ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Samsung - กำหนดค่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์สำหรับ Windows หลังจากที่ติดตั้งอุปกรณ์เสริม

เมื่อคุณติดตั้งอุปกรณ์เสริม เช่น ถาดเสริม หรือหน่วยความจำเสริม เครื่องพิมพ์จะตรวจหาและตั้งค่าอุปกรณ์เสริมโดยอัตโนมัติ หากคุณไม่สามารถตั้งค่าอุปกรณ์เสริมที่ติดตั้งไว้บนเครื่องพิมพ์ด้วยไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ได้ ให้ใช้เอกสารนี้เพื่อกำหนดค่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์สำหรับ Windows

กำหนดค่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์สำหรับ Windows

ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อตั้งค่าอุปกรณ์เสริมโดยใช้เดสก์ท็อปหรือคอมพิวเตอร์ Windows:
 1. คลิกไอคอน Start (เริ่ม) แล้วทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคุณ เพื่อค้นหารายการเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้ง:
  • Windows 10 และ Windows Server 2016: เลือก Settings (การตั้งค่า) เลือก Devices (อุปกรณ์) จากนั้นคลิก Printers & scanners (เครื่องพิมพ์และเครื่องสแกน)
  • สำหรับ Windows 8: จาก Charms (ชุดทางลัด) เลือก Search (ค้นหา) เลือก Settings (การตั้งค่า) เลือก Control Panel (แผงควบคุม) จากนั้นคลิก Devices and Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์)
  • Windows Server 2008 R2: เลือก Control Panel (แผงควบคุม) คลิก Hardware (ฮาร์ดแวร์) จากนั้นคลิก Devices and Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์)
  • Windows XP, Windows Server 2003 และ Windows Server 2008: เลือก Settings (การตั้งค่า) จากนั้นคลิก Printers and Faxes (เครื่องพิมพ์และแฟ็กซ์)
  • Windows Vista และ Windows 7: เลือก Control Panel (แผงควบคุม) คลิก Hardware and Sound (ฮาร์ดแวร์และเสียง) จากนั้นคลิก Printers (เครื่องพิมพ์)
 2. คลิกขวาที่เครื่องพิมพ์
 3. ให้เลือก Properties (คุณสมบัติ) หรือ Printer properties (คุณสมบัติเครื่องพิมพ์) ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคุณ
  บันทึก
  หาก Printer properties (คุณสมบัติเครื่องพิมพ์) มีเครื่องหมายลูกศร คุณจะสามารถเลือกไดรเวอร์เครื่องพิมพ์อื่นที่เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ที่เลือกได้
 4. ให้เลือก Device Settings (การตั้งค่าอุปกรณ์) หรือ Device Options (ตัวเลือกอุปกรณ์) ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคุณ
 5. เลือกตัวเลือกที่เหมาะสม
  บันทึก
  บางตัวเลือกหรือบางการตั้งค่าอาจไม่ปรากฏสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ ขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณ
  • Tray Options (ตัวเลือกถาด): เลือกถาดเสริมที่ติดตั้งไว้ คุณสามารถเลือกถาดได้
  • Storage Options (ตัวเลือกที่เก็บข้อมูล): เลือกหน่วยความจำเสริมที่ติดตั้งไว้ หากเลือกคุณสมบัตินี้ คุณสามารถเลือก Print Mode (โหมดการพิมพ์) ได้
  • Printer Configuration (การกำหนดค่าเครื่องพิมพ์): เลือกภาษาเครื่องพิมพ์สำหรับงานพิมพ์
  • Advanced Features (คุณสมบัติขั้นสูง): เลือก Printer Status (สถานะเครื่องพิมพ์) และ Stylish User Interface (สไตล์อินเทอร์เฟซผู้ใช้)
   หรือ
   Administrator Settings (การตั้งค่าของผู้ดูแลระบบ): เลือก Printer Status (สถานะเครื่องพิมพ์) และ EMF Spooling (การจัดคิว EMF)
  • Admin Job Accounting (การจัดการบัญชีงานของผู้ดูแลระบบ): ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมโยงผู้ใช้และข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตนผู้ใช้กับเอกสารแต่ละแผ่นที่พิมพ์ได้
   • User permission (สิทธิ์ของผู้ใช้): หากคุณเลือกตัวเลือกนี้ เฉพาะผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เท่านั้น จึงจะสามารถสั่้งเริ่มพิมพ์งานได้
   • Group permission (สิทธิ์ของกลุ่ม): หากคุณเลือกตัวเลือกนี้ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิ์ของกลุ่มเท่านั้น จึงจะสามารถสั่้งเริ่มพิมพ์งานได้
    บันทึก
    หากต้องการเข้ารหัสรหัสผ่านการจัดการบัญชีงาน ให้เลือก Job Accounting Password Encryption (เข้ารหัสรหัสผ่านการจัดการบัญชีงาน)
  • Custom Paper Size Settings (การตั้งค่าขนาดกระดาษที่กำหนดเอง): ช่วยให้คุณสามารถระบุขนาดกระดาษที่กำหนดเองได้
 6. คลิก OK (ตกลง) จนกว่าคุณจะออกจากหน้าต่าง Properties (คุณสมบัติ) หรือ Printer properties (คุณสมบัติเครื่องพิมพ์)


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย