ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

Samsung MFP SL-K3250-K3300, MultiXpress Color MFP SL-X3220-X3280 - การทำสำเนาบัตรประจำตัว

สำเนาบัตรประจำตัว

เครื่องพิมพ์จะพิมพ์ด้านหนึ่งของต้นฉบับบนครึ่งบนของกระดาษและอีกด้านบนครึ่งล่างโดยไม่ลดขนาดของเอกสารต้นฉบับ คุณสมบัตินี้มีประโยชน์สำหรับการทำสำเนารายการขนาดเล็ก เช่น นามบัตร
บันทึก
 • คุณสมบัติสำเนานี้ใช้ได้เฉพาะเมื่อวางต้นฉบับบนกระจกของสแกนเนอร์
 • ขนาดของต้นฉบับ 2 ด้านจะต้องเล็กกว่า A5 หากไม่ใช่ จะไม่สามารถทำสำเนาบางส่วนได้
 1. แตะ Copy (สำเนา) จากหน้าจอแสดงผล
  รูปภาพ : หน้าจอแสดงผล
 2. แตะแท็บ Advanced (ขั้นสูง) > ID Copy (> สำเนาบัตรประจำตัว) จากหน้าจอแสดงผล
 3. เลือกถาดใน Paper Source(แหล่งกระดาษ)
 4. ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอแสดงผล
 5. วางด้านหน้าของของต้นฉบับโดยคว่ำหน้าลงบนกระจกของสแกนเนอร์ตามภาพด้านล่าง และปิด RADF
  บันทึก
  เมื่อวางต้นฉบับบนกระจกของสแกนเนอร์ ให้เว้นช่องว่างเล็กน้อยระหว่างขอบของกระจกของสแกนเนอร์และต้นฉบับ ไม่เช่นนั้น อาจไม่สามารถพิมพ์ส่วนหนึ่งของต้นฉบับได้
  รูปภาพ : สแกนด้านหน้า
 6. กด (Start) ((สแกน)) บนแผงควบคุม เครื่องพิมพ์จะเริ่มทำการสแกน
 7. พลิกต้นฉบับและวางลงบนกระจกของสแกนเนอร์ตามภาพด้านล่าง แล้วปิด RADF
  บันทึก
  เมื่อวางต้นฉบับบนกระจกของสแกนเนอร์ ให้เว้นช่องว่างเล็กน้อยระหว่างขอบของกระจกของสแกนเนอร์และต้นฉบับ ไม่เช่นนั้น อาจไม่สามารถพิมพ์ส่วนหนึ่งของต้นฉบับได้
  รูปภาพ : สแกนด้านหลัง
 8. กด (Start) ((เริ่ม)) บนแผงควบคุมเพื่อเริ่มทำสำเนา
  รูปภาพ : สำเนาที่สแกน
  บันทึก
  • หากต้นฉบับมีขนาดใหญ่กว่าพื้นที่การพิมพ์ อาจไม่สามารถพิมพ์บางส่วนได้
  • หากผู้ใช้ไม่กดปุ่ม (Start) (เริ่ม) จะทำสำเนาเท่านั้นด้านหน้า
  • หากผู้ใช้กดปุ่ม (Stop) ((หยุด)) เครื่องพิมพ์จะยกเลิกงานทำสำเนา และกลับสู่โหมดพร้อมทำงาน

สำเนาบัตรประจำตัวด้วยตนเอง

เมนู Manual ID Copy (สำเนาบัตรประจำตัวด้วยตนเอง) ช่วยให้ผู้ใช้ปรับแต่งเค้าโครงสำเนาบัตรประจำตัวเพื่อพิมพ์สูงสุดสี่ต้นฉบับบนแผ่นเดียว ผู้ใช้สามารถใช้เมนูนี้เพื่อกำหนดตำแหน่งการสแกนของต้นฉบับและเค้าโครงของหน้าที่พิมพ์
บันทึก
 • คุณสมบัติสำเนานี้ใช้ได้เฉพาะเมื่อวางต้นฉบับบนกระจกของสแกนเนอร์
 • ขนาดของต้นฉบับ 2 ด้านจะต้องเล็กกว่า A5 หากไม่ใช่ จะไม่สามารถทำสำเนาบางส่วนได้

การตั้งค่าสำเนาบัตรประจำตัวด้วยตนเอง

เมนู Manual ID Copy Setup (การตั้งค่าสำเนาบัตรประจำตัวด้วยตนเอง) ช่วยให้ผู้ใช้ปรับแต่งแม่แบบสำเนาบัตรประจำตัวด้วยตนเอง

การสร้างแม่แบบใหม่

 1. แตะ Printer Setup (การติดตั้งเครื่องพิมพ์) จากหน้าจอแสดงผล
  รูปภาพ : หน้าจอแสดงผล
 2. แตะ Application Settings > Copy Settings (การตั้งค่าแอพพลิเคชั่น > การตั้งค่าสำเนา) จากหน้าจอแสดงผล
 3. เลือก Manual ID Copy Setup > New(การตั้งค่าสำเนาบัตรประจำตัวด้วยตนเอง > ใหม่)
 4. เลือก Template Name(ชื่อแม่แบบ) แล้วพิมพ์ชื่อของแม่แบบ
 5. เลือก Scan Position(ตำแหน่งสแกน) แล้วป้อนตำแหน่งของต้นฉบับบนกระจกของสแกนเนอร์ (มม.)
  รูปภาพ : ตำแหน่งสแกน
  บันทึก
  • ผู้ใช้สามารถกำหนดพื้นที่สแกนโดยใช้พิกัด x และ y สองชุด
  • (Left, Top)((ซ้าย, บน)): ป้อนพิกัด x และ y สำหรับมุมบนซ้ายของบัตรประจำตัว
  • (Right, Bottom)((ขวา, ล่าง)): ป้อนพิกัด x และ y สำหรับมุมล่างขวาของบัตรประจำตัว
  • Scan Position (ตำแหน่งสแกน) จะกำหนดโดยสี่เหลี่ยมที่สร้างระหว่างพิกัด Left (ซ้าย) (0 - 272 มม., 0 - 10.72 นิ้ว), Top (บน) (0 - 407 มม., 0 - 16.04 นิ้ว) และ Right (ขวา) (25 - 432 มม., 0.98 - 17.02 นิ้ว), Bottom (ล่าง) (25 - 297 มม., 0.98 - 11.7 นิ้ว)
 6. เลือก Number of images(จำนวนภาพ) แล้วเลือกจำนวนภาพที่จะรวมไว้ในหน้าเอาต์พุต จำนวนภาพสูงสุดคือสี่
 7. เลือก Image Position(ตำแหน่งภาพ) แล้วป้อนพิกัดสำหรับตำแหน่งภาพ (มม.)
  รูปภาพ : การหมุนภาพ
  บันทึก
  • ผู้ใช้สามารถระบุตำแหน่งที่จะพิมพ์ภาพที่สแกนโดยใช้พิกัด x และ y สองชุด
  • (Left, Top)((ซ้าย, บน)): ป้อนพิกัด x และ y สำหรับมุมบนซ้ายของบัตรประจำตัว
  • (Right, Bottom)((ขวา, ล่าง)): ป้อนพิกัด x และ y สำหรับมุมล่างขวาของบัตรประจำตัว
  • Image Position (ตำแหน่งภาพ) จะกำหนดโดยสี่เหลี่ยมที่สร้างระหว่างพิกัด Left (ซ้าย) (0 - 331 มม., 0 - 13.04 นิ้ว), Top (บน) (0 ~ 191 มม., 0 - 7.52 นิ้ว) และ Right (ขวา) (25 - 216 มม., 0.98 - 8.5 นิ้ว), Bottom (ล่าง) (25 - 356 มม., 0.98 - 14.02 นิ้ว)

การแก้ไขแม่แบบ

เลือกการตั้งค่านี้เพื่อแก้ไขแม่แบบสำเนาบัตรประจำตัวด้วยตนเอง

การลบแม่แบบ

เลือกการตั้งค่านี้เพื่อลบแม่แบบสำเนาบัตรประจำตัวด้วยตนเอง
 1. แตะ Printer Setup (การติดตั้งเครื่องพิมพ์) จากหน้าจอแสดงผล
  รูปภาพ : หน้าจอแสดงผล
 2. แตะ Application Settings > Copy Settings (การตั้งค่าแอพพลิเคชั่น > การตั้งค่าสำเนา) จากหน้าจอแสดงผล
 3. เลือก Manual ID Copy Setup(การตั้งค่าสำเนาบัตรประจำตัวด้วยตนเอง)
 4. เลือกแม่แบบ และแตะ Delete(ลบ)

การใช้สำเนาบัตรประจำตัวด้วยตนเอง

 1. แตะ Copy (สำเนา) จากหน้าจอแสดงผล
  รูปภาพ : หน้าจอแสดงผล
 2. แตะแท็บ Advanced (ขั้นสูง) > ID Copy (> สำเนาบัตรประจำตัว) จากหน้าจอแสดงผล
 3. แตะ Manual ID copy(สำเนาบัตรประจำตัวด้วยตนเอง) แล้วเลือกตัวเลือกที่ต้องการ
  • Template(แม่แบบ): ช่วยให้ผู้ใช้เลือกแม่แบบที่มีอยู่ โปรดดู การตั้งค่าสำเนาบัตรประจำตัวด้วยตนเอง
  • Print now(พิมพ์ตอนนี้): พิมพ์ด้านเดียวของบัตรประจำตัวเท่านั้น
  • ID Copy(สำเนาบัตรประจำตัว): ระบุวิธีการทำสำเนาบัตรประจำตัวเริ่มต้น โปรดดู สำเนาบัตรประจำตัว
 4. ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอแสดงผล
 5. วางด้านหน้าของของต้นฉบับโดยคว่ำหน้าลงบนกระจกของสแกนเนอร์ตามภาพด้านล่าง และปิด RADF
  บันทึก
  เมื่อวางต้นฉบับบนกระจกของสแกนเนอร์ ให้เว้นช่องว่างเล็กน้อยระหว่างขอบของกระจกของสแกนเนอร์และต้นฉบับ ไม่เช่นนั้น อาจไม่สามารถพิมพ์ส่วนหนึ่งของต้นฉบับได้
  รูปภาพ : สแกนด้านหน้า
 6. กด (Start) ((สแกน)) บนแผงควบคุม เครื่องพิมพ์จะเริ่มทำการสแกน
  บันทึก
  • หากต้นฉบับมีขนาดใหญ่กว่าพื้นที่การพิมพ์ อาจไม่สามารถพิมพ์บางส่วนได้
  • หากผู้ใช้กดปุ่ม (Stop) ((หยุด)) เครื่องพิมพ์จะยกเลิกงานทำสำเนา และกลับสู่โหมดพร้อมทำงาน


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย