ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

Samsung MultiXpress MFP SL-K2200 - การใส่กระดาษลงในถาด

การเตรียมกระดาษ

 • ใช้วัสดุพิมพ์ที่ตรงตามข้อมูลจำเพาะของเครื่องพิมพ์นี้เท่านั้น
 • หากคุณใช้วัสดุพิมพ์ที่ไม่ตรงตามข้อมูลจำเพาะในคู่มือผู้ใช้นี้อาจก่อให้เกิดจากปัญหาต่อไปนี้
  • คุณภาพการพิมพ์ต่ำ กระดาษติด เครื่องพิมพ์มีการสึกหรอเกินกำหนด
 • น้ำหนัก วัสดุ ลักษณะพื้นผิว และปริมาณความชื้นของวัสดุพิมพ์อาจมีผลต่อประสิทธิภาพและคุณภาพการพิมพ์ของเครื่องพิมพ์
 • วัสดุพิมพ์บางประเภทอาจไม่ให้ผลลัพธ์ที่ต้องการแม้ว่าจะตรงตามข้อมูลจำเพาะในคู่มือผู้ใช้นี้ ซึ่งอาจเกิดขึ้นเนื่องจากมีการจัดการวัสดุพิมพ์ไม่ถูกต้อง อุณหภูมิหรือความชื้นไม่เหมาะสม หรือปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้อื่นๆ
 • การใช้วัสดุพิมพ์ที่ไม่ตรงตามข้อมูลจำเพาะในคู่มือผู้ใช้นี้อาจเป็นเหตุให้เครื่องทำงานผิดปกติและจำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซม การซ่อมแซมดังกล่าวไม่อยู่ในข้อตกลงการรับประกัน
 • ห้ามใช้วัสดุพิมพ์ภาพถ่ายอิงค์เจ็ตกับเครื่องพิมพ์นี้ เพราะอาจทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายได้
 • ห้ามใช้วัสดุพิมพ์ที่มีรอยพับ ฉีกขาด หรือเปียก
  คำเตือน
การใช้วัสดุพิมพ์ที่ไวไฟหรือวัสดุแปลกปลอมที่เหลืออยู่ในเครื่องพิมพ์อาจทำให้อุปกรณ์เกิดความร้อนสูง ในบางกรณีอาจก่อให้เกิดไฟไหม้ได้

ถาด 1 และถาดเสริม

 1. ดึงถาดกระดาษออก
  รูปภาพ : เปิดถาด
 2. บีบและเลื่อนตัวกั้นกระดาษแนวกว้างและก้านกั้นกระดาษแนวยาวให้ไปอยู่ในช่องขนาดกระดาษที่ถูกต้องซึ่งมีเครื่องหมายระบุอยู่ที่ด้านล่างของถาด เพื่อปรับให้ตรงกับขนาด ดูภาพรวมถาด
  รูปภาพ : ปรับตัวกั้นกระดาษในถาด
 3. งอหรือกรีดขอบของปึกกระดาษเพื่อแยกแต่ละแผ่นก่อนที่จะใส่กระดาษ
  รูปภาพ : งอหรือกรีดกระดาษ
 4. หลังจากใส่กระดาษลงในถาด ให้บีบและเลื่อนตัวกั้นกระดาษแนวกว้างและตัวกั้นกระดาษแนวยาว
  รูปภาพ : ใส่กระดาษ
  บันทึก
  • ห้ามดันตัวกั้นกระดาษแนวกว้างมากเกินไปจนทำให้วัสดุพิมพ์งอ
  • การไม่ปรับตัวกั้นกระดาษแนวกว้างอาจทำให้กระดาษติดได้
   รูปภาพ : ปรับขนาดกระดาษ
  • ห้ามใช้กระดาษที่ม้วนงอ ซึ่งอาจทำให้กระดาษติดหรือกระดาษยับ
   รูปภาพ : กระดาษตรง
 5. ใส่ถาดกลับเข้าไปในเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ใส่ถาด
 6. เมื่อมีการพิมพ์เอกสาร ให้กำหนดประเภทและขนาดกระดาษสำหรับถาด ดูการตั้งค่าขนาดและประเภทกระดาษ

ถาดอเนกประสงค์

ถาดอเนกประสงค์สามารถใส่วัสดุพิมพ์ที่มีขนาดและประเภทพิเศษได้ เช่น โปสการ์ด โน้ตการ์ด และซองจดหมาย เป็นต้น ดู ข้อมูลจำเพาะของวัสดุพิมพ์
 1. จับที่มือจับของถาดอเนกประสงค์และดึงลงเพื่อเปิด จากนั้นดึงส่วนรองกระดาษเสริมของถาดอเนกประสงค์ออกมา
  รูปภาพ : ดึงลงและเปิด
 2. ใส่กระดาษ
  รูปภาพ : ใส่กระดาษ
 3. บีบตัวกั้นกระดาษแนวกว้างในถาดอเนกประสงค์และปรับให้ตรงกับความกว้างของกระดาษ ห้ามใช้แรงมากเกินไป ไม่เช่นนั้นกระดาษจะงอ และส่งผลให้เกิดกระดาษติดหรือเอียง
  รูปภาพ : ปรับตัวกั้นกระดาษ
 4. เมื่อมีการพิมพ์เอกสาร ให้กำหนดประเภทและขนาดกระดาษสำหรับถาดอเนกประสงค์ ดูการตั้งค่าขนาดและประเภทกระดาษ
  บันทึก
  หากกระดาษในถาดอเนกประสงค์หมดขณะพิมพ์ ให้ใส่กระดาษหลังจากที่กดแผ่นล็อคถาดอเนกประสงค์
  รูปภาพ : แผ่นล็อคถาดอเนกประสงค์


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย