solution Contentsolution Content

Samsung Xpress MFP SL-M2070, SL-M2071 - วิธีการติดตั้งไดร์เวอร์สแกนสำหรับ Mac OS X

เรียนรู้วิธีการติดตั้งไดรเวอร์สแกนสำหรับ Mac OS X กับเครื่องพิมพ์ Samsung
รูปภาพ : ตัวอย่างโฟลเดอร์การติดตั้งสแกนสำหรับ Mac OS X
ภาพแสดงโฟลเดอร์การติดตั้งสแกน
ในการติดตั้งไดร์เวอร์สแกน ให้ไปที่แต่ละส่วนต่อไปนี้เพื่อดำเนินการติดตั้งการสแกนให้เสร็จสมบูรณ์

ICDM

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อติดตั้งไดรเวอร์สแกน:
 1. เปิดโฟลเดอร์ Mac_ICDM จากนั้นเรียกใช้ตัวติดตั้ง ICDM
  รูปภาพ : ตัวอย่างโฟลเดอร์ Mac_ICDM
  ภาพแสดงตัวติดตั้ง ICDM
 2. คลิก Continue (ดำเนินการต่อ) ในกล่องโต้ตอบคำแนะนำ
  รูปภาพ : ตัวอย่างของการคลิกที่ดำเนินการต่อจากหน้าจอต้อนรับ
  ภาพแสดงหน้าจอต้อนรับ จากนั้นคลิกดำเนินการต่อ
 3. เลือกปลายทางที่จะติดตั้งซอฟต์แวร์ ICDM จากนั้นคลิก Continue (ดำเนินการต่อ)
  รูปภาพ : ตัวอย่างของการเลือกปลายทาง จากนั้นคลิกดำเนินการต่อ
  หน้าจอแสดงการเลือกปลายทางการติดตั้ง
 4. ในกล่องโต้ตอบการติดตั้ง ให้คลิก Install (ติดตั้ง) เพื่อเริ่มกระบวนการติดตั้ง
  รูปภาพ : ตัวอย่างการคลิกติดตั้ง
  ภาพแสดงประเภทการติดตั้ง จากนั้นคลิกติดตั้ง
 5. ป้อนรหัสผ่านของคุณเพื่ออนุญาตการติดตั้ง จากนั้นคลิก Install Software (ติดตั้งซอฟต์แวร์)
  รูปภาพ : ตัวอย่างของการป้อนรหัสผ่าน
  ภาพแสดงการป้อนรหัสผ่าน จากนั้นคลิกติดตั้งซอฟต์แวร์
 6. ในการสิ้นสุดกระบวนการติดตั้ง คลิก Close (ปิด)
  รูปภาพ : ตัวอย่างของการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์
  ภาพแสดงหน้าจอการติดตั้งเสร็จสิ้น

Twain

ในการติดตั้งไดรเวอร์ Twain ให้ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้
 1. เปิดโฟลเดอร์ Mac_Twain จากนั้นเรียกใช้ไฟล์ ScanThru Installer.mpkg
  รูปภาพ : ตัวอย่างการเปิดโฟลเดอร์ MAC_Twain
  ภาพแสดงโฟลเดอร์ Mac_Twain
 2. คลิก Continue (ดำเนินการต่อ) ในกล่องโต้ตอบคำแนะนำ
  รูปภาพ : คลิกที่ดำเนินการต่อจากกล่องโต้ตอบคำแนะนำ
  ภาพแสดงกล่องโต้ตอบต้อนรับ
 3. เลือกปลายทางการติดตั้งซอฟต์แวร์ Twain จากนั้นคลิก Continue (ดำเนินการต่อ)
  รูปภาพ : ตัวอย่างของการเลือกปลายทางซอฟต์แวร์ Twain
  ภาพแสดงปลายทางสำหรับซอฟต์แวร์
 4. ในกล่องโต้ตอบประเภทการติดตั้ง คลิก Install (ติดตั้ง) เพื่อเริ่มกระบวนการติดตั้ง
  รูปภาพ : ตัวอย่างของการคลิกติดตั้งในกล่องโต้ตอบการติดตั้ง
  ภาพแสดงการคลิกติดตั้ง
 5. ป้อนรหัสผ่านของคุณเพื่ออนุญาตการติดตั้ง จากนั้นคลิก Install Software (ติดตั้งซอฟต์แวร์)
  รูปภาพ : ตัวอย่างของการป้อนรหัสผ่าน
  ภาพแสดงการป้อนรหัสผ่าน จากนั้นคลิกติดตั้งซอฟต์แวร์
 6. ในการสิ้นสุดกระบวนการติดตั้ง คลิก Close (ปิด)
  รูปภาพ : ตัวอย่างของการติดตั้งที่เสร็จสมบูรณ์
  ภาพแสดงการติดตั้งที่เสร็จสมบูรณ์

ผู้ช่วยสแกน

ในการติดตั้งซอฟต์แวร์ผู้ช่วยสแกน ให้ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้
 1. เปิดโฟลเดอร์ Mac_ScanAssistant จากนั้นเรียกใช้ไฟล์ ScanThru Installer.mpkg
  รูปภาพ : ตัวอย่างการเปิดโฟลเดอร์ตัวติดตั้งผู้ช่วยสแกน
  ภาพแสดงตัวติดตั้งผู้ช่วยสแกน
 2. คลิก Continue (ดำเนินการต่อ) ในกล่องโต้ตอบคำเตือนเพื่อเรียกใช้โปรแกรม
  รูปภาพ : ตัวอย่างการติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ จากนั้นคลิกดำเนินการต่อ
  ภาพแสดงการติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์
 3. คลิก Continue (ดำเนินการต่อ) ในกล่องโต้ตอบคำแนะนำ
  รูปภาพ : ตัวอย่างตัวติดตั้งผู้ช่วยสแกน
  ภาพแสดงกล่องโต้ตอบตัวติดตั้งผู้ช่วยสแกน
 4. คลิก Continue (ดำเนินการต่อ) จากนั้น Agree (ยอมรับ) ข้อตกลงสิทธิ์ใช้งาน
  รูปภาพ : ตัวอย่างการคลิกดำเนินการต่อ จากนั้นคลิกยอมรับ
  ภาพแสดงข้อตกลงสิทธิ์ใช้งาน
 5. ในกล่องโต้ตอบประเภทการติดตั้ง ให้คลิกติดตั้งเพื่อเริ่มกระบวนการติดตั้ง
  รูปภาพ : ตัวอย่างของการคลิกเลือกติดตั้ง
  ภาพแสดงการคลิกติดตั้ง
 6. ป้อนรหัสผ่านของคุณเพื่ออนุญาตการติดตั้ง จากนั้นคลิก Install Software (ติดตั้งซอฟต์แวร์)
  รูปภาพ : ตัวอย่างของการป้อนรหัสผ่าน
  ภาพแสดงการป้อนรหัสผ่าน จากนั้นคลิกติดตั้งซอฟต์แวร์
 7. ในการสิ้นสุดกระบวนการติดตั้ง คลิก Close (ปิด)
  รูปภาพ : ตัวอย่างของการติดตั้งที่เสร็จสมบูรณ์
  ภาพแสดงกล่องโต้ตอบการติดตั้งที่สำเร็จ

ตัวจัดการสแกน

ในการติดตั้งซอฟต์แวร์ตัวจัดการสแกน ให้ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้
 1. เปิดโฟลเดอร์ Mac_ScanManager จากนั้นเรียกใช้ไฟล์ ScanManager Installer.mpkg
  รูปภาพ : ตัวอย่างของโฟลเดอร์ตัวติดตั้งตัวจัดการสแกน
  ภาพแสดงโฟลเดอร์ตัวจัดการสแกน
 2. คลิก Continue (ดำเนินการต่อ) ในกล่องโต้ตอบคำแนะนำ
  รูปภาพ : ตัวอย่างของการคลิกดำเนินการต่อ
  ภาพแสดงการคลิกดำเนินการต่อ
 3. เลือกปลายทางที่คุณต้องการติดตั้งซอฟต์แวร์ตัวจัดการสแกน จากนั้นคลิก Continue (ดำเนินการต่อ)
  รูปภาพ : ตัวอย่างการเลือกปลายทางสำหรับซอฟต์แวร์ตัวจัดการสแกน
  ภาพแสดงการเลือกปลายทางสำหรับซอฟต์แวร์
 4. ในกล่องโต้ตอบประเภทการติดตั้ง คลิก Install (ติดตั้ง) เพื่อเริ่มกระบวนการติดตั้ง
  รูปภาพ : ตัวอย่างของกล่องโต้ตอบประเภทการติดตั้ง จากนั้นคลิกติดตั้ง
  ภาพแสดงกล่องโต้ตอบประเภทการติดตั้ง
 5. ป้อนรหัสผ่านของคุณเพื่ออนุญาตการติดตั้ง จากนั้นคลิก Install Software (ติดตั้งซอฟต์แวร์)
  รูปภาพ : ตัวอย่างของการป้อนรหัสผ่าน
  ภาพแสดงการป้อนรหัสผ่าน จากนั้นคลิกติดตั้งซอฟต์แวร์
 6. ในการดำเนินการตามขั้นตอนการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์ จากนั้นคลิก Close (ปิด)
  รูปภาพ : ตัวอย่างการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่เสร็จสมบูรณ์
  ภาพของการติดตั้งที่เสร็จสมบูรณ์ประเทศ/ภูมิภาค: