ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

Samsung MultiXpress MFP SL-K4250-K4350, Color MFP SL-X4220-X4300 - ทำความเข้าใจไฟ LED แสดงสถานะ

สีของไฟ LED แสดงสถานะจะระบุถึงสถานะของเครื่องพิมพ์
บันทึก
  • อาจไม่มีไฟ LED บางอย่างขึ้นอยู่กับรุ่นหรือประเทศ
  • ในการแก้ไขข้อผิดพลาด ให้ดูข้อความแสดงข้อผิดพลาดและคำแนะนำการจากส่วนการแก้ไขปัญหา
  • คุณสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้โดยปฏิบัติตามแนวทางจากหน้าต่างโปรแกรม Samsung Printer Status (สถานะเครื่องพิมพ์ Samsung) บนคอมพิวเตอร์
หากยังคงเกิดข้อผิดพลาดขึ้น โปรดติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้าของ HP

ไฟ LED แสดงสถานะ

สถานะ
คำอธิบาย
ดับ
เครื่องพิมพ์ออฟไลน์
เครื่องพิมพ์อยู่ในโหมดประหยัดพลังงาน
สีน้ำเงิน
ติดสว่าง
เครื่องพิมพ์ออนไลน์อยู่และสามารถใช้งานได้
กะพริบ
แฟ็กซ์
เครื่องพิมพ์กำลังส่งหรือรับแฟ็กซ์
ถ่ายสำเนา
เครื่องพิมพ์กำลังทำสำเนาเอกสาร
สแกน
เครื่องพิมพ์กำลังสแกนเอกสาร
พิมพ์
เมื่อไฟ LED แสดงสถานะกะพริบช้า ๆ แสดงว่าเครื่องพิมพ์กำลังรับข้อมูลจากคอมพิวเตอร์
เมื่อไฟ LED แสดงสถานะกะพริบเร็ว ๆ แสดงว่าเครื่องพิมพ์กำลังพิมพ์ข้อมูล
สถานะ
คำอธิบาย
สีส้ม
ติดสว่าง
ตลับผงหมึกเกือบหมดอายุการใช้งานตามที่ประมาณไว้ ขอแนะนำให้เปลี่ยนตลับผงหมึก
เกิดปัญหากระดาษติดขึ้น โปรดดูที่ การเอากระดาษที่ติดออก
ฝาเปิดอยู่ ปิดฝา
ไม่มีกระดาษในถาด ใส่กระดาษลงในถาด ดูที่ การใส่กระดาษลงในถาด
เครื่องพิมพ์หยุดทำงานเนื่องจากข้อผิดพลาดหลัก ตรวจสอบข้อความบนจอแสดงผล ดูที่ การทำความเข้าใจข้อความบนจอแสดงผล
ชุดภาพเกือบหมดอายุการใช้งานตลับหมึกที่ประมาณไว้แล้ว ขอแนะนำให้เปลี่ยนตลับผงหมึก
กะพริบ
เกิดข้อผิดพลาดเล็กน้อย และเครื่องพิมพ์กำลังรอการจัดการข้อผิดพลาด ตรวจสอบข้อความบนจอแสดงผล ดูที่ การทำความเข้าใจข้อความบนจอแสดงผล เมื่อแก้ไขปัญหาแล้ว เครื่องพิมพ์จะกลับไปทำงานเดิมต่อ
ตลับผงหมึก ชุดสร้างภาพใกล้หมดอายุ สั่งซื้อตลับผงหมึกหรือชุดสร้างภาพใหม่ พัฒนาคุณภาพการพิมพ์ชั่วคราวโดยการกระจายตัวผงหมึก
ก. อายุการใช้งานตลับผงหมึกโดยประมาณ หมายถึงอายุการใช้งานตลับผงหมึกที่คาดไว้หรือประมาณการไว้ ซึ่งจะระบุถึงจำนวนเฉลี่ยของงานพิมพ์ โดยได้รับการคำนวณตาม ISO/IEC 19752 จำนวนหน้าอาจได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ภาพ การเว้นช่วงเวลาในการพิมพ์ กราฟิก วัสดุพิมพ์ และขนาดวัสดุพิมพ์ ผงหมึกบางส่วนอาจเหลืออยู่ในตลับหมึกแม้ว่าไฟ LED สีแดงติดสว่าง และเครื่องพิมพ์หยุดพิมพ์
ข. เมื่อชุดสร้างภาพหมดอายุการใช้งาน เครื่องพิมพ์จะหยุดพิมพ์ ในกรณีนี้ ให้เลือกว่าจะหยุดพิมพ์หรือพิมพ์ต่อจากบริการทางเว็บ SyncThru™ (Settings > Printer Settings > System > Setup > Supplies Management>Toner Cartridge Stop) หรือ Samsung Easy Printer Manager (Device Settings > System > Supplies Management > Toner Cartridge Stop) การปิดตัวเลือกนี้และพิมพ์ต่ออาจทำให้ระบบของเครื่องพิมพ์เสียหายได้
บันทึก
ตรวจสอบข้อความบนหน้าจอแสดงผล ปฏิบัติตามคำแนะนำในข้อความ หรือดูที่บทการแก้ไขปัญหา ดูที่ การทำความเข้าใจข้อความบนจอแสดงผล หากยังคงเกิดข้อผิดพลาดขึ้น โปรดติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้าของ HP

ไฟเปิด/ปิดเครื่อง

สีของไฟ LED แสดงสถานะจะระบุถึงสถานะของเครื่องพิมพ์
สถานะ
คำอธิบาย
ดับ
เครื่องพิมพ์ออฟไลน์
สีน้ำเงิน
ติดสว่าง
เครื่องพิมพ์ออนไลน์อยู่และสามารถใช้งานได้
เครื่องพิมพ์อยู่ในโหมดประหยัดพลังงาน เมื่อได้รับข้อมูล หรือมีการกดหน้าจอใด ๆ ระบบจะกลับไปออนไลน์โดยอัตโนมัติ
บันทึก
ตรวจสอบข้อความบนหน้าจอแสดงผล ปฏิบัติตามคำแนะนำในข้อความ หรือดูที่บทการแก้ไขปัญหา ดูที่ การทำความเข้าใจข้อความบนจอแสดงผล หากยังคงเกิดข้อผิดพลาดขึ้น โปรดติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้าของ HP


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย