ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

Samsung MFP SL-K3250-K3300, MultiXpress Color MFP SL-X3220-X3280 - การสแกนและส่งผ่านอีเมล์

เอกสารนี้จะอธิบายถึงวิธีการส่งการสแกนผ่านอีเมล์ โดยอธิบายหน้าจอ Scan to Email (สแกนไปยังอีเมล์) วิธีการตั้งค่าบัญชีอีเมล์ วิธีการสแกนและส่งอีเมล์ วิธีการส่งไปยังอีเมลแอดเดรสล่าสุดอีกครั้ง และวิธีการพิมพ์รายงานการยืนยันอีเมล์

การพิมพ์รายงานการยืนยันอีเมล์

คุณสามารถตั้งค่าเครื่องให้พิมพ์รายงานว่าการส่งอีเมล์เสร็จสมบูรณ์หรือไม่
บันทึก
หากรายงานมีตัวอักษรหรือแบบอักษรที่เครื่องพิมพ์ไม่รองรับ Unknown (ไม่รู้จัก) อาจพิมพ์แทนตัวอักษร/แบบอักษรในรายงาน
  1. คลิก Machine Setup (การตั้งค่าเครื่อง), Application Settings (การตั้งค่าแอพพลิเคชั่น) แล้ว Scan to Email Settings (การตั้งค่าสแกนไปยังอีเมล์) บนหน้าจอแสดงผล
  2. คลิกตัวเลือกที่เหมาะสมใน Print Confirmation Report (พิมพ์รายงานการยืนยัน)
    • เสมอ: พิมพ์รายงานการยืนยันว่าการส่งอีเมล์เสร็จสมบูรณ์หรือไม่เสมอ
    • ไม่ต้อง: ไม่พิมพ์รายงานการยืนยัน
    • On Errors Only (เมื่อเกิดข้อผิดพลาดเท่านั้น): พิมพ์รายงานการยืนยันเมื่อการส่งอีเมล์ไม่สำเร็จเท่านั้น
  3. คลิก Back (ย้อนกลับ) เพื่อกลับไปที่หน้าจอก่อนหน้า


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย