ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

Samsung MultiXpress MFP SL-K4250-K4350, Color MFP SL-X4220-X4300 - การตั้งค่าการพิมพ์ในเครื่องพิมพ์

ผู้ใช้จะตั้งค่าในส่วนที่เกี่ยวกับการพิมพ์ได้ เมื่อไม่มีการตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์เข้ามาโดยเฉพาะ เครื่องพิมพ์จะพิมพ์โดยใช้การตั้งค่าที่ผู้ใช้ตั้งที่นี่ ตั้งค่าการพิมพ์ที่ใช้บ่อย คุณสมบัตินี้อาจเป็นประโยชน์ หากบริษัทมีรูปแบบการพิมพ์แบบเฉพาะ
แท็บ Settings (การตั้งค่า) > Print Settings (การตั้งค่าการพิมพ์) จากจอแสดงผล

ทั่วไป

 • ทั่วไป: ผู้ใช้สามารถตั้งค่า Skip Blank Page (ข้ามหน้าว่าง) Paper Source (แหล่งกระดาษ) และEmulation (ภาษาควบคุมงานเครื่องพิมพ์)
  • Skip Blank Pages (ข้ามหน้าว่าง): ผู้ใช้สามารถข้ามหน้าว่างระหว่างการพิมพ์
  • Paper Source (แหล่งกระดาษ): ผู้ใช้สามารถเลือกถาดเป็นแหล่งกระดาษ
  • Emulation (ภาษาควบคุมงานเครื่องพิมพ์): ผู้ใช้สามารถเลือกรูปแบบภาษาควบคุมงานเครื่องพิมพ์

Layout (เค้าโครง)

 • Layout (เค้าโครง): ให้ตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกับเค้าโครงกระดาษ
  • Orientation (การวางแนวกระดาษ): เลือกการวางแนวกระดาษ
  • Duplex (พิมพ์สองด้าน): เลือกการวางแนวกระดาษสำหรับโหมดการพิมพ์สองด้าน
  • Number of Copies (จำนวนสำเนา): เลือกจำนวนสำเนาการพิมพ์
  • Margin (ระยะขอบ): ปรับระยะขอบสำหรับ Common Duplex (พิมพ์สองด้านทั่วไป) Common Simplex (พิมพ์ด้านเดียวทั่วไป) และ Emulation (ภาษาควบคุมงานเครื่องพิมพ์)


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย