ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

Samsung MultiXpress MFP SL-K2200 - การใส่ต้นฉบับ

การเตรียมต้นฉบับ

 • ห้ามใส่เอกสารที่มีขนาดเล็กกว่า 140 x 140 มม. (5.5 x 5.5 นิ้ว) หรือใหญ่กว่า 297 x 432 มม. (11.7 x 17 นิ้ว)
 • ห้ามใส่เอกสารที่พิมพ์บนกระดาษประเภทต่อไปนี้เพื่อหลีกเลี่ยงกระดาษติด คุณภาพการพิมพ์ต่ำ และเครื่องพิมพ์ทำงานผิดปกติ:
  • กระดาษคาร์บอนหรือกระดาษที่มีคาร์บอนด้านหลัง
  • กระดาษเคลือบ
  • กระดาษลอกลายหรือกระดาษบาง
  • กระดาษที่มีรอยยับหรือรอยพับ
  • กระดาษที่ม้วนหรืองอ
  • กระดาษที่ฉีกขาด
 • ดึงลวดเย็บกระดาษและคลิปหนีบกระดาษออกจากเอกสารให้หมดก่อนใส่
 • ตรวจสอบว่ากาว หมึก หรือน้ำยาลบคำผิดบนเอกสารแห้งสนิทแล้วก่อนใส่
 • ห้ามใส่เอกสารต้นฉบับที่มีขนาดหรือน้ำหนักกระดาษแตกต่างกัน
 • ห้ามใส่หนังสือเล่มเล็ก แผ่นพับ แผ่นใส หรือเอกสารที่มีลักษณะไม่ปกติอื่น ๆ

การใส่ต้นฉบับ

ใช้กระจกเครื่องสแกนหรืออุปกรณ์ป้อนกระดาษเพื่อใส่ต้นฉบับสำหรับทำสำเนาและสแกน
บันทึก
ภาพประกอบในคู่มือผู้ใช้นี้อาจแตกต่างจากเครื่องพิมพ์ของคุณขึ้นอยู่กับตัวเลือกหรือรุ่น ตรวจสอบประเภทของเครื่องพิมพ์ ดูที่ มุมมองด้านหน้า

บนกระจกเครื่องสแกน

โดยใช้กระจกเครื่องสแกนเพื่อทำสำเนาหรือสแกนเอกสารต้นฉบับ คุณสามารถรับงานสแกนคุณภาพสูงสุดได้ โดยเฉพาะสำหรับภาพสีหรือโทนสีเทา ตรวจสอบว่าไม่มีต้นฉบับอยู่ในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ หากพบต้นฉบับในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ เครื่องพิมพ์จะให้ลำดับความสำคัญก่อนต้นฉบับบนกระจกของเครื่องสแกน
 1. ยกและเปิดฝาเครื่องสแกน
  รูปภาพ : เปิดฝา
 2. วางต้นฉบับคว่ำหน้าลงบนกระจกของเครื่องสแกน จัดวางให้ตรงกับตัวจัดแนวที่มุมบนซ้ายของกระจก
  รูปภาพ : จัดแนวกระดาษ
 3. ปิดฝาเครื่องสแกน
บันทึก
 • การเปิดฝาเครื่องสแกนไว้ขณะทำสำเนาอาจส่งผลต่อคุณภาพสำเนาและการใช้ผงหมึก
 • ฝุ่นบนกระจกของเครื่องสแกนอาจทำให้เกิดจุดสีดำบนงานพิมพ์ รักษาความสะอาดอยู่เสมอ ดูที่ การทำความสะอาดยูนิตสแกน
 • ขณะทำสำเนาหน้ากระดาษจากหนังสือหรือนิตยสาร ให้ยกฝาเครื่องสแกนจนบานพับติดกับตัวหยุดแล้วปิดฝา หากหนังสือหรือนิตยสารหนากว่า 30 มม. ให้เริ่มทำสำเนาโดยเปิดฝาเครื่องสแกน
  หมายเหตุ
 • ระวังอย่าทำให้กระจกของเครื่องสแกนแตก อาจมีผู้ได้รับบาดเจ็บได้
 • อย่าวางมือไว้ขณะปิดฝาเครื่องสแกน ฝาเครื่องสแกนอาจกระแทกมือคุณและได้รับบาดเจ็บได้
 • ห้ามมองไปที่แสงจากด้านในของเครื่องสแกนขณะทำสำเนาหรือสแกน ซึ่งเป็นอันตรายต่อดวงตา

ในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ

เมื่อใช้ตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติแบบย้อนกลับ (RADF) จะสามารถใส่กระดาษได้สูงสุด 100 แผ่น (80 g/m2, กระดาษบอนด์ 21 ปอนด์) ต่อหนึ่งงาน
 1. งอหรือคลี่ขอบของปึกกระดาษเพื่อแยกแต่ละแผ่นก่อนที่จะใส่ต้นฉบับ
  รูปภาพ : งอหรือคลี่
 2. ใส่ต้นฉบับหงายหน้าขึ้นในถาดป้อนกระดาษของอุปกรณ์ป้อนกระดาษ ตรวจสอบว่าด้านล่างของปึกต้นฉบับตรงกับขนาดกระดาษที่ระบุไว้ในถาดป้อนกระดาษ
  รูปภาพ : ใส่กระดาษ
 3. ปรับตัวกั้นอุปกรณ์ป้อนกระดาษให้ตรงกับขนาดกระดาษ
  รูปภาพ : ตัวกั้นกระดาษ
  บันทึก
  ฝุ่นบนกระจกของอุปกรณ์ป้อนกระดาษอาจทำให้เกิดเส้นสีดำบนงานพิมพ์ รักษาความสะอาดกระจกอยู่เสมอ ดูที่ การทำความสะอาดยูนิตสแกน


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย