ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

Samsung Xpress SL-M2835 - การใส่กระดาษลงในถาด

ขณะพิมพ์โดยใช้ถาด อย่าใส่กระดาษในตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง เพราะอาจทำให้เกิดปัญหากระดาษติดได้
 1. ปรับตัวกั้นกระดาษแนวยาว
  รูปภาพ : ตัวกั้นแนวยาว
 2. ปรับตัวกั้นกระดาษแนวกว้าง
  รูปภาพ : ตัวกั้นแนวกว้าง
 3. งอหรือกรีดกระดาษ
  รูปภาพ : งอหรือกรีด
 4. ใส่กระดาษลงในถาด
  รูปภาพ : ใส่กระดาษ
 5. ปรับตัวกั้นกระดาษแนวยาวและแนวกว้างให้ตรงกับขนาดกระดาษ
  รูปภาพ : ปรับตัวกั้นแนวยาวและแนวกว้าง
 6. ตรวจสอบว่ากระดาษในถาดไม่งอหรือบิด
  รูปภาพ : กระดาษแบนเรียบ
 7. ใส่ถาดกลับเข้าไปในเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ใส่ถาดกระดาษ
 8. กางถาดจ่ายกระดาษออกมา
  รูปภาพ : ถาดรับกระดาษ

ป้อนกระดาษเข้าไปในถาดด้วยตนเอง

ตัวป้อนกระดาษด้วยตนเองสามารถใส่วัสดุพิมพ์ที่มีขนาดและประเภทพิเศษได้ เช่น โปสการ์ด โน้ตการ์ด และซองจดหมาย เป็นต้น

คำแนะนำในการใช้ตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง

 • แต่ละครั้งที่พิมพ์ควรใส่วัสดุพิมพ์เพียงประเภท ขนาด และน้ำหนักเดียวในตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง
 • เลือก Manual Feeder (ตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง) เป็นแหล่งกระดาษในแอปพลิเคชันของซอฟต์แวร์ จากนั้นกดปุ่ม Print Screen (หน้าจอการพิมพ์) Demo Page (หน้าสาธิต)หรือ WPS ทุกครั้งเพื่อพิมพ์หน้าเอกสาร แต่ละครั้งที่พิมพ์ควรใส่วัสดุพิมพ์เพียงประเภท ขนาด และน้ำหนักเดียวในถาดป้อนกระดาษด้วยตนเอง
 • เพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษติดขณะพิมพ์ อย่าใส่กระดาษเพิ่มหากในตัวป้อนกระดาษด้วยตนเองยังมีกระดาษเหลืออยู่
 • ใส่วัสดุพิมพ์โดยหันหน้าขึ้นและให้ขอบบนเข้าไปในตัวป้อนกระดาษด้วยตนเองก่อน และควรวางไว้ที่กลางถาด
 • เพื่อให้แน่ใจว่างานพิมพ์มีคุณภาพ และเพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษติด ควรใส่เฉพาะกระดาษที่ใช้ได้เท่านั้น ดูข้อมูลจำเพาะของวัสดุพิมพ์
 • ทำให้กระดาษโปสการ์ด ซองจดหมาย และฉลากที่งอหายงอก่อนใส่ลงในตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง
 • เมื่อพิมพ์บนวัสดุพิมพ์พิเศษ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในการใส่กระดาษ ดู การพิมพ์บนวัสดุพิมพ์พิเศษ
 • เมื่อมีกระดาษซ้อนกันขณะพิมพ์โดยใช้ตัวป้อนกระดาษด้วยเอง ให้เปิดถาดและนำกระดาษออก จากนั้นลองพิมพ์อีกครั้ง
 • เมื่อมีการป้อนกระดาษไม่ดีขณะพิมพ์ ให้ดันกระดาษเข้าไปในเครื่องพิมพ์ด้วยตนเองจนเครื่องเริ่มป้อนกระดาษอัตโนมัติ
 • เมื่อเครื่องพิมพ์อยู่ในโหมดประหยัดพลังงาน เครื่องพิมพ์จะไม่ดึงกระดาษจากตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง ปลุกเครื่องพิมพ์โดยกดปุ่มเปิด/ปิดก่อนใช้ตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง
 1. เปิดถาดป้อนกระดาษด้วยตนเอง
  รูปภาพ : ตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง
 2. ขยายตัวกั้นกระดาษแนวกว้างของตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง
  รูปภาพ : ตัวกั้นแนวกว้าง
 3. ใส่กระดาษ และปรับตัวกั้นแนวกว้างให้เหมาะกับขนาดกระดาษ
  รูปภาพ : ปรับตัวกั้นแนวกว้าง
 4. กางถาดจ่ายกระดาษออกมา
  รูปภาพ : ถาดรับกระดาษ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย