ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

Samsung Xpress SL-M2835 - การพิมพ์บนกระดาษพิเศษ

ตารางต่อไปนี้แสดงรายละเอียดกระดาษพิเศษที่ใช้ได้ในแต่ละถาด
การตั้งค่ากระดาษในเครื่องพิมพ์และไดรเวอร์ควรตรงกัน เพื่อให้ไม่เกิดข้อผิดพลาดกระดาษไม่ตรงกันระหว่างพิมพ์
หากต้องการปรับค่ากระดาษในเครื่องพิมพ์ จากSamsung Easy Printer Manager เลือก(Switch to advanced mode) > Device Settings ((สลับไปโหมดขั้นสูง) > การตั้งค่าอุปกรณ์)
ตั้งค่าประเภทกระดาษจากหน้าต่าง Printing preferences (กำหนดลักษณะการพิมพ์) > แท็บ Paper (กระดาษ) > ประเภทกระดาษ ดูดูการเปิดการกำหนดลักษณะการพิมพ์.
ตัวอย่าง ในการพิมพ์ฉลาก ให้เลือกLabels (ฉลาก)สำหรับPaper Type (ประเภทกระดาษ)
  บันทึก
 • เมื่อใช้กระดาษพิเศษ HP ขอแนะนำให้ป้อนกระดาษทีละแผ่น ตรวจสอบจำนวนกระดาษที่ใส่ได้สูงสุดของแต่ละถาด ดูข้อมูลจำเพาะของวัสดุพิมพ์
 • การพิมพ์บนกระดาษพิเศษ (หันหน้าขึ้น)
  • หากกระดาษพิเศษที่พิมพ์ออกมางอ ยับ พับ หรือมีเส้นดำหนา ให้เปิดฝาครอบด้านหลัง และลองพิมพ์อีกครั้ง เปิดฝาครอบด้านหลังทิ้งไว้ระหว่างพิมพ์
หากต้องการดูน้ำหนักกระดาษแต่ละแผ่น ให้ดูข้อมูลจำเพาะของกระดาษพิมพ์
ประเภท
ถาด
ตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง
ธรรมดา
X
X
หนา
X
X
หนามาก
X
บาง
X
X
กระดาษปอนด์
X
X
สี
X
การ์ดสต็อก
X
X
ฉลาก
X
แผ่นใส
X
ซองจดหมาย
X
ซองหนา
X
กระดาษแบบฟอร์ม
X
ใยฝ้าย
X
กระดาษรีไซเคิล
X
X
เก็บถาวร
X
X
X: รวมมาด้วย
ว่าง: ไม่มี
ซองจดหมาย
การพิมพ์บนซองจดหมายให้ได้ผลดีขึ้นอยู่กับคุณภาพของซองจดหมาย ในการพิมพ์ซองจดหมาย ให้วางซองดังที่แสดงในภาพต่อไปนี้
รูปภาพ : ตัวป้อนซองจดหมาย
หากซองจดหมายที่พิมพ์ออกมายับ พับ หรือมีเส้นดำหนา ให้เปิดฝาครอบด้านหลัง และลองพิมพ์อีกครั้ง เปิดฝาครอบด้านหลังทิ้งไว้ระหว่างพิมพ์
เมื่อเลือกEnvelope (ซอง) จากหน้าต่างPrinting Preferences (การกำหนดลักษณะการพิมพ์) แต่ภาพที่พิมพ์ลบได้ง่าย ให้เลือกThick Envelope (ซองหนา) และลองพิมพ์อีกครั้ง แต่อาจทำให้มีเสียงขณะพิมพ์
 • เมื่อต้องการเลือกซอง ให้พิจารณาจากปัจจัยต่อไปนี้
  • น้ำหนัก: ไม่เกิน 90 g/m2 ไม่เช่นนั้นกระดาษอาจจะติด
  • รูปร่าง: ต้องเรียบและมีรอยม้วนงอที่ต่ำกว่ากว่า 6 มม. (0.25 นิ้ว) และต้องไม่มีอากาศในนั้น
  • สภาวะ: ต้องไม่ยับ เป็นรอย หรือชำรุด
  • อุณหภูมิ: ต้องทนต่อความร้อนและแรงกดจากเครื่องพิมพ์ระหว่างการพิมพ์
 • ใช้ซองที่มีรูปร่างดีและมีรอยพับที่คมและพับไว้อย่างดีเท่านั้น
 • อย่าใช้ซองที่มีตราประทับ
 • อย่าใช้ซองที่มีตัวยึด ล็อค หน้าต่าง ขอบเคลือบ ผนึกกาว หรือวัสดุสังเคราะห์อื่นๆ
 • อย่าใช้ซองที่ชำรุดหรือมีคุณภาพต่ำ
 • ตรวจให้แน่ใจว่าขอบตัวซองด้านล่างทั้งสองด้านยาวจรดมุมซอง
   รูปภาพ : ขอบตัวซองด้านล่าง
  1. ใช้ได้
  2. ใช้ไม่ได้
 • ซองที่มีกาวลอกแถบหรือมีฝาปิดซองมากกว่าหนึ่งฝาที่พับลงมาเพื่อปิดผนึกต้องใช้กาวที่รองรับอุณหภูมิละลายหมึกของเครื่องพิมพ์ ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 170° c (338 ° F) เป็นระยะเวลา 0.1 วินาทีได้ ฝาซองและกาวลอกแถบที่มีเพิ่มขึ้นมานี้อาจทำให้ซองยับ พับ หรือติดในเครื่องพิมพ์ และอาจทำให้ชุดฟิวเซอร์ชำรุดได้ด้วย
 • เพื่อให้ได้คุณภาพพิมพ์ที่ดี ควรกำหนดระยะขอบไม่ต่ำกว่า 15 มม. นับจากขอบซอง
 • ควรหลีกเลี่ยงการพิมพ์ในบริเวณที่ขอบซองด้านล่างบรรจบกัน
แผ่นใส
เพื่อป้องกันความเสียหายต่อเครื่องพิมพ์ ควรใช้แผ่นใสที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานกับเครื่องพิมพ์เลเซอร์เท่านั้น
รูปภาพ : แผ่นใส
 • ต้องทนต่ออุณหภูมิละลายหมึกของเครื่องพิมพ์ได้
 • วางแผ่นใสบนพื้นผิวเรียบหลังจากนำออกจากเครื่องพิมพ์
 • อย่าทิ้งแผ่นใสที่ไม่ได้ใช้แล้วไว้ในถาดป้อนกระดาษนาน เพราะฝุ่นและคราบสกปรกอาจเริ่มเกาะบนแผ่นใส และส่งผลให้งานพิมพ์ขาดๆ หายๆ
 • เพื่อไม่ให้เกิดรอยเปื้อนจากนิ้วมือ โปรดใช้ความระมัดระวังในการจัดการแผ่นใส
 • เพื่อป้องกันปัญหาหมึกพิมพ์จาง อย่าให้แผ่นใสที่พิมพ์แล้วโดนแสงแดดเป็นเวลานาน
 • ตรวจสอบว่าแผ่นใสจะไม่ยับ งอ หรือมีขอบที่ขาด
 • อย่าใช้แผ่นใสที่แยกออกจากแผ่นรอง
 • เพื่อป้องกันไม่ให้แผ่นใสติดกัน อย่าปล่อยให้แผ่นใสที่พิมพ์เสร็จแล้วเรียงซ้อนกันขณะที่พิมพ์ออกมา
 • แผ่นใสที่แนะนำ: แผ่นใสสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์สีโดย Xerox เช่น 3R 91331(A4) และ 3R 2780 (ขนาด Letter)
ฉลาก
เพื่อป้องกันความเสียหายต่อเครื่องพิมพ์ ควรใช้ฉลากที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานกับเครื่องพิมพ์เลเซอร์เท่านั้น
รูปภาพ : ฉลาก
 • เมื่อต้องการเลือกฉลาก ให้พิจารณาจากปัจจัยต่อไปนี้
  • กาว: ต้องทนต่ออุณหภูมิละลายหมึกของเครื่องพิมพ์ได้ ตรวจสอบข้อมูลจำเพาะของเครื่องพิมพ์ เพื่อดูอุณหภูมิการละลายหมึก (ประมาณ 170° C (338° F))
  • การจัดการ: ใช้ฉลากที่ด้านหลังไม่ลอกออก กระดาษฉลากที่มีช่องว่างระหว่างฉลากแต่ละอันอาจลอก ซึ่งจะทำให้กระดาษติดอย่างหนัก
  • ม้วนงอ: กระดาษฉลากต้องเรียบแบนและงอได้ไม่เกิน 13 มม. ในทุกทิศทาง
  • สภาวะ: อย่าใช้ฉลากยับ มีฟองอากาศ หรือรอยลอกใดๆ ทั้งสิ้น
 • ตรวจสอบว่าฉลากแต่ละอันไม่มีส่วนแผ่นกาวที่ลอกออก เพราะอาจทำให้ฉลากลอกขณะพิมพ์ ซึ่งอาจทำให้กระดาษติด นอกจากนี้ส่วนแผ่นกาวที่ลอกออกอาจทำให้ส่วนประกอบของเครื่องพิมพ์เกิดความเสียหายได้
 • อย่าใช้กระดาษฉลากแผ่นหนึ่งๆ ในการพิมพ์มากกว่าหนึ่งครั้ง เพราะแผ่นกาวด้านหลังฉลากออกแบบมาสำหรับการพิมพ์ครั้งเดียว
 • อย่าใช้ฉลากที่ลอกออกจากแผ่นรองกาวด้านหลัง หรือยับ มีฟองอากาศ หรือชำรุด
การ์ดสต็อกและกระดาษขนาดที่กำหนดเอง
รูปภาพ : การ์ดสต็อกและกระดาษขนาดที่กำหนดเอง
 • ในแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ ให้ตั้งค่าระยะขอบอย่างน้อย 6.4 มม. (0.25 นิ้ว) ห่างจากขอบวัสดุ
กระดาษแบบฟอร์ม
เมื่อใส่กระดาษแบบฟอร์ม ให้หงายด้านที่พิมพ์ไว้แล้วขึ้นโดยขอบที่ด้านหน้าต้องไม่งอ หากคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับการป้อนกระดาษ ให้พลิกอีกด้าน แต่จะไม่รับประกันคุณภาพการพิมพ์
รูปภาพ : ใส่กระดาษโดยหงายหน้าขึ้น
 • ต้องพิมพ์ด้วยหมึกทนความร้อนที่จะไม่หลอม ระเหย หรือปล่อยสารอันตรายเมื่อสัมผัสกับอุณหภูมิการหลอมของเครื่องพิมพ์เป็นเวลา 0.1 วินาที (ประมาณ 170°C (338°F))
 • หมึกกระดาษแบบฟอร์มต้องไม่ไวไฟและไม่ส่งผลกระทบที่ไม่ดีกับลูกกลิ้งของเครื่องพิมพ์
 • ก่อนที่จะใส่กระดาษแบบฟอร์ม ให้ตรวจสอบว่าหมึกบนกระดาษแห้งแล้ว ระหว่างกระบวนการหลอมละลายหมึก หมึกบนกระดาษแบบฟอร์มที่ยังเปียกอยู่อาจหลุดออก ซึ่งจะลดคุณภาพการพิมพ์

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย