ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

Samsung MFP SL-K3250-K3300, MultiXpress Color MFP SL-X3220-X3280 - การทำสำเนาพื้นฐาน

นี่คือวิธีการปกติและทั่วไปสำหรับการทำสำเนาต้นฉบับ
 1. กด Copy (สำเนา) จากหน้าจอแสดงผล
  รูปภาพ : หน้าจอแสดงผล
 2. ใส่ต้นฉบับหงายหน้าขึ้นในหน้า RADF หรือวางต้นฉบับแผ่นเดียวคว่ำหน้าลงบนกระจกของสแกนเนอร์ และปิด RADF โปรดดู การใส่ต้นฉบับ
  รูปภาพ : ใส่ RADF 1
 3. ปรับการตั้งค่าสำหรับแต่ละสำเนา เช่น Paper Source (แหล่งกระดาษ), Reduce/Enlarge (ย่อ/ขยาย), Duplex (สองด้าน) และอื่นๆ ในแท็บ Basic (พื้นฐาน)
 4. ตั้งค่าคุณสมบัติสำเนาในแท็บ Advanced(ขั้นสูง) หรือ Image (ภาพ) โปรดดู การใช้คุณสมบัติสำเนาพิเศษ
 5. หากจำเป็น ให้ป้อนจำนวนสำเนาโดยใช้แผงปุ่มกดตัวเลขบนแผงควบคุม
 6. กด (Start) ((เริ่ม)) จากแผงควบคุมเพื่อเริ่มทำสำเนา
บันทึก
 • ในการยกเลิกงานทำสำเนาปัจจุบัน ให้กด (Stop) ((หยุด)) บนแผงควบคุม
 • ผู้ใช้สามารถลบงานปัจจุบันและที่รอดำเนินการโดยใช้ Job Status (สถานะงาน) บนแผงควบคุม เลือกงานที่จะยกเลิกและกด Delete (ลบ) โปรดดู ปุ่มสถานะงาน

การทำสำเนาต้นฉบับที่มีขนาดแตกต่างกัน

คุณสมบัตินี้ช่วยให้ผู้ใช้ทำสำเนาต้นฉบับที่มีแตกต่างกันพร้อมกัน
บันทึก
ในการทำสำเนาต้นฉบับขนาดแตกต่างกันพร้อมกัน ให้เลือก Mixed Size (ขนาดผสม) ภายใต้ตัวเลือก Original Size (ขนาดต้นฉบับ) ไม่เช่นนั้น อาจทำให้เอกสารต้นฉบับติด
 1. กด Copy (สำเนา) จากหน้าจอแสดงผล
  รูปภาพ : หน้าจอแสดงผล
 2. ใส่ต้นฉบับขนาดแตกต่างกันหงายหน้าขึ้นใน RADF ขณะใส่ใน RADF ให้จัดแนวและค่อยๆ ดันไปที่ตรงกลางของตัวกั้นความกว้าง RADF
  รูปภาพ : ใส่ RADF 2
 3. กดแท็บ Advanced (ขั้นสูง) > Original Size > Mixed Size (> ขนาดต้นฉบับ > ขนาดผสม) จากหน้าจอแสดงผล
  • ขนาดผสม จะเปิดใช้งานเมื่อใส่ต้นฉบับใน RADF
  • ขณะใช้ตัวเลือก Mixed Size (ขนาดผสม) เราขอแนะนำการใช้ร่วมกันต่อไปนี้สำหรับการทำสำเนาต้นฉบับขนาดแตกต่างกัน การใช้ร่วมกันที่ไม่แนะนำอาจทำให้เกิดเอกสารต้นฉบับติด ขึ้นอยู่กับขนาดกระดาษเริ่มต้น (A4 หรือ Letter) การใช้ร่วมกันมีดังต่อไปนี้
  • หาก A4 เป็นขนาดกระดาษเริ่มต้น
   • A3 และ A4 LEF
   • B4 และ B5 LEF
   • A4 SEF และ A5 LEF
   • Letter LEF และ Ledger
  • หาก Letter เป็นขนาดกระดาษเริ่มต้น
   • A3 และ A4 LEF
   • B4 และ B5 LEF
   • Ledger และ Letter LEF
   • Legal, Letter SEF และ Statement LEF
 4. ปรับการตั้งค่าสำหรับแต่ละสำเนา เช่น Paper Source (แหล่งกระดาษ), Duplex (สองด้าน) และอื่นๆ ในแท็บ Basic (พื้นฐาน)
 5. ตั้งค่าคุณสมบัติสำเนาในแท็บ Advanced(ขั้นสูง) หรือ Image (ภาพ) โปรดดู การใช้คุณสมบัติสำเนาพิเศษ
 6. หากจำเป็น ให้ป้อนจำนวนสำเนาโดยใช้แผงปุ่มกดตัวเลขบนแผงควบคุม
 7. กด (Start) ((เริ่ม)) จากแผงควบคุมเพื่อเริ่มทำสำเนา


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย