ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

Samsung Xpress SL-M2020, SL-M2026 - การใส่กระดาษลงในถาด

ข้อมูลต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการใส่กระดาษเข้าไปในถาด
 1. เปิดถาด
  รูปภาพ : ถาดเปิดอยู่
 2. งอหรือกรีดขอบของปึกกระดาษเพื่อแยกแต่ละแผ่นก่อนที่จะใส่กระดาษ
  รูปภาพ : งอหรือกรีดกระดาษ
 3. ปรับขนาดถาดให้ตรงกับขนาดวัสดุพิมพ์ที่ใส่ ดู ภาพรวมถาด ใส่กระดาษโดยหงายด้านที่จะพิมพ์ขึ้น จากนั้นเปิดถาดรับกระดาษออก
  รูปภาพ : ปรับถาด
 4. บีบตัวกั้นกระดาษแนวกว้าง และเลื่อนจนพอดีขอบของปึกกระดาษโดยไม่ทำให้กระดาษงอ
  รูปภาพ : ปรับตัวกั้นกระดาษ
    บันทึก
  • ห้ามดันตัวกั้นกระดาษแนวกว้างมากเกินไปจนทำให้วัสดุพิมพ์งอ
  • การไม่ปรับตัวกั้นกระดาษแนวกว้างอาจทำให้กระดาษติดได้
   รูปภาพ : ปรับตัวกั้นแนวกว้าง
  • ห้ามใช้กระดาษที่ม้วนงอ ซึ่งอาจทำให้กระดาษติดหรือกระดาษยับ
   รูปภาพ : กระดาษตรง
 5. เมื่อมีการพิมพ์เอกสาร ให้กำหนดประเภทและขนาดกระดาษสำหรับถาด ดูการตั้งค่าขนาดและประเภทกระดาษ
ป้อนกระดาษเข้าไปในถาดด้วยตนเอง
ตัวป้อนกระดาษด้วยตนเองสามารถใส่วัสดุพิมพ์ที่มีขนาดและประเภทพิเศษได้ เช่น โปสการ์ด โน้ตการ์ด และซองจดหมาย เป็นต้น ดูข้อมูลจำเพาะของวัสดุพิมพ์
คำแนะนำในการใช้ตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง
 • แต่ละครั้งที่พิมพ์ควรใส่วัสดุพิมพ์เพียงประเภท ขนาด และน้ำหนักเดียวในตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง
 • เลือกPaper > Source > Manual Feeder (กระดาษ > แหล่ง > ตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง) สำหรับแหล่งกระดาษในแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ กดปุ่มPrint Screen (หน้าจอการพิมพ์) หรือปุ่ม WPS ทุกครั้งเมื่อพิมพ์หน้าเอกสารแต่ละหน้า และใส่วัสดุพิมพ์เพียงประเภท ขนาด และน้ำหนักเดียวในถาดป้อนกระดาษด้วยตนเอง
 • เพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษติดขณะพิมพ์ อย่าใส่กระดาษเพิ่มหากในตัวป้อนกระดาษด้วยตนเองยังมีกระดาษเหลืออยู่
 • ใส่วัสดุพิมพ์โดยหันหน้าขึ้นและให้ขอบบนเข้าไปในตัวป้อนกระดาษด้วยตนเองก่อน และควรวางไว้ที่กลางถาด
 • เพื่อให้แน่ใจว่างานพิมพ์มีคุณภาพ และเพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษติด ควรใส่เฉพาะกระดาษที่ใช้ได้เท่านั้น ดูข้อมูลจำเพาะของวัสดุพิมพ์
 • ทำให้กระดาษโปสการ์ด ซองจดหมาย และฉลากที่งอหายงอก่อนใส่ลงในตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง
 • เมื่อพิมพ์บนวัสดุพิมพ์พิเศษ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในการใส่กระดาษ ดู การพิมพ์บนวัสดุพิมพ์พิเศษ
 • เมื่อเครื่องพิมพ์อยู่ในโหมดประหยัดพลังงาน เครื่องพิมพ์จะไม่ดึงกระดาษจากตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง ปลุกเครื่องพิมพ์โดยกดปุ่มเปิด/ปิดก่อนใช้ตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย