ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์มัลติฟังก์ชัน Samsung - ปัญหาเกี่ยวกับการสแกน

สภาวะ
การแก้ไขปัญหาที่แนะนำ
สแกนเนอร์ไม่ทำงาน
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณวางต้นฉบับที่จะสแกนคว่ำหน้าลงบนกระจกของเครื่องสแกน หรือหงายหน้าขึ้นในตัวป้อนเอกสาร (ดูที่ "การใส่ต้นฉบับ” ในคู่มือผู้ใช้เครื่องพิมพ์ของคุณ)
 • อาจมีหน่วยความจำไม่เพียงพอที่จะเก็บเอกสารคุณต้องการสแกน ลองใช้ฟังก์ชัน Prescan (พรีสแกน) จาก Scan Programs (โปรแกรมการสแกน) เพื่อดูว่าใช้ได้ผลหรือไม่ ลองลดอัตราความละเอียดการสแกน
 • ตรวจสอบว่าสายเคเบิลเครื่องพิมพ์เชื่อมต่ออย่างถูกต้อง
 • ตรวจสอบว่าสายเคเบิลเครื่องพิมพ์ไม่ชำรุด เปลี่ยนสายเคเบิลเครื่องพิมพ์โดยใช้สายเคเบิลที่ใช้ได้ หากจำเป็น ให้เปลี่ยนสายเคเบิลเครื่องพิมพ์
 • ตรวจสอบว่าสแกนเนอร์กำหนดค่าอย่างถูกต้อง ตรวจสอบการตั้งค่าการสแกนในแอพพลิเคชันที่คุณต้องการใช้เพื่อให้แน่ใจว่างานสแกนถูกส่งไปยังพอร์ตที่ถูกต้อง (ตัวอย่างเช่น USB001)
เครื่องสแกนช้ามาก
 • ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์กำลังพิมพ์ข้อมูลที่ได้รับหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้น ให้สแกนเอกสารหลังจากพิมพ์ข้อมูลที่ได้รับเสร็จ
 • การสแกนกราฟิกช้ากว่าการสแกนข้อความ
 • ความเร็วในการสื่อสารล่าช้าในโหมดสแกน เนื่องจากต้องใช้หน่วยความจำจำนวนมากในการวิเคราะห์และสร้างภาพที่สแกนขึ้นมาใหม่ ตั้งค่าคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นโหมดเครื่องพิมพ์ ECP ผ่านการตั้งค่า BIOS การดำเนินการนี้จะช่วยเพิ่มความเร็วได้ สำหรับรายละเอียดวิธีการตั้งค่า BIOS ดูที่คู่มือผู้ใช้คอมพิวเตอร์ของคุณ
ข้อความปรากฏขึ้นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณ:
 • ไม่สามารถตั้งค่าอุปกรณ์เป็นโหมดฮาร์ดแวร์ที่คุณต้องการได้
 • พอร์ตถูกใช้งานอยู่โดยโปรแกรมอื่น
 • พอร์ตถูกปิดใช้งาน
 • สแกนเนอร์กำลังรับหรือพิมพ์ข้อมูล เมื่องานปัจจุบันเสร็จสมบูรณ์ ให้ลองอีกครั้ง
 • แฮนด์เดิลไม่ถูกต้อง
 • การสแกนล้มเหลว
 • อาจมีงานทำสำเนาหรือพิมพ์ที่กำลังดำเนินการอยู่ ลองงานของคุณอีกครั้งเมื่องานนั้นเสร็จสิ้นแล้ว
 • พอร์ตที่เลือกกำลังถูกใช้งานอยู่ รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วลองอีกครั้ง
 • สายเครื่องพิมพ์อาจไม่ได้เชื่อมต่ออย่างถูกต้องหรือเครื่องปิดอยู่
 • ไม่ได้ติดตั้งไดรเวอร์สแกนเนอร์ หรือไม่ได้ตั้งค่าสภาพแวดล้อมการทำงานอย่างถูกต้อง
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์อย่างถูกต้อง และ On (เปิด) เครื่องอยู่ จากนั้นรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ของคุณ
 • อาจเชื่อมต่อสาย USB ไม่ถูกต้อง หรือปิดเครื่องอยู่


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย