดับ
เครื่องอยู่ในโหมดพร้อมหรือเครื่องปิดอยู่
สถานะ
คำอธิบาย
Eco (ประหยัด)
สีเขียว
ติดสว่าง
เปิดโหมด Eco (ดูที่ การพิมพ์โหมด Eco
ดับ
ปิดโหมด Eco
ก. อายุการใช้งานตลับผงหมึกโดยประมาณ หมายถึงอายุการใช้งานตลับผงหมึกที่คาดไว้หรือประมาณการไว้ ซึ่งจะระบุถึงจำนวนเฉลี่ยของงานพิมพ์ โดยได้รับการคำนวณตาม ISO/IEC 19798 จำนวนหน้าอาจได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ภาพ การเว้นช่วงเวลาในการพิมพ์ กราฟิก วัสดุพิมพ์ และขนาดวัสดุพิมพ์ ผงหมึกบางส่วนอาจเหลืออยู่ในตลับหมึกแม้ว่าไฟ LED สีส้มติดสว่าง และเครื่องพิมพ์หยุดพิมพ์


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย