ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

Samsung MFP SL-K3250-K3300, MultiXpress Color MFP SL-X3220-X3280 - Printing on Special Paper

ตารางต่อไปนี้แสดงรายละเอียดกระดาษพิเศษที่ใช้ได้ในแต่ละถาด
  บันทึก
เมื่อใช้กระดาษพิเศษ HP ขอแนะนำให้ป้อนกระดาษทีละแผ่น ตรวจสอบจำนวนกระดาษที่ใส่ได้สูงสุดของแต่ละถาด ดูข้อมูลจำเพาะของวัสดุพิมพ์
ประเภท (A4)
ถาดกระดาษมาตรฐานและตัวป้อนกระดาษคาสเซ็ตต์ชั้นคู่เสริม
ถาดอเนกประสงค์
ธรรมดา
X
X
หนา
X
X
กระดาษหนา
X
X
กระดาษหนาพิเศษ
X
บาง
X
X
ใยฝ้าย
X
X
กระดาษสี
X
X
กระดาษแบบฟอร์ม
X
X
กระดาษรีไซเคิล
X
X
กระดาษปอนด์
X
X
เก็บถาวร
X
X
กระดาษหัวจดหมาย
X
X
เจาะรู
X
X
การ์ดสต็อกแบบบาง
X
X
ผิวมันแบบบาง
X
X
ซองจดหมาย
X
ฉลาก
X
X: รองรับ
ว่าง: ไม่รองรับ
  บันทึก
ประเภทกระดาษจะแสดงไว้ในPrinting Preferences (การกำหนดลักษณะการพิมพ์) ตัวเลือกประเภทกระดาษนี้ให้คุณตั้งค่าประเภทของกระดาษที่จะใส่เข้ามาในถาดได้ ค่านี้จะปรากฏขึ้นในรายการเพื่อให้คุณเลือกได้ ซึ่งช่วยให้ได้ผลงานพิมพ์คุณภาพดีที่สุด หากไม่เลือก คุณอาจไม่ได้คุณภาพงานพิมพ์ที่ต้องการ
ซองจดหมาย
การพิมพ์บนซองจดหมายให้ได้ผลดีขึ้นอยู่กับคุณภาพของซองจดหมาย ในการพิมพ์ซองจดหมาย ให้วางซองไว้โดยให้ด้านปิดผนึกหันขึ้น
รูปภาพ : ด้านปิดผนึกหันขึ้น
 • เมื่อต้องการเลือกซอง ให้พิจารณาจากปัจจัยต่อไปนี้
  • น้ำหนัก: ความหนาของกระดาษซองจดหมายต้องไม่เกิน 90 g/m2 (16 ปอนด์) ไม่เช่นนั้นกระดาษอาจจะติด
  • รูปร่าง: ก่อนการพิมพ์ ซองต้องเรียบแบนและมีรอยม้วนงอที่ต่ำกว่ากว่า 6 มม. (0.25 นิ้ว) และต้องไม่มีอากาศในนั้น
  • สภาวะ: ซองจดหมายต้องไม่ยับ เป็นรอย หรือชำรุด
  • อุณหภูมิ: ใช้ซองจดหมายที่รองรับความร้อนและแรงกดจากเครื่องพิมพ์ระหว่างการทำงานได้
 • ใช้ซองที่มีรูปร่างดีและมีรอยพับที่คมและพับไว้อย่างดีเท่านั้น
 • อย่าใช้ซองที่มีตราประทับ
 • อย่าใช้ซองที่มีตัวยึด ล็อค หน้าต่าง ขอบเคลือบ ผนึกกาว หรือวัสดุสังเคราะห์อื่นๆ
 • อย่าใช้ซองที่ชำรุดหรือมีคุณภาพต่ำ
 • ตรวจให้แน่ใจว่าขอบตัวซองด้านล่างทั้งสองด้านยาวจรดมุมซอง
   รูปภาพ : ขอบตัวซองด้านล่าง
  1. ใช้ได้
  2. ใช้ไม่ได้
 • ซองที่มีกาวลอกแถบหรือมีฝาปิดซองมากกว่าหนึ่งฝาที่พับลงมาเพื่อปิดผนึกต้องใช้กาวที่รองรับอุณหภูมิละลายหมึกของเครื่องพิมพ์ ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 170° c (338 ° F) เป็นระยะเวลา 0.1 วินาทีได้ ฝาซองและกาวลอกแถบที่มีเพิ่มขึ้นมานี้อาจทำให้เกิดซองยับ พับ หรือติดในเครื่องพิมพ์ และอาจทำให้ฟิวเซอร์ชำรุดได้ด้วย
 • เพื่อให้ได้คุณภาพพิมพ์ที่ดี ควรกำหนดระยะขอบไม่ต่ำกว่า 15 มม. (0.6 นิ้ว) นับจากขอบซอง
 • ควรหลีกเลี่ยงการพิมพ์ในบริเวณที่ขอบซองด้านล่างบรรจบกัน
ฉลาก
ใส่กระดาษในถาดโดยคว่ำหน้าด้านที่จะพิมพ์ลง เพื่อป้องกันความเสียหายต่อเครื่องพิมพ์ ควรใช้ฉลากที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานกับเครื่องพิมพ์เลเซอร์เท่านั้น
รูปภาพ : ใส่ฉลากโดยคว่ำลง
 • เมื่อต้องการเลือกฉลาก ให้พิจารณาจากปัจจัยต่อไปนี้
  • กาว: วัสดุกาวต้องทนต่ออุณหภูมิละลายหมึกของเครื่องพิมพ์ที่ประมาณ 170°c (338 ° F) เป็นระยะเวลา 0.1 วินาที
  • การจัดการ: ใช้ฉลากที่ด้านหลังไม่ลอกออก กระดาษฉลากที่มีช่องว่างระหว่างฉลากแต่ละอันอาจลอก ซึ่งจะทำให้กระดาษติดอย่างหนัก
  • ม้วนงอ: ก่อนการพิมพ์ กระดาษฉลากต้องเรียบแบนและงอได้ไม่เกิน 13 มม. (0.5 นิ้ว) ในทุกทิศทาง
  • สภาวะ: อย่าใช้ฉลากยับ มีฟองอากาศ หรือรอยลอกใดๆ ทั้งสิ้น
 • ตรวจสอบว่าฉลากแต่ละอันไม่มีส่วนแผ่นกาวที่ลอกออก เพราะอาจทำให้ฉลากลอกขณะพิมพ์ ซึ่งอาจทำให้กระดาษติด นอกจากนี้ส่วนแผ่นกาวที่ลอกออกอาจทำให้ส่วนประกอบของเครื่องพิมพ์เกิดความเสียหายได้
 • อย่าใช้กระดาษฉลากแผ่นหนึ่งๆ ในการพิมพ์มากกว่าหนึ่งครั้ง เพราะแผ่นกาวด้านหลังฉลากออกแบบมาสำหรับการพิมพ์ครั้งเดียว
 • อย่าใช้ฉลากที่ลอกออกจากแผ่นรองกาวด้านหลัง หรือยับ มีฟองอากาศ หรือชำรุด
 • อย่าใส่กระดาษที่มีช่องว่างระหว่างฉลากไม่ได้อยู่ในทิศทางเดียวกับทิศทางป้อนกระดาษ เพราะอาจทำให้กระดาษติดได้
  รูปภาพ : ระยะระหว่างฉลาก
การ์ดสต็อกและกระดาษขนาดที่กำหนดเอง
รูปภาพ : การ์ดสต็อกและกระดาษขนาดที่กำหนดเอง
 • อย่าพิมพ์บนกระดาษที่มีกว้างน้อยกว่า 98 มม. (3.8 นิ้ว) หรือยาวน้อยกว่า 148 มม. (5.8 นิ้ว)
 • ในแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ ให้ตั้งค่าระยะขอบอย่างน้อย 6.4 มม. (0.25 นิ้ว) ห่างจากขอบวัสดุ
หัวจดหมายและกระดาษแบบฟอร์ม
ถาด
ด้านเดียว
สองด้าน
ถาดกระดาษมาตรฐานและตัวป้อนกระดาษคาสเซ็ตต์ชั้นคู่เสริม
หงายขึ้น
คว่ำลง
ถาดอเนกประสงค์
คว่ำลง
หงายขึ้น
 • กระดาษแบบฟอร์มต้องพิมพ์ด้วยหมึกทนความร้อนที่จะไม่ละลาย ระเหย หรือปล่อยสารพิษ เมื่อต้องเผชิญกับอุณหภูมิการละลายหมึกของเครื่องพิมพ์ประมาณ 170° c (338 ° F) 0.1 เป็นระยะเวลา 0.1 วินาที
 • หมึกกระดาษแบบฟอร์มต้องไม่ไวไฟและไม่ส่งผลกระทบที่ไม่ดีกับลูกกลิ้งของเครื่องพิมพ์
 • ฟอร์มปิดผนึกในซองที่กันความชื้นจะป้องกันไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลขณะจัดเก็บ
 • ก่อนที่จะใส่กระดาษแบบฟอร์ม ให้ตรวจสอบว่าหมึกบนกระดาษแห้งแล้ว ระหว่างกระบวนการหลอมละลายหมึก หมึกบนกระดาษแบบฟอร์มที่ยังเปียกอยู่อาจหลุดออก ซึ่งจะลดคุณภาพการพิมพ์

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย