ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

Samsung MultiXpress MFP SL-K2200 - ทำความเข้าใจไฟ LED แสดงสถานะ

ข้อความจะปรากฏบนจอแสดงผลแผงควบคุมเพื่อแสดงสถานะหรือข้อผิดพลาดของเครื่องพิมพ์ โปรดดูตารางด้านล่างเพื่อทำความเข้าใจข้อความและความหมาย และแก้ไขปัญหา หากจำเป็น
บันทึก
  • คุณสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้โดยปฏิบัติตามแนวทางจากหน้าต่างโปรแกรม Printing Status (สถานะการพิมพ์) ของคอมพิวเตอร์
  • หากข้อความไม่อยู่ในตาราง ให้รีบูตใหม่และลองพิมพ์งานอีกครั้ง หากยังเกิด โปรดติดต่อ:
  • ค้นหาเนื้อหาของข้อความบนจอแสดงผลในไซต์การสนับสนุน
  • บางข้อความอาจไม่ปรากฏบนจอแสดงผล โดยขึ้นอยู่กับตัวเลือกหรือรุ่น
  • [หมายเลขข้อผิดพลาด]: หมายถึงหมายเลขข้อผิดพลาด
  • [ประเภทถาด]: หมายถึงหมายเลขถาด
  • [ประเภทวัสดุพิมพ์]: ระบุประเภทวัสดุพิมพ์
  • [ขนาดวัสดุพิมพ์]: ระบุขนาดวัสดุพิมพ์
  • [ประเภทเครื่อง]: ระบุประเภทเครื่อง

ข้อความเกี่ยวกับกระดาษติด

ข้อความ
ความหมาย
วิธีแก้ไขที่แนะนำ
กระดาษต้นฉบับติด
เอกสารต้นฉบับที่ใส่ติดในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
นำกระดาษที่ติดออก ดูการเอาเอกสารต้นฉบับเอกสารที่ติดออก
กระดาษติดในถาด 1
มีกระดาษติดอยู่ในถาด
แก้ปัญหากระดาษติด ดูที่ ถาด 1
กระดาษติดในถาด 2
มีกระดาษติดอยู่ในถาดเสริม
แก้ปัญหากระดาษติด ดูที่ ถาดเสริม
กระดาษติดในถาด MP
มีกระดาษติดอยู่ในถาดอเนกประสงค์
นำกระดาษออก ดูที่ ในถาดอเนกประสงค์
ติดด้านในเครื่องพิมพ์
กระดาษติดอยู่ภายในเครื่องพิมพ์
นำกระดาษติดออก ดูภายในเครื่องพิมพ์
กระดาษติดในการพิมพ์สองด้าน
กระดาษติดในการพิมพ์สองด้าน
นำกระดาษออก ดูที่ ส่วนการพิมพ์สองด้าน
กระดาษติดที่ส่วนทางออก
มีกระดาษติดอยู่ในบริเวณทางออกกระดาษ
นำกระดาษติดออก ดูในบริเวณทางออก

ข้อความแจ้งเกี่ยวกับหมึก

  หมายเหตุ
Samsung ไม่แนะนำให้ใช้ตลับผงหมึกที่ไม่ใช่ของแท้ของ Samsung เช่น ผงหมึกที่เติมหรือผลิตซ้ำ Samsung ไม่รับประกันคุณภาพของตลับผงหมึกที่ไม่ใช่ของแท้ของ Samsung บริการหรือการซ่อมแซมที่เกิดขึ้นจากการใช้ตลับผงหมึกที่ไม่ใช่ของแท้ของ Samsung จะไม่ครอบคลุมอยู่ในการประกันเครื่องพิมพ์
ข้อความ
ความหมาย
วิธีแก้ไขที่แนะนำ
ข้อผิดพลาด [หมายเลขข้อผิดพลาด] ตลับผงหมึกล้มเหลว: [หมายเลขข้อผิดพลาด] ติดต่อบริการ
ไม่ได้ติดตั้งตลับผงหมึก
ไม่พบตลับผงหมึก
ไม่ได้นำแผ่นฟิล์มป้องกันออกจากผงหมึก
ใส่ตลับผงหมึกเข้าไปใหม่
ติดตั้งตลับผงหมึกอีกสองหรือสามครั้งเพื่อยืนยันว่าติดตั้งถูกต้อง หากยังคงเกิดข้อผิดพลาดขึ้น โปรดติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้าของ HP
แกะฟิล์มป้องกันออกจากตลับผงหมึก
ข้อผิดพลาด [หมายเลขข้อผิดพลาด] ผงหมึกล้มเหลว: [หมายเลขข้อผิดพลาด] ติดตั้งผงหมึกอีกครั้ง
ไม่ได้ติดตั้งผงหมึก ไม่ได้ติดตั้งตลับผงหมึก ให้ติดตั้ง
IMG ชุดสร้างภาพใช้ร่วมกันไม่ได้ ตรวจสอบคู่มือ
ชุดสร้างภาพที่ติดตั้งไม่ได้มีไว้สำหรับเครื่องพิมพ์
ติดตั้งชุดสร้างภาพแท้ของ Samsung ออกแบบมาสำหรับเครื่องพิมพ์
IMG ไม่ได้ติดตั้งชุดสร้างภาพ ติดตั้งชุด
ไม่ได้ติดตั้งชุดสร้างภาพ
ติดตั้งชุดสร้างภาพอีกสองหรือสามครั้ง หากยังคงเกิดข้อผิดพลาดขึ้น โปรดติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้าของ HP
เตรียมชุด IMG เตรียมชุดสร้างภาพใหม่
ใกล้ถึงอายุการใช้งานของชุดสร้างภาพที่ประมาณไว้
เตรียมชุดสร้างภาพใหม่สำหรับเปลี่ยนแทน ดูที่ วัสดุสิ้นเปลืองที่มี
เปลี่ยนชุด IMG เปลี่ยนด้วยชุดสร้างภาพใหม่
ชุดสร้างภาพที่ระบุใกล้ถึงอายุการใช้งานของชุดสร้างภาพที่ประมาณไว้แล้ว
เลือก Stop (หยุด) หรือ Continue (ดำเนินการต่อ) ตามที่แสดงบนแผงควบคุม หากคุณเลือก Stop (หยุด) เครื่องพิมพ์หยุดพิมพ์ และคุณไม่สามารถพิมพ์ได้อีกจนกว่าจะเปลี่ยนชุดสร้างภาพ หากคุณเลือก Continue (ดำเนินการต่อ) เครื่องพิมพ์จะพิมพ์ต่อแต่ไม่สามารถรับประกันคุณภาพการพิมพ์ได้ เปลี่ยนชุดสร้างภาพเพื่อคุณภาพการพิมพ์ที่ดีที่สุดเมื่อข้อความนี้ปรากฏขึ้น การใช้ชุดสร้างภาพหลังจากสถานะนี้อาจทำให้เกิดปัญหาคุณภาพการพิมพ์ ดูที่ การเปลี่ยนชุดสร้างภาพ
ถ้าเครื่องพิมพ์หยุดพิมพ์ ให้เปลี่ยนชุดสร้างภาพ ดูที่ การเปลี่ยนชุดสร้างภาพ
ผงหมึกใช้ร่วมกันไม่ได้ ตลับผงหมึกใช้ร่วมกันไม่ได้ ตรวจสอบคู่มือผู้ใช้
ตลับผงหมึกที่ระบุไม่เหมาะสมสำหรับเครื่องพิมพ์
ติดตั้งตลับผงหมึกที่เกี่ยวข้องกับตลับหมึกแท้ของ Samsung ดูที่ การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์
เตรียมผงหมึกใหม่ เตรียมตลับผงหมึกใหม่
ผงหมึกในตลับผงหมึกที่ระบุเหลือน้อย ตลับผงหมึกใกล้หมดอายุการใช้งาน ตามที่ประมาณการไว้แล้ว
เตรียมตลับผงหมึกใหม่สำหรับเปลี่ยน เพิ่มคุณภาพการพิมพ์ชั่วคราวโดยการกระจายตัวผงหมึก ดูที่ การกระจายตัวผงหมึก
เปลี่ยนหมึกใหม่แทนที่ด้วยตลับหมึกใหม่
ตลับผงหมึกที่ระบุเกือบหมดอายุการใช้งานตลับหมึกที่ประมาณไว้แล้ว
เลือก Stop (หยุด) หรือ Continue (ดำเนินการต่อ) ตามที่แสดงบนแผงควบคุม การเลือก Stop (หยุด) เครื่องพิมพ์จะหยุดพิมพ์ หากคุณเลือก Continue (ดำเนินการต่อ) เครื่องพิมพ์จะพิมพ์ต่อแต่ไม่สามารถรับประกันคุณภาพการพิมพ์ได้
เปลี่ยนตลับผงหมึกเพื่อคุณภาพการพิมพ์ที่ดีที่สุดเมื่อข้อความนี้ปรากฏขึ้น ใช้ตลับผงหมึกหลังจากนี้อาจทำให้เกิดปัญหาคุณภาพการพิมพ์ ดูที่ การเปลี่ยนตลับผงหมึก
ตลับผงหมึกที่ระบุหมดอายุการใช้งานตลับหมึกที่ประมาณไว้แล้ว
เปลี่ยนตลับผงหมึก ดูที่ การเปลี่ยนตลับผงหมึก
ก. อายุการใช้งานตลับผงหมึกโดยประมาณ หมายถึงอายุการใช้งานตลับผงหมึกที่คาดหรือประมาณการไว้ ซึ่งจะระบุถึงจำนวนเฉลี่ยของงานพิมพ์ โดยคำนวณตาม ISO/IEC 19752 จำนวนหน้าอาจได้รับผลจากเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ภาพ สภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน การเว้นช่วงเวลาในการพิมพ์ ประเภทวัสดุพิมพ์ และขนาดวัสดุพิมพ์ ผงหมึกบางส่วนอาจเหลืออยู่ในตลับหมึกแม้ว่าไฟ LED สีแดงติดสว่าง และเครื่องพิมพ์หยุดพิมพ์

ข้อความเกี่ยวกับถาด

ข้อความ
ความหมาย
วิธีแก้ไขที่แนะนำ
กระดาษว่างเปล่าในถาดทั้งหมด ใส่กระดาษ
ไม่มีกระดาษในถาดทั้งหมด
ใส่กระดาษลงในถาด ดูที่ ถาด 1 / ถาดเสริม
กระดาษว่างเปล่าในถาด 1 กระดาษว่างเปล่าในถาด 1 ใส่กระดาษ
ไม่มีกระดาษในถาด
ใส่กระดาษลงในถาด ดูที่ ถาด 1 / ถาดเสริม
กระดาษว่างเปล่าในถาด 2 กระดาษว่างเปล่าในถาด 2 ใส่กระดาษ
กระดาษว่างเปล่าใน MP กระดาษว่างเปล่าในถาด MP ใส่กระดาษ
ไม่มีกระดาษในถาดอเนกประสงค์
ใส่กระดาษลงในถาดอเนกประสงค์ ดูที่ ถาดอเนกประสงค์
ฝาถาด 2 เปิดอยู่ ให้ปิด
ฝาถาด 2 ไม่ล็อคเข้าที่
ปิดฝาถาด 2 จนกว่าจะล็อคเข้าที่

ข้อความเกี่ยวกับเครือข่าย

ข้อความ
ความหมาย
วิธีแก้ไขที่แนะนำ
IP ขัดแย้ง IP แอดเดรสนี้ขัดแย้งกับ IP แอดเดรสของระบบอื่นๆ
ที่อยู่ IP เครือข่ายที่คุณตั้งค่าถูกใช้โดยบุคคลอื่น
ตรวจสอบอยู่ IP และรีเซ็ตได้ตามความเหมาะสม ดูที่ พิมพ์รายงานการกำหนดค่าเครือข่าย

ข้อความเบ็ดเตล็ด

ข้อความ
ความหมาย
ความหมาย
ฝาเปิดอยู่ ให้ปิด
ฝาครอบด้านหน้าหรือฝาครอบด้านหลังล็อคไม่เข้าที่
ปิดฝาจนกว่าจะล็อคเข้าที่
ฝาสแกนเนอร์เปิด ฝาของสแกนเนอร์เปิดอยู่ ปิดฝา
ฝาอุปกรณ์ป้อนกระดาษไม่ได้ล็อคเข้าที่
ปิดฝาจนกว่าจะล็อคเข้าที่
อุณหภูมิห้องไม่เหมาะสม อุณหภูมิห้องไม่เหมาะสม เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิห้อง
เครื่องพิมพ์อยู่ในห้องที่มีอุณหภูมิห้องไม่เหมาะสม
ย้ายเครื่องพิมพ์ไปยังห้องที่อุณหภูมิห้องเหมาะสม ดูที่ Specifications (ข้อมูลจำเพาะ)
เปลี่ยนลูกกลิ้งย้อนกลับ เปลี่ยนลูกกลิ้งย้อนกลับของถาด 1 ใหม่
ลูกกลิ้งย้อนกลับของถาดหมดอายุการใช้งานแล้ว
เปลี่ยนลูกกลิ้งย้อนกลับของถาดด้วยลูกกลิ้งใหม่ สำหรับความช่วยเหลือ ให้ติดต่อ HP Customer Support (ฝ่ายบริการลูกค้าของ HP)
เปลี่ยนลูกกลิ้งย้อนกลับ เปลี่ยนลูกกลิ้งย้อนกลับของถาด 2 ใหม่
เปลี่ยนลูกยางดึงกระดาษ เปลี่ยนลูกยางดึงกระดาษถาด 2 ใหม่
อายุการใช้งานของลูกยางดึงกระดาษกำลังจะหมดอายุ
เปลี่ยนลูกยางดึงกระดาษของถาดด้วยลูกกลิ้งใหม่ สำหรับความช่วยเหลือ ให้ติดต่อ HP Customer Support (ฝ่ายบริการลูกค้าของ HP)
เปลี่ยนลูกยางดึงกระดาษ เปลี่ยน [ประเภทถาด] ลูกยางดึงกระดาษใหม่
อายุการใช้งานของลูกยางดึงกระดาษถาด 1 ถาด 2 หรือ ถาด MP จะหมดอายุเร็ว ๆ นี้
เปลี่ยนลูกยางดึงกระดาษของถาดด้วยลูกกลิ้งใหม่ สำหรับความช่วยเหลือ ให้ติดต่อ HP Customer Support (ฝ่ายบริการลูกค้าของ HP)
สแกนเนอร์ถูกล็อค สแกนเนอร์ถูกล็อค กดปุ่มหยุด
สแกนเนอร์ถูกล็อค
รีบูตใหม่ หากยังคงเกิดข้อผิดพลาดขึ้น โปรดติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้าของ HP
ฝาสแกนเนอร์เปิดอยู่ ฝาของสแกนเนอร์เปิดอยู่ ปิดฝา
ฝาอุปกรณ์ป้อนกระดาษไม่ได้ล็อคเข้าที่
ปิดฝาจนกว่าจะล็อคเข้าที่
ข้อผิดพลาด: [หมายเลขข้อผิดพลาด] ชุดฟิวเซอร์ล้มเหลว: [หมายเลขข้อผิดพลาด] ปิดแล้วเปิด ติดต่อขอรับบริการหากยังพบปัญหา
มีปัญหาในชุดฟิวเซอร์
รีบูตใหม่ หากยังคงเกิดข้อผิดพลาดขึ้น โปรดติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้าของ HP
ข้อผิดพลาด: [หมายเลขข้อผิดพลาด] มอเตอร์เสีย: [หมายเลขข้อผิดพลาด] ปิดแล้วเปิด ติดต่อขอรับบริการหากยังพบปัญหา
มีปัญหาในระบบมอเตอร์
รีบูตใหม่ หากยังคงเกิดข้อผิดพลาดขึ้น โปรดติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้าของ HP
ข้อผิดพลาด: [หมายเลขข้อผิดพลาด] LSU ล้มเหลว: [หมายเลขข้อผิดพลาด] ปิดแล้วเปิด ติดต่อขอรับบริการหากยังพบปัญหา
มีปัญหาใน LSU
รีบูตใหม่ หากยังคงเกิดข้อผิดพลาดขึ้น โปรดติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้าของ HP
ข้อผิดพลาด: [หมายเลขข้อผิดพลาด] ระบบป้อนล้มเหลว: [หมายเลขข้อผิดพลาด] ตรวจสอบการเชื่อมต่อถาด 2
มีปัญหาในถาด 2
ตรวจสอบการเชื่อมต่อถาด 2
ข้อผิดพลาด: [หมายเลขข้อผิดพลาด] ระบบวิดีโอล้มเหลว: [หมายเลขข้อผิดพลาด] ติดต่อขอรับบริการ หากยังเกิดปัญหา
มีปัญหาในระบบวิดีโอ
รีบูตใหม่ หากยังคงเกิดข้อผิดพลาดขึ้น โปรดติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้าของ HP


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย