ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

Samsung Xpress SL-M2835 - ทำความเข้าใจไฟ LED แสดงสถานะ

สีของไฟ LED แสดงสถานะจะระบุถึงสถานะของเครื่องพิมพ์
บันทึก
  • อาจไม่มีไฟ LED บางอย่างขึ้นอยู่กับรุ่นหรือประเทศ
  • ในการแก้ไขข้อผิดพลาด ให้ดูข้อความแสดงข้อผิดพลาดและคำแนะนำการจากส่วนการแก้ไขปัญหา
  • คุณสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้โดยปฏิบัติตามแนวทางจากหน้าต่างโปรแกรม Samsung Printer Status (สถานะเครื่องพิมพ์ Samsung) บนคอมพิวเตอร์
หากยังคงเกิดข้อผิดพลาดขึ้น โปรดติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้าของ HP

ไฟ LED แสดงสถานะ

สถานะ
คำอธิบาย
ไฟ LED แสดงสถานะ
ดับ
เครื่องพิมพ์ออฟไลน์
เครื่องพิมพ์อยู่ในโหมดประหยัดพลังงาน
สีเขียว
กะพริบ
เมื่อไฟแบ็คไลท์กะพริบช้า ๆ แสดงว่าเครื่องพิมพ์กำลังรับข้อมูลจากคอมพิวเตอร์
เมื่อไฟแบ็คไลท์กะพริบเร็ว ๆ แสดงว่าเครื่องพิมพ์กำลังพิมพ์ข้อมูล
ติดสว่าง
เครื่องพิมพ์เปิดอยู่และสามารถใช้งานได้
สีแดง
กะพริบ
เกิดข้อผิดพลาดเล็กน้อย และเครื่องพิมพ์กำลังรอการจัดการข้อผิดพลาด เมื่อแก้ไขปัญหาแล้ว เครื่องพิมพ์จะทำงานต่อ
ติดสว่าง
ฝาเปิดอยู่ ปิดฝา
ไม่มีกระดาษอยู่ในถาดขณะรับหรือพิมพ์ข้อมูล ใส่กระดาษในถาด
เครื่องพิมพ์หยุดทำงานเนื่องจากข้อผิดพลาดหลัก ปิดและเปิดเครื่อง จากนั้นลองพิมพ์งานใหม่อีกครั้ง หากยังคงเกิดข้อผิดพลาดขึ้น โปรดติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้าของ HP
ชุดสร้างภาพเกือบหมดอายุการใช้งานตลับหมึกที่ประมาณไว้แล้ว ควรเปลี่ยนชุดสร้างภาพ ดูที่ การเปลี่ยนชุดสร้างภาพ
สีส้ม
กะพริบ
กำลังอัพเกรดเฟิร์มแวร์
ติดสว่าง
เกิดปัญหากระดาษติดขึ้น โปรดดูที่ การเอากระดาษที่ติดออก
ก. เมื่อชุดสร้างภาพหมดอายุการใช้งาน เครื่องพิมพ์จะหยุดพิมพ์ ในกรณีนี้ ให้เลือกว่าจะหยุดพิมพ์หรือพิมพ์ต่อจากบริการทางเว็บ SyncThru™ (Settings > Printer Settings > System > Setup > Supplies Management>Imaging Unit Stop) หรือ Samsung Easy Printer Manager (Device Settings > System > Supplies Management > Imaging Unit Stop) การปิดตัวเลือกนี้และพิมพ์ต่ออาจทำให้ระบบของอุปกรณ์เสียหายได้

ไฟ LED ผงหมึก, ไฟ LED WPS, ไฟ LED เปิด/ปิด และไฟ LED โหมด Eco

สถานะ
คำอธิบาย
ไฟ LED ผงหมึก
สีส้ม
กะพริบ
ผงหมึกในตลับหมึกเหลือน้อย ใกล้ถึงอายุการใช้งานของตลับหมึกที่ประมาณไว้ของผงหมึก เตรียมตลับผงหมึกใหม่สำหรับเปลี่ยน เพิ่มคุณภาพการพิมพ์ชั่วคราวโดยการกระจายตัวผงหมึก ดูที่ การกระจายตัวผงหมึก
ติดสว่าง
ตลับผงหมึกใกล้หมดอายุการใช้งานตามที่ประมาณการไว้แล้ว ควรเปลี่ยนตลับผงหมึก ดูที่ การเปลี่ยนตลับผงหมึก
ดับ
ตลับผงหมึกทั้งหมดมีความจุในระดับปกติ
ไฟ LED WPS
สีน้ำเงิน
กะพริบ
เครื่องพิมพ์กำลังเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย
ติดสว่าง
เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายแล้ว ดูที่ การตั้งค่าเครือข่ายไร้สาย
ดับ
เครื่องพิมพ์ถูกตัดการเชื่อมต่อจากเครือข่ายไร้สาย
ไฟ LED เปิด/ปิดเครื่อง
สีน้ำเงิน
ติดสว่าง
เครื่องพิมพ์อยู่ในโหมดประหยัดพลังงาน
ดับ
เครื่องพิมพ์อยู่ในโหมดพร้อมหรือเครื่องพิมพ์ปิดอยู่
ไฟ LED โหมด Eco
สีเขียว
ติดสว่าง
เปิดโหมด Eco ดูที่ การพิมพ์โหมด Eco
ดับ
ปิดโหมด Eco
ก. อายุการใช้งานตลับผงหมึกโดยประมาณ หมายถึงอายุการใช้งานตลับผงหมึกที่คาดไว้หรือประมาณการไว้ ซึ่งจะระบุถึงจำนวนเฉลี่ยของงานพิมพ์ โดยได้รับการคำนวณตาม ISO/IEC 19752 จำนวนหน้าอาจได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน การเว้นช่วงเวลาในการพิมพ์ กราฟิก วัสดุพิมพ์ และขนาดวัสดุพิมพ์ ผงหมึกบางส่วนอาจเหลืออยู่ในตลับหมึกแม้ว่าไฟ LED สีส้มติดสว่าง และเครื่องพิมพ์หยุดพิมพ์
ข. รุ่นระบบไร้สายเท่านั้น ดูที่ คุณสมบัติแยกตามรุ่น


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย