ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Samsung - การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ของคุณเป็นเครื่องพิมพ์เริ่มต้น

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ เพื่อตั้งค่าเครื่องพิมพ์ของคุณเป็นเครื่องพิมพ์เริ่มต้น ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการที่คุณติดตั้งไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
1
คลิกที่เมนู Start (เริ่ม) ของ Windows
  • สำหรับ Windows 8: จาก Charms (ชุดทางลัด) เลือก Search (ค้นหา) > Settings (การตั้งค่า)
2
สำหรับ Windows XP Service Pack 3/Server 2003: เลือก Printer and Faxes (เครื่องพิมพ์และแฟ็กซ์)
  • สำหรับ Windows Server 2008/Vista: เลือก Control Panel (แผงควบคุม) > Hardware and Sound (ฮาร์ดแวร์และเสียง) > Printers (เครื่องพิมพ์)
  • สำหรับ Windows Server 2008 R2: เลือก Control Panel (แผงควบคุม) > Hardware (ฮาร์ดแวร์) > Devices and Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์)
  • สำหรับ Windows 7/8: เลือก Control Panel (แผงควบคุม) > Devices and Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์)
  • สำหรับ Windows 10 / Windows Server 2016: จากทาสก์บาร์ ให้พิมพ์ Devices and Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์) ในช่องป้อนข้อมูล Search (ค้นหา) จากนั้นกดแป้น Enter
    หรือ
    จากไอคอน Start () (เริ่ม) ให้เลือก Settings (การตั้งค่า) > Devices (อุปกรณ์) > Printers & Scanners (เครื่องพิมพ์และเครื่องสแกน) > Devices and Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์)
บันทึก
คลิกขวาที่ไอคอน Start () (เริ่ม) คุณสามารถเลือก Control Panel (แผงควบคุม) > Devices and Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์)
3
เลือกเครื่องพิมพ์ของคุณ
4
คลิกขวาที่เครื่องพิมพ์ของคุณ จากนั้นเลือก Set as Default Printer (ตั้งเป็นเครื่องพิมพ์เริ่มต้น)
บันทึก
สำหรับ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 หาก Set as Default Printer (ตั้งค่าเป็นเครื่องพิมพ์เริ่มต้น) มี ▶ คุณจะสามารถเลือกไดรเวอร์เครื่องพิมพ์อื่นที่เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ที่เลือกได้


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย