ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

Samsung Xpress MFP SL-M2070, SL-M2071 - ทำความเข้าใจข้อความที่ปรากฏ

ข้อความจะปรากฏบนจอแสดงผลแผงควบคุมเพื่อแสดงสถานะหรือข้อผิดพลาดของเครื่องพิมพ์ โปรดดูตารางด้านล่างเพื่อทำความเข้าใจข้อความและความหมาย และแก้ไขปัญหา หากจำเป็น
บันทึก
  • หากข้อความไม่อยู่ในตาราง ให้รีบูตใหม่และลองพิมพ์งานอีกครั้ง หากยังเกิด โปรดติดต่อ:
  • ค้นหาเนื้อหาของข้อความบนจอแสดงผลในไซต์การสนับสนุน
  • บางข้อความอาจไม่ปรากฏบนจอแสดงผล โดยขึ้นอยู่กับตัวเลือกหรือรุ่น
  • [หมายเลขข้อผิดพลาด]: หมายถึงหมายเลขข้อผิดพลาด

ข้อความเกี่ยวกับกระดาษติด

ข้อความ
ความหมาย
วิธีแก้ไขที่แนะนำ
เอกสารติด นำกระดาษที่ติดออก
เอกสารต้นฉบับที่ใส่ติดในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
นำกระดาษที่ติดออก ดูการเอาเอกสารต้นฉบับเอกสารที่ติดออก
กระดาษติดหรือหมด ฝาเปิดและปิด
มีกระดาษติดอยู่ในบริเวณทางออกกระดาษ
แก้ปัญหากระดาษติด ดูที่ ในถาด
ไม่มีกระดาษในถาด
ใส่กระดาษลงในถาด ดูที่ การใส่กระดาษลงในถาด
กระดาษติดด้านในเครื่องพิมพ์
มีกระดาษติดอยู่ในเครื่องพิมพ์
นำกระดาษติดออก ดูภายในเครื่องพิมพ์

ข้อความแจ้งเกี่ยวกับหมึก

  หมายเหตุ
Samsung ไม่แนะนำให้ใช้ตลับผงหมึกที่ไม่ใช่ของแท้ของ Samsung เช่น ผงหมึกที่เติมหรือผลิตซ้ำ Samsung ไม่รับประกันคุณภาพของตลับผงหมึกที่ไม่ใช่ของแท้ของ Samsung บริการหรือการซ่อมแซมที่เกิดขึ้นจากการใช้ตลับผงหมึกที่ไม่ใช่ของแท้ของ Samsung จะไม่ครอบคลุมอยู่ในการประกันเครื่องพิมพ์
ข้อความ
ความหมาย
วิธีแก้ไขที่แนะนำ
ติดตั้งตลับผงหมึก
ไม่ได้ติดตั้งตลับผงหมึก
ติดตั้งตลับผงหมึก
ตลับผงหมึกไม่รองรับ
ตลับผงหมึกที่ติดตั้งไม่ใช่ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์
ติดตั้งตลับผงหมึกแท้ของ Samsung ออกแบบมาสำหรับเครื่องพิมพ์
เตรียมตลับหมึกใหม่
ผงหมึกในตลับผงหมึกที่ระบุเหลือน้อย ตลับผงหมึกใกล้หมดอายุการใช้งานตามที่ประมาณการไว้แล้ว
เตรียมตลับผงหมึกใหม่สำหรับเปลี่ยน เพิ่มคุณภาพการพิมพ์ชั่วคราวโดยการกระจายตัวผงหมึก ดูที่ การกระจายตัวผงหมึก
เปลี่ยนตลับหมึกใหม่
ตลับผงหมึกที่ระบุเกือบหมดอายุการใช้งานตลับที่ประมาณไว้แล้ว
เลือก Stop (หยุด) หรือ Continue (ดำเนินการต่อ) ตามที่แสดงบนแผงควบคุม หากคุณเลือก Stop (หยุด) เครื่องพิมพ์หยุดพิมพ์ และคุณไม่สามารถพิมพ์ได้อีกจนกว่าจะเปลี่ยนตลับหมึก หากคุณเลือก Continue (ดำเนินการต่อ) เครื่องพิมพ์จะพิมพ์ต่อแต่ไม่สามารถรับประกันคุณภาพการพิมพ์ได้
เปลี่ยนตลับผงหมึกเพื่อคุณภาพการพิมพ์ที่ดีที่สุดเมื่อข้อความนี้ปรากฏขึ้น การใช้ตลับหมึกหลังจากสถานะนี้อาจทำให้เกิดปัญหาคุณภาพการพิมพ์ ดูที่ ตลับผงหมึก
ตลับผงหมึกที่ระบุหมดอายุการใช้งานตลับหมึกที่ประมาณไว้แล้ว เครื่องพิมพ์อาจหยุดทำการพิมพ์
เปลี่ยนตลับผงหมึก ดูที่ ตลับผงหมึก
ก. อายุการใช้งานตลับหมึกที่ประมาณไว้หมายถึงอายุการใช้งานตลับผงหมึกที่คาดหวังหรือประมาณไว้ ซึ่งแสดงความสามารถของการพิมพ์เฉลี่ย และออกแบบตาม ISO/IEC 19752 ดูวัสดุสิ้นเปลืองที่มี จำนวนหน้าอาจได้รับผลกระทบจากโดยสภาพแวดล้อมการทำงาน เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ภาพ รอบเวลาการพิมพ์ วัสดุพิมพ์ เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ภาพ และขนาดวัสดุพิมพ์ ผงหมึกบางส่วนอาจเหลืออยู่ในตลับผงหมึกแม้ว่าการแจ้งเตือนให้เปลี่ยนตลับผงหมึกใหม่จะปรากฏขึ้น และเครื่องพิมพ์หยุดพิมพ์

ข้อความเกี่ยวกับถาด

ข้อความ
ความหมาย
วิธีแก้ไขที่แนะนำ
กระดาษติดหรือหมด ฝาเปิดและปิด
มีกระดาษติดอยู่ในบริเวณทางออกกระดาษ
แก้ปัญหากระดาษติด ดูที่ ในถาด
ไม่มีกระดาษในถาด
ใส่กระดาษลงในถาด ดูที่ การใส่กระดาษลงในถาด

ข้อความเกี่ยวกับเครือข่าย

ข้อความ
ความหมาย
วิธีแก้ไขที่แนะนำ
ปัญหาเครือข่าย: IP ขัดแย้ง
ที่อยู่ IP เครือข่ายที่คุณตั้งค่าถูกใช้โดยบุคคลอื่น
ตรวจสอบอยู่ IP และรีเซ็ตได้ตามความเหมาะสม ดูที่ พิมพ์รายงานการกำหนดค่าเครือข่าย
#S6-3210
ไม่มีการติดตั้งโมดูลไร้สาย
ปิดแล้วเปิด

เบ็ดเตล็ด

ข้อความ
ความหมาย
วิธีแก้ไขที่แนะนำ
ฝาเปิดอยู่ ให้ปิด
ฝาครอบล็อคไม่เข้าที่
ปิดฝาจนกว่าจะล็อคเข้าที่
ฝาของสแกนเนอร์เปิดอยู่
ฝาอุปกรณ์ป้อนกระดาษไม่ได้ล็อคเข้าที่
ปิดฝาจนกว่าจะล็อคเข้าที่
ข้อผิดพลาด [หมายเลขข้อผิดพลาด] ปิดแล้วเปิด
ไม่สามารถควบคุมเครื่องพิมพ์ได้
ปิดและเปิดเครื่อง จากนั้นลองพิมพ์งานใหม่อีกครั้ง หากยังคงเกิดข้อผิดพลาดขึ้น โปรดติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้าของ HP
ข้อผิดพลาด [หมายเลขข้อผิดพลาด] ติดต่อฝ่ายบริการ
สแกนเนอร์ถูกล็อค
สแกนเนอร์ถูกล็อค
รีบูตใหม่ หากยังคงเกิดข้อผิดพลาดขึ้น โปรดติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้าของ HP


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย