ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

Samsung MFP SCX-4621 - Understanding Display Messages

จะมีข้อความปรากฏบนจอแสดงผลแผงควบคุม เพื่อแสดงสถานะหรือข้อผิดพลาดของเครื่อง โปรดดูตารางด้านล่างเพื่อทำความเข้าใจข้อความรวมทั้งความหมาย และแก้ไขปัญหาหากจำเป็น
การล้างข้อความแจ้งข้อผิดพลาดของจอ LCD
จอแสดงผล
ความหมาย
วิธีแก้ไขที่แนะนำ
ต้องการยกเลิกหรือไม่ 1: Yes (ใช่) 2: No (ไม่) (สำหรับ SCX-4521F, SCX 4521FR เท่านั้น)
หน่วยความจำของเครื่องพิมพ์เต็มขณะพยายามจัดเก็บเอกสารในหน่วยความจำ
ในการยกเลิกการส่งโทรสาร ให้กดปุ่ม1 เพื่อยอมรับYes (ใช่) ในการส่งหน้าเอกสารที่จัดเก็บไว้ได้สำเร็จ ให้กดปุ่ม2 เพื่อยอมรับNo (ไม่) แนะนำให้ส่งหน้าที่เหลือในภายหลัง เมื่อมีหน่วยความจำให้ใช้ได้
[ข้อผิดพลาดด้านการสื่อสาร] (สำหรับ SCX-4521F, SCX 4521FR เท่านั้น)
เครื่องพิมพ์มีปัญหาด้านการสื่อสาร
ขอให้ผู้ส่งลองส่งโทรสารอีกรอบ
ข้อผิดพลาดฟิวส์ CRU
ตลับผงหมึกติดตั้งไว้ไม่ถูกต้อง
ติดตั้งตลับผงหมึกให้ถูกต้อง
[เอกสารติด]
เอกสารที่ใส่ติดใน ADF (ตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติ)
นำเอกสารที่ติดออก
[หน้าหรือด้านหลัง] [ฝาครอบเปิดอยู่]
ฝาครอบด้านหน้าหรือฝาครอบด้านหลังล็อคไม่เข้าที่
ปิดฝาจนกว่าจะล็อคเข้าที่
ป้อนอีกครั้ง
มีการป้อนรายการที่ใช้ไม่ได้เข้ามา
ป้อนรายการที่ถูกต้องอีกครั้ง
ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับความร้อนที่ลดลง
มีปัญหาในชุดฟิวเซอร์
ถอดสายไฟและเสียบกลับเข้าไป หากยังคงเกิดข้อผิดพลาดขึ้น ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP
ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับความร้อนเกิน
[ร้อนเกิน]
ไม่มีกลุ่ม (สำหรับ SCX-4521F, SCX 4521FR เท่านั้น)
จะมีการเลือกหมายเลขตำแหน่งกลุ่มในจุดที่ใช้แค่หมายเลขตำแหน่งเดี่ยวได้เท่านั้น เช่น เมื่อเพิ่มตำแหน่งสำหรับการกระจายข้อมูล
ใช้เลขหมายโทรด่วนหรือเรียกเลขหมายด้วยตนเองโดยใช้แป้นตัวเลข
[ใช้ร่วมกันไม่ได้] (สำหรับ SCX-4521F, SCX 4521FR เท่านั้น)
เครื่องพิมพ์ทางไกลไม่มีคุณลักษณะที่ขอ เช่น การส่งข้อมูลล่าช้า ข้อความนี้ยังเกิดขึ้นได้ หากเครื่องพิมพ์ทางไกลไม่มีพื้นที่หน่วยความจำเพียงพอต่อการดำเนินงานที่เครื่องพยายามจะทำ
ยืนยันคุณลักษณะของเครื่องพิมพ์ทางไกลอีกครั้ง
[สายโทรศัพท์ไม่ว่าง] (สำหรับ SCX-4521F, SCX 4521FR เท่านั้น)
อีกฝั่งไม่รับสายโทรศัพท์ หรือสายโทรศัพท์ไม่ว่าง
รอสองถึงสามนาทีแล้วลองอีกครั้ง
[สายโทรศัพท์มีข้อผิดพลาด] (สำหรับ SCX-4521F, SCX 4521FR เท่านั้น)
เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ทางไกลไม่ได้ หรือขาดการติดต่อเนื่องจากสายโทรศัพท์มีปัญหา
ลองอีกครั้ง หากยังคงเกิดข้อผิดพลาดขึ้น ให้รอประมาณหนึ่งชั่วโมงเพื่อให้สายโทรศัพท์ว่างและลองอีกครั้ง หรือเปิดโหมด ECM
ใส่เอกสาร
มีความพยายามที่จะทำสำเนาหรือส่งโทรสาร โดยที่ไม่มีเอกสารใส่ใน ADF
ใส่เอกสารใน ADF และลองอีกครั้ง
[ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับ LSU]
เกิดปัญหาใน LSU (เครื่องสแกนเลเซอร์)
ถอดสายไฟและเสียบกลับเข้าไป หากยังคงเกิดข้อผิดพลาดขึ้น ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP
หน่วยความจำโทรออกเต็ม (สำหรับ SCX-4521F, SCX 4521FR เท่านั้น)
คิวงานส่งโทรสารในหน่วยความจำเต็ม
ยกเลิกงานส่งโทรสารที่ไม่จำเป็นในหน่วยความจำ
หน่วยความจำเต็ม (สำหรับ SCX-4521F, SCX 4521FR เท่านั้น)
หน่วยความจำเต็ม
ลบเอกสารที่ไม่จำเป็น และส่งโทรสารใหม่หลังจากมีหน่วยความจำว่างเพิ่มขึ้น หรือแบ่งการส่งโทรสารออกเป็นหลายครั้ง
[ไม่มีการรับสาย] (สำหรับ SCX-4521F, SCX 4521FR เท่านั้น)
เครื่องพิมพ์โทรสารขารับไม่รับสาย หลังจากที่มีการเรียกซ้ำหลายครั้ง
ลองอีกครั้ง ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ฝั่งขารับทำงานได้
[ไม่มีตลับผงหมึก]
ไม่ได้ติดตั้งตลับผงหมึก
ติดตั้งตลับผงหมึก
[ไม่มีการระบุ] (สำหรับ SCX-4521F, SCX 4521FR เท่านั้น)
ตำแหน่งการโทรออกด่วนที่พยายามใช้ไม่มีการระบุเลขหมายโทรศัพท์ไว้
ให้เรียกเลขหมายด้วยตนเองโดยใช้แป้นกดตัวเลข หรือกำหนดเลขหมายดูการจัดเก็บเลขหมายโทรศัพท์
ไม่มีการระบุ ID ที่ป้อนเข้ามาไว้
ป้อน ID ที่ถูกต้อง
[ไม่มีกระดาษ] ใส่กระดาษ
กระดาษในถาดหมด
ใส่กระดาษในถาด
ไม่มีการระบุการดำเนินงาน (สำหรับ SCX-4521F, SCX 4521FR เท่านั้น)
พยายามจะเพิ่มหรือยกเลิก การดำเนินงาน แต่ไม่มีงานรออยู่
ตรวจสอบจอแสดงผลเพื่อดูว่ามีงานที่จัดกำหนดการแล้วหรือไม่ จอแสดงผลควรระบุงานดังกล่าวไว้ในโหมดสแตนด์บาย ตัวอย่างเช่นการส่งแฟกซ์แบบล่าช้า
อยู่นอกช่วง
วันและเวลาปัจจุบันที่ป้อนเข้ามาไม่ถูกต้อง
ป้อนวันที่และเวลาที่ถูกต้อง
[กระดาษติด 0] เปิดหรือปิดฝา
มีกระดาษติดในบริเวณป้อนกระดาษของถาด
เอากระดาษที่ติดออก
[กระดาษติด 1] เปิดหรือปิดฝา
มีกระดาษติดในส่วนของฟิวเซอร์หรือรอบๆ ตลับผงหมึก
เอากระดาษที่ติดออก
[กระดาษติด 2] ตรวจสอบด้านใน
มีกระดาษติดอยู่ในบริเวณทางออกกระดาษ
เอากระดาษที่ติดออก
[ไฟดับ]
มีการปิดแล้วเปิดไฟ และหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์ได้ไม่ถูกบันทึกไว้
ต้องดำเนินการงานที่อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อนหน้าไฟดับใหม่ทั้งหมดอีกครั้ง
นำเอกสารออกจาก ADF
ปุ่มFavorite Copy (สำเนาโปรด) มีการตั้งค่าไว้เป็นClone (ลอกแบบ)Autofit (ปรับให้พอดีอัตโนมัติ)ID Card Copy (สำเนาบัตรประจำตัว)หรือPoster (โปสเตอร์) และมีการกดปุ่มดังกล่าว
คุณลักษณะ Clone (ลอกแบบ), Autofit (ปรับให้พอดีอัตโนมัติ), ID Card Copy (สำเนาบัตรประจำตัว) หรือ Poster (โปสเตอร์) ใช้กับ ADF ไม่ได้ นำเอกสารออกจาก ADF
[ลองเรียกสายอีกครั้งไหม] (สำหรับ SCX-4521F, SCX 4521FR เท่านั้น)
เครื่องพิมพ์กำลังรอตามช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อเรียกเลขหมายสถานีที่ไม่ว่างก่อนหน้านี้ซ้ำอีกครั้ง
หากต้องการเรียกเลขหมายซ้ำทันที ให้กดEnter หากต้องการยกเลิกการเรียกเลขหมายซ้ำ ให้กดปุ่มStop/Clear (หยุด/ล้าง)
สแกนเนอร์ล็อค
โมดูลสแกนเนอร์ถูกล็อค
อัปโหลดสายไฟและเสียบกลับเข้าไปใหม่
[มีการกดปุ่มหยุด]
มีการกดปุ่มStop/Clear (หยุด/ล้าง) ระหว่างการถ่ายสำเนาหรือรับส่งโทรสาร
ลองอีกครั้ง
[ผงหมึกหมด]
ผงหมึกในตลับหมดแล้ว
เปลี่ยนตลับผงหมึกใหม่
[ผงหมึกเหลือน้อย]
ผงหมึกจวนหมดแล้ว
นำตลับหมึกผงออกและค่อยๆ เขย่า การทำเช่นนี้จะทำให้พิมพ์งานได้อีกชั่วคราว

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย