ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

Samsung MFP SL K3250-K3300, MultiXpress Color MFP SL-X3220-X3280 - การใช้แผงควบคุมตั้งค่าสมุดที่อยู่

เอกสารชุดนี้ระบุข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้คุณสมบัติสมุดที่อยู่ของเครื่องพิมพ์ และจะครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้
บันทึก
คุณสามารถใช้บริการ Web SynThruTM เพื่อจัดทำและจัดการคุณลักษณะของสมุดที่อยู่ในเครื่องพิมพ์
สมุดที่อยู่จะช่วยให้คุณสืบค้นและบันทึกเลขหมายแฟ็กซ์ อีเมลแอดเดรส ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ SMB และ ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ FTP ที่ใช้บ่อยในเครื่องพิมพ์ได้ โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
 • จัดเก็บข้อมูลผู้รับได้สูงสุด 500 รายการ
 • จัดทำกลุ่มเมื่อมีการส่งเอกสารไปยังปลายทางหลายแห่ง และช่วยให้คุณสามารถเลือกรายการที่จัดเก็บไว้ในกลุ่มเหล่านี้ภายในรายการการส่งบนแท็บ Basic (เบื้องต้น) ของ Fax (แฟ็กซ์) Scan (สแกน) Scan to Email (สแกนไปยังอีเมล) หรือ Scan to Server (สแกนไปยังเซิร์ฟเวอร์)
  บันทึก
  คุณสามารถลงทะเบียนรายการผู้ติดต่อในกลุ่ม แต่จะลงทะเบียนกลุ่มเป็นสมาชิกของอีกกลุ่มไม่ได้

การจัดทำหรือแก้ไขผู้ติดต่อแต่ละรายการในสมุดที่อยู่

คุณสามารถตั้งค่าที่อยู่แต่ละรายการในสมุดที่อยู่ และใช้ที่อยู่ดังกล่าวเมื่อมีการส่งอีเมลหรือแฟ็กซ์โดยใช้แผงควบคุมเครื่องพิมพ์ หรือเมื่อใช้เซิร์ฟเวอร์ SMB หรือ FTP เนื้อหาในหัวข้อนี้จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้

การจัดทำหรือแก้ไขผู้ติดต่อแบบกลุ่มในสมุดที่อยู่

คุณสามารถจัดกลุ่มและจัดการผู้ติดต่อที่ใช้บ่อยในสมุดที่อยู่ เนื้อหาในหัวข้อนี้จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้

การค้นหารายการในสมุดที่อยู่

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อค้นหาที่อยู่ที่จัดเก็บไว้ในสมุดที่อยู่
 1. บนหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้แตะไอคอน Machine Setup (การตั้งค่าเครื่อง) แล้วเลือก Application Settings (การตั้งค่าแอปพลิเคชัน)
 2. เลือกการตั้งค่า Address Book (สมุดที่อยู่) แล้วเลือก All (ทั้งหมด)
 3. เลือกหมวดหมู่ที่อยู่จากหมวดหมู่ต่อไปนี้
  • All (ทั้งหมด)
  • Individual (รายการ)
  • Group (กลุ่ม)
 4. เครื่องพิมพ์จะแสดงรายการที่อยู่ตามหมวดหมู่ที่เลือก
  บันทึก
  หากต้องการหาชื่อ ให้พิมพ์ตัวอักษรสองสามตัวแรกของข้อมูลติดต่อในช่อง Input Address (ที่อยู่ที่ป้อน) หรือแตะไอคอนค้นหา


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย