ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

Samsung Xpress Color MFP SL-C480 - การพิมพ์บนกระดาษพิเศษ

บันทึก
 • เมื่อใช้กระดาษพิเศษ HP ขอแนะนำให้ป้อนกระดาษทีละแผ่น ตรวจสอบจำนวนกระดาษที่ใส่ได้สูงสุดของแต่ละถาด ดูหัวข้อข้อมูลจำเพาะของวัสดุพิมพ์
ตารางต่อไปนี้แสดงรายละเอียดกระดาษพิเศษที่ใช้ได้ในแต่ละถาด
การตั้งค่ากระดาษในเครื่องพิมพ์และไดรเวอร์ควรตรงกัน เพื่อให้ไม่เกิดข้อผิดพลาดกระดาษไม่ตรงกันระหว่างพิมพ์
 • เปลี่ยนแปลงการตั้งค่ากระดาษที่กำหนดในเครื่องพิมพ์จากโปรแกรม Samsung Easy Printer Manager หรือ SyncThru™ Web Service
  • หากเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์โลคัล ให้ตั้งค่าเครื่องพิมพ์จาก Samsung Easy Printer Manager > Advanced Setting (การตั้งค่าขั้นสูง) > Device Settings (การตั้งค่าอุปกรณ์) ดูหัวข้อการใช้ Samsung Easy Printer Manager
  • หากเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่าย ให้ตั้งค่าเครื่องพิมพ์จาก SyncThru™ Web Service > Settings (การตั้งค่า) > Printer Settings (การตั้งค่าเครื่องพิมพ์) ดูหัวข้อการใช้ SyncThru™ Web Service
 • ตั้งค่าได้โดยใช้ System Setup (การตั้งค่าระบบ) > Paper Setup (การตั้งค่ากระดาษ) จากนั้นเลือกปุ่ม Paper Size (ขนาดกระดาษ) หรือ Paper Type (ประเภทกระดาษ) ที่แผงควบคุมได้
หากต้องการดูน้ำหนักกระดาษแต่ละแผ่น ให้ดูข้อมูลจำเพาะของกระดาษพิมพ์
ประเภท
ถาด
ธรรมดา
X
หนา
X
บาง
X
กระดาษปอนด์
X
สี
X
การ์ดสต็อค
X
ฉลาก
X
กระดาษแบบฟอร์ม
X
ใยฝ้าย
X
กระดาษรีไซเคิล
X
เก็บถาวร
X
ภาพถ่ายมัน
X
ภาพถ่ายด้าน
X
ก. ประเภทกระดาษที่ใช้ในการป้อนกระดาษด้วยตนเองในถาดได้
X รองรับ

ฉลาก

เพื่อป้องกันความเสียหายต่อเครื่องพิมพ์ ควรใช้ฉลากที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานกับเครื่องพิมพ์เลเซอร์เท่านั้น
รูปภาพ : ใส่ฉลากโดยคว่ำลง
 • เมื่อต้องการเลือกฉลาก ให้พิจารณาจากปัจจัยต่อไปนี้
  • กาว: ต้องทนต่ออุณหภูมิละลายหมึกของเครื่องพิมพ์ได้ ตรวจสอบข้อมูลจำเพาะของเครื่องพิมพ์ เพื่อดูอุณหภูมิการละลายหมึก (ประมาณ 170° C (338° F))
  • การจัดการ: ใช้ฉลากที่ด้านหลังไม่ลอกออก กระดาษฉลากที่มีช่องว่างระหว่างฉลากแต่ละอันอาจลอกออก ซึ่งจะทำให้กระดาษติดในเครื่องพิมพ์อย่างหนัก
  • ม้วนงอ: ก่อนการพิมพ์ กระดาษฉลากต้องเรียบแบนและงอได้ไม่เกิน 13 มม. (0.5 นิ้ว) ในทุกทิศทาง
  • สภาวะ: อย่าใช้ฉลากยับ มีฟองอากาศ หรือรอยลอกใดๆ ทั้งสิ้น
 • ตรวจสอบว่าฉลากแต่ละอันไม่มีส่วนแผ่นกาวที่ลอกออก เพราะอาจทำให้ฉลากลอกขณะพิมพ์ ซึ่งอาจทำให้กระดาษติด นอกจากนี้ส่วนแผ่นกาวที่ลอกออกอาจทำให้ส่วนประกอบของเครื่องพิมพ์เกิดความเสียหายได้
 • อย่าใช้กระดาษฉลากแผ่นหนึ่งๆ ในการพิมพ์มากกว่าหนึ่งครั้ง เพราะแผ่นรองกาวด้านหลังฉลากออกแบบมาสำหรับการพิมพ์ครั้งเดียว
 • อย่าใช้ฉลากที่ลอกออกจากแผ่นรองกาวด้านหลัง หรือยับ มีฟองอากาศ หรือชำรุด

การ์ดสต็อคและกระดาษขนาดที่กำหนดเอง

รูปภาพ : การ์ดสต็อคและกระดาษขนาดที่กำหนดเอง
 • ในแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ ให้ตั้งค่าระยะขอบอย่างน้อย 6.4 มม. (0.25 นิ้ว) ห่างจากขอบวัสดุ

กระดาษแบบฟอร์ม

เมื่อใส่กระดาษแบบฟอร์ม ให้หงายด้านที่พิมพ์ไว้แล้วขึ้นโดยขอบที่ด้านหน้าต้องไม่งอ หากคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับการป้อนกระดาษ ให้พลิกอีกด้าน แต่จะไม่รับประกันคุณภาพการพิมพ์
รูปภาพ : ด้านพิมพ์หันขึ้น
 • ต้องพิมพ์ด้วยหมึกทนความร้อนที่จะไม่ละลาย ระเหย หรือปล่อยสารพิษ เมื่อต้องเผชิญกับอุณหภูมิการละลายหมึกของเครื่องพิมพ์ประมาณ 170°C (338 ° F) เป็นระยะเวลา 0.1 วินาที
 • หมึกกระดาษแบบฟอร์มต้องไม่ไวไฟและไม่ส่งผลกระทบที่ไม่ดีกับลูกกลิ้งของเครื่องพิมพ์
 • ก่อนที่จะใส่กระดาษแบบฟอร์ม ให้ตรวจสอบว่าหมึกบนกระดาษแห้งแล้ว ระหว่างกระบวนการหลอมละลายหมึก หมึกบนกระดาษแบบฟอร์มที่ยังเปียกอยู่อาจเลือนออก ซึ่งจะลดคุณภาพการพิมพ์


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย