ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

Samsung MFP SL-K3250-K3300, MultiXpress Color MFP SL-X3220-X3280 - การใช้คุณสมบัติสำเนาพิเศษ

ในแท็บ Basic (พื้นฐาน), Advanced (ขั้นสูง) หรือ Image (ภาพ) ของหน้าจอ Copy (สำเนา) ผู้ใช้สามารถเลือกระบุคุณสมบัติสำเนา
  บันทึก
บางเมนูอาจไม่ปรากฏในจอแสดงผลขึ้นอยู่กับตัวเลือกหรือรุ่น
การเปลี่ยนตัวเลือกเมนู:
 1. แตะ Copy (สำเนา) จากหน้าจอแสดงผล
  รูปภาพ : หน้าจอแสดงผล
 2. ใส่ต้นฉบับหงายหน้าขึ้นในหน้า RADF หรือวางต้นฉบับแผ่นเดียวคว่ำหน้าลงบนกระจกของสแกนเนอร์ และปิด RADF โปรดดู การใส่ต้นฉบับ
 3. หากผู้ใช้ที่ต้องการปรับแต่งการตั้งค่าสำเนา รวมทั้งย่อ/ขยาย ความเข้ม ประเภทต้นฉบับ และอื่นๆ จากหน้าจอแสดงผล
 4. แตะแท็บ Basic (พื้นฐาน), Advanced (ขั้นสูง) หรือ Image (ภาพ) จากหน้าจอแสดงผล
 5. เลือกตัวเลือกที่เหมาะสม
รายการ
คำอธิบาย
แหล่งกระดาษ
Paper Source (แหล่งกระดาษ) ตั้งค่าถาดที่มีกระดาษที่จะใช้สำหรับการพิมพ์ เครื่องพิมพ์จะพิมพ์ภาพที่สแกนบนกระดาษในถาดที่เลือก ผู้ใช้สามารถมองเห็นไอคอนที่แสดงขนาดกระดาษและจำนวนกระดาษที่เหลืออยู่ในแต่ละถาด
ย่อ/ขยาย
ย่อหรือขยายขนาดของภาพที่ทำสำเนา
  บันทึก
หากเครื่องพิมพ์ถูกตั้งค่าเป็นโหมด Eco คุณสมบัติย่อและขยายจะใช้ไม่ได้
กระดาษออก
ผู้ใช้สามารถเลือกตัวเลือกสำหรับวิธีจัดเรียงเอาต์พุต
Sort (เรียง): เลือกวิธีการเรียงเอาต์พุต
 • Collated (เรียงชุด): เอาต์พุตจะเป็นชุดตรงตามลำดับของต้นฉบับ
  รูปภาพ : Collated (เรียงชุด)
 • Uncollated (ไม่เรียงชุด): เอาต์พุตจะจะเรียงเป็นปึกของแต่ละหน้า
  รูปภาพ : Uncollated (ไม่เรียงชุด)
Rotate (หมุน): ซ้อนผลงานพิมพ์เป็นชุดแบบสลับไปมา
 • คุณสมบัตินี้ใช้ได้เมื่อไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่ง
 • คุณสมบัตินี้ใช้ได้กับกระดาษพิมพ์ขนาด Letter และ A4
 • ก่อนใช้คุณสมบัตินี้ ผู้ใช้ต้องใส่กระดาษในถาดโดย SEF (ป้อนขอบสั้น) และ LEF (ป้อนขอบยาว) ตัวอย่างเช่น ทิศทางของการป้อนกระดาษในถาด 1 เป็น SEF และทิศทางของการป้อนกระดาษกระดาษในถาด 2 เป็น LEF
 • คุณสมบัตินี้ใช้ได้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งเสริมเท่านั้น
 • คุณสมบัติบางอย่างใช้ได้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งเสริมเท่านั้น
Output Tray (ถาดเอาต์พุต): ตัวเลือกนี้ช่วยให้ผู้ใช้ระบุถาดที่จะเอาต์พุตเอกสารที่พิมพ์
Staple (ลวดเย็บกระดาษ): ระบุจำนวนลวดเย็บกระดาษเมื่อเย็บเล่มเอกสาร (ลวดเย็บกระดาษหนึ่งหรือสองตัว)
Punch (เครื่องเจาะรู): ระบุจำนวนรูที่จะเจาะในเอกสาร (สองหรือสามรู) บางชุดเครื่องเจาะรูอาจมีตัวเลือก 4 รูแทนตัวเลือก 3 รู
ความเข้ม
ผู้ใช้สามารถปรับระดับความเข้ม คุณสมบัตินี้ช่วยให้พิมพ์ภาพที่เข้มเป็นภาพที่จางลง หรือภาพที่จางเป็นภาพที่เข้มขึ้นได้
พิมพ์สองด้าน
ผู้ใช้สามารถตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้พิมพ์สำเนาบนทั้งสองด้านของกระดาษได้
1 -> 1 Sided (1 -> 1 ด้าน): สแกนหนึ่งด้านของต้นฉบับและพิ่มบนหนึ่งด้านของกระดาษ
รูปภาพ : 1 -> 2 Sided (1 -> 2 ด้าน)
รูปภาพ : 2 -> 1 Sided (2 -> 1 ด้าน)
รูปภาพ : 2 -> 2 Sided (2 -> 2 ด้าน)
  บันทึก
หากวางต้นฉบับบนกระจกของสแกนเนอร์ และผู้ใช้กด 1 -> 2 Sided (1 -> 2 ด้าน), 2 -> 1 Sided (2 -> 1 ด้าน) หรือ 2 -> 2 Sided (2 -> 2 ด้าน) ข้อความ Do you want to scan another page? (คุณต้องการสแกนหน้าอื่นหรือไม่) จะปรากฏขึ้นหลังจากทำสำเนาหน้าแรก ใส่ต้นฉบับอื่น และกด Yes (ใช่) เมื่อเสร็จสิ้น ให้กด No (ไม่) ในหน้าต่างนี้
โหมดสี
ผู้ใช้สามารถเลือกโหมดสีเริ่มต้นเพื่อใช้สำหรับงานสำเนา
Auto(อัตโนมัติ): ตรวจสอบโดยอัตโนมัติว่าเอกสารที่สแกนเป็นสีหรือขาวดำ แล้วตั้งค่าสีที่เหมาะสม
Full Color(สีเต็ม): พิมพ์สำเนาสีเดียวกับต้นฉบับ ขึ้นอยู่กับคุณภาพของต้นฉบับ คุณภาพของสำเนาอาจแตกต่างจากของต้นฉบับ
B/W: พิมพ์สำเนาขาวดำ ไม่ว่าเอกสารที่สแกนจะเป็นสีหรือขาวดำ
ขนาดต้นฉบับ
สำเนาสามารถสร้างหลังระบุขนาดการสแกนเอกสารได้หากไม่สามารถตรวจจับขนาดเอกสารโดยอัตโนมัติ หรือเพื่อระบุขนาดเอกสารที่แน่นอน
Original Orientation (แนวต้นฉบับ):
เมื่อทำสำเนาเอกสารสองด้าน หรือทำสำเนาสองด้านหรือสำเนาผสม ให้ระบุแนวเอกสาร ไม่เช่นนั้น สำเนาอาจไม่พิมพ์ตามลำดับหน้าที่ถูกต้องหน้า หรือการจัดเรียงหน้าด้านหน้าและหลังที่ถูกต้อง
Upright Images (ภาพตั้งตรง): เลือกการตั้งค่านี้สำหรับเอกสารต้นฉบับที่ใส่โดยด้านบนหันไปทางด้านหลังของเครื่องพิมพ์
Sideways Images (ภาพด้านข้าง): เลือกการตั้งค่านี้สำหรับเอกสารต้นฉบับที่ใส่เข้าไปใน RADF โดยด้านบนของเอกสารต้นฉบับหันไปทางด้านซ้ายของเครื่องพิมพ์ หรือเอกสารต้นฉบับที่วางบนกระจกของสแกนเนอร์โดยด้านบนของเอกสารต้นฉบับหันไปทางด้านขวาของเครื่องพิมพ์
ประเภทต้นฉบับ
การตั้งค่าประเภทต้นฉบับจะใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพสำเนาโดยการเลือกประเภทเอกสารสำหรับงานทำสำเนาปัจจุบัน
Text (ข้อความ): ใช้สำหรับต้นฉบับที่ประกอบด้วยข้อความเป็นส่วนใหญ่
ข้อความ/ภาพถ่าย: ใช้สำหรับต้นฉบับที่มีข้อความผสมกับภาพถ่าย
ภาพถ่าย: ใช้เมื่อต้นฉบับเป็นภาพถ่าย
Copied Original (ต้นฉบับสำเนา): ใช้สำหรับเอกสารที่ทำสำเนา
แผนที่: ใช้สำหรับแผนที่
Light Original (ต้นฉบับอ่อน): ใช้สำหรับเอกสารที่จาง
N-Up
ลดขนาดของภาพต้นฉบับ และพิมพ์ 2 ถึง 32 หน้าบนกระดาษหนึ่งแผ่น
รูปภาพ : N-Up
ปิด: ทำสำเนาต้นฉบับลงบนกระดาษหนึ่งแผ่น
2UP - 32UP: ทำสำเนาต้นฉบับตามจำนวนหน้าที่ระบุในหนึ่งแผ่น
  บันทึก
ขึ้นอยู่กับเอกสารต้นฉบับขนาด ขนาดกระดาษเอาต์พุต และอัตราที่ย่อของภาพ ตัวเลือกบางอย่างอาจไม่ได้ใช้งาน
หนังสือเล่มเล็ก
เครื่องพิมพ์จะพิมพ์บนกระดาษหนึ่งด้านหรือทั้งสองด้านโดยอัตโนมัติ จากนั้นพับเพื่อสร้างหนังสือเล่มเล็กที่มีหน้าทั้งหมดตามลำดับที่ถูกต้อง
เครื่องพิมพ์จะย่อและปรับตำแหน่งของแต่ละภาพอย่างถูกต้องเพื่อให้พอดีกับกระดาษที่เลือก
ปิด: ปิดใช้งานคุณสมบัตินี้
One-Sided Original (ต้นฉบับหนึ่งด้าน): ทำสำเนาจากต้นฉบับหนึ่งด้านเป็นหนังสือเล่มเล็กหนึ่งหน้า
รูปภาพ : ต้นฉบับหนึ่งด้าน
Two-Sided Original Book (หนังสือต้นฉบับสองด้าน): ทำสำเนาแต่ละด้านของต้นฉบับเป็นหนังสือเล่มเล็กหนึ่งหน้า
รูปภาพ : หนังสือต้นฉบับสองด้าน
Two-Sided Original Calendar (ปฏิทินต้นฉบับสองด้าน): ทำสำเนาแต่ละด้านของต้นฉบับเป็นหนังสือเล่มเล็กหนึ่งหน้า ด้านที่สองของแต่ละต้นฉบับจะหมุน 180° เพื่อให้ข้อความตั้งตรงในหนังสือเล่มเล็ก
รูปภาพ : ปฏิทินต้นฉบับสองด้าน
ทำสำเนาหนังสือ
คุณสมบัตินี้ช่วยให้ผู้ใช้ทำสำเนาหนังสือทั้งเล่ม หากหนังสือหนาเกินไป ให้ยกฝาครอบจนบานพับติดกับตัวหยุดแล้วปิดฝาครอบ หากหนังสือหนากว่า 30 มม. ให้เริ่มทำสำเนาโดยเปิดฝาครอบ
ปิด: ปิดใช้งานคุณสมบัตินี้
Left Page (หน้าด้านซ้าย): พิมพ์หน้าด้านซ้ายของหนังสือเท่านั้น
Right Page (หน้าด้านขวา): พิมพ์หน้าด้านขวาของหนังสือเท่านั้น
Both Pages (From Left) (หน้าทั้งคู่ (จากซ้าย)): พิมพ์หน้าเอกสารทั้งสองหน้าเริ่มจากหน้าด้านซ้าย
Both Pages (From Right) (หน้าทั้งคู่ (จากขวา)): พิมพ์หน้าเอกสารทั้งสองหน้าเริ่มจากหน้าด้านขวา
  บันทึก
คุณสมบัติสำเนานี้ใช้ได้เฉพาะเมื่อวางต้นฉบับบนกระจกของสแกนเนอร์
ปรับพื้นหลัง
พิมพ์ภาพโดยไม่มีพื้นหลัง คุณสมบัติสำเนานี้จะลบสีพื้นหลัง และมีประโยชน์เมื่อทำสำเนาต้นฉบับที่มีสีในพื้นหลัง เช่น หนังสือพิมพ์หรือแคตตาล็อก
ปิด: ปิดใช้งานคุณสมบัตินี้
อัตโนมัติ: ปรับพื้นหลังให้ดีที่สุด
Enhance (ปรับคุณภาพ): ตัวเลขที่สูงขึ้น พื้นหลังจะสดใสยิ่งขึ้น
Erase (ลบ): ตัวเลขที่สูงขึ้น พื้นหลังจะจางยิ่งขึ้น
Erase Edge (ลบขอบ)
ช่วยให้ผู้ใช้ลบจุด รูเจาะ รอยพับ และรอยลวดเย็บกระดาษตามแนวขอบทั้งสี่ของเอกสาร
รูปภาพ : ลบขอบ
ปิด: ปิดใช้งานคุณสมบัตินี้
Border Erase (ลบกรอบ): ลบจำนวนหนึ่งของขอบของงานพิมพ์
Hole Punch Erase (ลบรูเจาะ): ลบรอยของรูเย็บเล่มหนังสือ
Stamp (สแตมป์)
ผู้ใช้สามารถใช้คุณสมบัติสแตมป์ต่อไปนี้
IP Address (ที่อยู่ IP): ตัวเลือกนี้ช่วยให้ผู้ใช้พิมพ์ IP แอดเดรสบนงานพิมพ์
ID: ตัวเลือกนี้ช่วยให้ผู้ใช้พิมพ์ ID ผู้ใช้บนงานพิมพ์
ข้อมูลอุปกรณ์: ตัวเลือกนี้ช่วยให้ผู้ใช้พิมพ์ข้อมูลอุปกรณ์บนงานพิมพ์
Comment (ความเห็น): ตัวเลือกนี้ช่วยให้ผู้ใช้พิมพ์ความเห็นของตนบนงานพิมพ์
Date & Time (วันที่และเวลา): ตัวเลือกนี้ช่วยให้ผู้ใช้พิมพ์สแตมป์เวลาและวันที่บนงานพิมพ์
Page Number (หมายเลขหน้า): ตัวเลือกนี้ช่วยให้ผู้ใช้พิมพ์หมายเลขหน้าบนงานพิมพ์
ลายน้ำ
ตัวเลือกลายน้ำช่วยให้ผู้ใช้พิมพ์ข้อความบนเอกสารที่มีอยู่ ตัวอย่างเช่น ใช้เมื่อผู้ใช้ต้องการอักษรสีเทาขนาดใหญ่ที่อ่านว่า DRAFT (ฉบับร่าง) หรือ CONFIDENTIAL .(ความลับ) พิมพ์ทแยงมุมในหน้าแรกหรือทุกหน้าของเอกสาร
รูปภาพ : ลายน้ำ
สำเนาบัตรประจำตัว
คุณสมบัตินี้มีประโยชน์สำหรับการทำสำเนารายการขนาดเล็ก เช่น นามบัตร โปรดดู การทำสำเนาบัตรประจำตัว
Erase Backside Image (ลบภาพด้านหลัง)
เมื่อต้นฉบับบางและภาพด้านหลังแสดงทะลุ ผู้ใช้สามารถใช้คุณสมบัตินี้เพื่อลบภาพด้านหลัง
Build Job (สร้างงาน)
หลังจากสแกนเสร็จสิ้น หน้าต่าง Scan More Pages (สแกนหน้าเพิ่มเติม) จะปรากฏขึ้นถามว่าผู้ใช้ต้องการสแกนหน้าอื่นหรือไม่ หากผู้ใช้เลือก Yes (ใช่) จะสามารถสแกนหน้าอื่นในงานปัจจุบัน หากผู้ใช้เลือก No (ไม่) การสแกนจะเสร็จสมบูรณ์ และจะทำส่วนเหลือของงาน
a. X322x/ X328x series เท่านั้น

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย