solution Contentsolution Content

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Samsung - วิธีการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายด้วยตนเองใน Mac OS X

เรียนรู้วิธีการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายด้วยตนเองใน Mac OS X
บันทึก
คุณควรดาวน์โหลดไดรเวอร์เครื่องพิมพ์และไดรเวอร์การสแกนเวอร์ชันล่าสุดสำหรับเครื่องพิมพ์
หากคุณยังไม่ได้ติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ให้ไปที่ Software and Driver Downloads (ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์และไดรเวอร์) และป้อนรุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณลงในช่องข้อความการค้นหาเพื่อดาวน์โหลดไดรเวอร์เครื่องพิมพ์และ Easy Printer Manager
ในการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อเครือข่ายด้วยตนเอง ให้ทำตามขั้นตอนที่เหมาะสม
 1. เชื่อมต่อสาย USB เข้ากับพอร์ต USB บนเครื่องพิมพ์ จากนั้นเชื่อมต่อปลายอีกด้านกับคอมพิวเตอร์ Mac ของคุณ
 2. หลังจากที่การเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์ ให้เรียกใช้งานการตั้งค่าไร้สาย โดยการเปิดแอพพลิเคชัน Wireless Setting (การตั้งค่าระบบไร้สาย)
  บันทึก
  คุณสามารถดาวน์โหลด EasyWirelessSetup_Mac applicationแอพพลิเคชัน EasyWirelessSetup_Mac หรือไปที่ Software and Driver Downloads (ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์และไดรเวอร์) จากนั้นป้อนรุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณลงในช่องข้อความการค้นหา เพื่อดาวน์โหลด Easy Wireless Setup
  รูปภาพ : ตัวอย่างการตั้งค่าไร้สายด้วย EasyWireless Setup
  ภาพแสดงการตั้งค่า EasyWireless
 3. คลิก Open (เปิด) เพื่ออนุญาตให้แอพพลิเคชันการตั้งค่าระบบไร้สายทำงาน
  รูปภาพ : ตัวอย่างการเปิดแอพพลิเคชันการตั้งค่าระบบไร้สาย
 4. หน้าจอการติดตั้งหลักแสดงหน้าการตั้งค่าของ Samsung Easy Wireless คลิก Next (ถัดไป) เพื่อเริ่มต้นการตั้งค่า
  รูปภาพ : ตัวอย่างหน้าหลักการตั้งค่า Samsung Easy Wireless จากนั้นคลิก ถัดไป
  ภาพแสดงหน้าหลักการตั้งค่า Samsung Easy Wireless
 5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดเครื่องพิมพ์อยู่ และต่อสาย USB จากเครื่องพิมพ์ไปยังคอมพิวเตอร์ Mac เรียบร้อยแล้ว
  รูปภาพ : ตัวอย่างการแจ้งเตือนให้เปิดเครื่องพิมพ์ จากนั้นคลิก ถัดไป
  ภาพแสดงการแจ้งเตือนให้เปิดเครื่องพิมพ์ จากนั้นคลิก ถัดไป
 6. เลือกวิธีการตั้งค่าระบบไร้สาย ในการตั้งค่าครั้งแรก ซึ่งเครื่องพิมพ์ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย ให้เลือก Using a USB cable (ใช้สาย USB) จากนั้นคลิก Next (ถัดไป)
  รูปภาพ : ตัวอย่างการเลือกวิธีการตั้งค่าระบบไร้สาย
  ภาพแสดงการเลือกวิธีการตั้งค่าระบบไร้สายสำหรับคอมพิวเตอร์ Mac
 7. เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์ Mac ของคุณชั่วคราว หากยังไม่ได้ดำเนินการ จากนั้นคลิก Next (ถัดไป)
  รูปภาพ : ตัวอย่างการเชื่อมต่ออุปกรณ์ชั่วคราวโดยใช้สาย USB
  ภาพแสดงกราฟิกของคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อด้วยสาย USB
 8. วิซาร์ดการติดตั้งจะค้นหาอุปกรณ์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อ และดึงข้อมูลระบบไร้สาย
  • หากไม่พบเครื่องพิมพ์ กล่องโต้ตอบ Printer Not Found (ไม่พบเครื่องพิมพ์) จะปรากฏขึ้น ตรวจสอบการเชื่อมต่อ USB ระหว่างเครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์ Mac จากนั้นคลิก Next (ถัดไป) บนกล่องโต้ตอบ Printer Not Found (ไม่พบเครื่องพิมพ์) ลองใช้สาย USB อื่นหากมี
  • หากยังคงไม่พบเครื่องพิมพ์ กล่องโต้ตอบ Printer Not Found (ไม่พบเครื่องพิมพ์) จะปรากฏขึ้นอีกครั้ง ตรวจสอบว่าได้เปิดเครื่องพิมพ์แล้ว และเครื่องพิมพ์พร้อมทำการพิมพ์ จากนั้นคลิก Next (ถัดไป) บนกล่องโต้ตอบ Printers Not Found (ไม่พบเครื่องพิมพ์)
  รูปภาพ : ตัวอย่างการตรวจสอบอุปกรณ์
  ภาพแสดงการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์
 9. คลิก Advanced Settings (การตั้งค่าขั้นสูง) เพื่อป้อนข้อมูลเครือข่ายไร้สาย
  รูปภาพ : ตัวอย่างของการค้นหาเครือข่ายไร้สาย
  ภาพการค้นหาเครือข่ายไร้สาย
 10. ป้อนข้อมูลเครือข่ายทั้งหมดของคุณในช่องที่กำหนด จากนั้นคลิก Next (ถัดไป)
  รูปภาพ : ตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเครือข่ายไร้สาย
  ภาพแสดงการป้อนชื่อเครือข่ายไร้สาย
  บันทึก
  คีย์เครือข่าย WEP ควรจะเป็นอักขระ ASCII 5 หรือ 13 อักขระ หรืออักขระฐานสิบหก 10 หรือ 26 อักขระ คีย์เครือข่ายส่วนตัว WPA ควรจะอยู่ระหว่าง 8 ถึง 63 อักขระ
  หากคุณไม่ทราบคีย์เครือข่าย โปรดติดต่อผู้ดูแลเครือข่ายของคุณ
  รูปภาพ : ตัวอย่างแถบสีเทาถัดไป
  ภาพแสดง ถัดไป ที่เป็นสีเทาหาก Next (ถัดไป) เป็นสีเทา แสดงว่าไม่ได้ป้อนข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด และจำเป็นต้องป้อน
 11. เครื่องพิมพ์พยายามเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายที่เลือก
  รูปภาพ : ตัวอย่างการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย
  ภาพแสดงแถบแสดงความคืบหน้าขณะพยายามเชื่อมต่อแบบไร้สาย
 12. ข้อมูล Wi-Fi Direct ปรากฏขึ้น หากคุณต้องการเปิด Wi-Fi Direct ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำเครื่องหมายถูกในช่อง จากนั้นเขียนรหัสผ่าน หลังจากที่เลือกแล้ว ให้คลิก Next (ถัดไป)
  รูปภาพ : ตัวอย่างการตั้งค่า Wi-Fi Direct
  ภาพแสดงการตั้งค่า Wi-Fi Direct
 13. ข้อความพร้อมท์จะปรากฏขึ้นเพื่อระบุว่าการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์แล้ว คลิก Next (ถัดไป) เพื่อดำเนินการต่อ
  รูปภาพ : ตัวอย่างการตั้งค่าเครือข่ายไร้สายเสร็จสมบูรณ์
  ภาพแสดงว่าการตั้งค่าเครือข่ายไร้สายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 14. จะมีอีกหนึ่งข้อความที่ยืนยันการตั้งค่าระบบไร้สาย และจะสอบถามเพื่อให้แน่ใจว่าคุณถอดสาย USB ออกแล้ว คลิก Next (ถัดไป) เพื่อดำเนินการต่อ
  รูปภาพ : ตัวอย่างการตั้งค่าเครือข่ายไร้สายเสร็จสมบูรณ์ จากนั้นจึงถอดสาย USB
  ภาพเครือข่ายที่เสร็จสมบูรณ์ และการถอดสาย USB
 15. การตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์ ไปที่ Print and Scan (พิมพ์และสแกน) ใน System Preferences (การกำหนดลักษณะระบบ) เพื่อดูเครื่องพิมพ์ของคุณ
  รูปภาพ : ตัวอย่างการพิมพ์และสแกน
  ภาพแสดงหน้าจอการพิมพ์และสแกนประเทศ/ภูมิภาค: