ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Samsung - ปัญหาด้านคุณภาพการพิมพ์

หากภายในเครื่องพิมพ์สกปรก หรือใส่กระดาษอย่างไม่ถูกต้อง คุณภาพการพิมพ์อาจลดลงได้
ดูตารางด้านล่างเพื่อแก้ไขปัญหาที่ระบุ
สภาวะ
วิธีแก้ไขที่แนะนำ
การพิมพ์จาง
 • หากมีรอยทางสีขาวแนวตั้งหรือบริเวณที่จางปรากฏบนหน้ากระดาษ ผงหมึกใกล้หมด ติดตั้งตลับผงหมึกใหม่ (ดูที่ "การเปลี่ยนตลับผงหมึก" ในคู่มือผู้ใช้เครื่องพิมพ์)
 • กระดาษอาจไม่ตรงตามข้อกำหนดของกระดาษ เช่น กระดาษอาจชื้นหรือหยาบเกินไป
 • หากจางทั้งหน้า การตั้งค่าความละเอียดการพิมพ์ต่ำเกินไป หรือโหมดประหยัดผงหมึกเปิดอยู่ ปรับความละเอียดการพิมพ์ และปิดโหมดประหยัดผงหมึก ดูหน้าจอวิธีใช้ของไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
 • ข้อบกพร่องหมึกจางและหมึกเลอะผสมกันอาจระบุว่าตลับผงหมึกต้องได้รับการทำความสะอาด ทำความสะอาดด้านในเครื่องพิมพ์ของคุณ (ดูที่ "ทำความสะอาดเครื่องพิมพ์" ในคู่มือผู้ใช้)
 • พื้นผิวของชิ้นส่วน LSU ด้านในเครื่องพิมพ์อาจสกปรก ทำความสะอาดด้านในเครื่องพิมพ์ของคุณ (ดูที่ "ทำความสะอาดเครื่องพิมพ์" ในคู่มือผู้ใช้)
หากขั้นตอนเหล่านี้ไม่สามารถแก้ปัญหา โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ
ครึ่งบนของกระดาษพิมพ์จางกว่าส่วนที่เหลือ
ผงหมึกอาจไม่ติดอย่างถูกต้องกับกระดาษประเภทนี้
 • เปลี่ยนตัวเลือกเครื่องพิมพ์และลองอีกครั้ง ไปที่ Printing Preferences (การกำหนดลักษณะการพิมพ์) คลิกแท็บ Paper (กระดาษ) จากนั้นตั้งค่าประเภทกระดาษเป็น Recycled (รีไซเคิล) (ดูที่ "การเปิดการกำหนดลักษณะการพิมพ์" ในคู่มือผู้ใช้เครื่องพิมพ์)
รอยจุดผงหมึก
 • กระดาษอาจไม่ตรงตามข้อกำหนด เช่น กระดาษอาจชื้นหรือหยาบเกินไป
 • ลูกกลิ้งส่งกระดาษอาจสกปรก ทำความสะอาดด้านในเครื่องพิมพ์ของคุณ (ดูที่ "การทำความสะอาดเครื่องพิมพ์" ในคู่มือผู้ใช้)
 • อาจต้องทำความสะอาดทางเดินกระดาษ (ดูที่ "การทำความสะอาดเครื่องพิมพ์" ในคู่มือผู้ใช้เครื่องพิมพ์)
หากขั้นตอนเหล่านี้ไม่สามารถแก้ปัญหา โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ
สีหมึกขาดหาย
หากบริเวณที่จาง มีลักษณะกลม เกิดขึ้นในลักษณะที่ไม่มีรูปแบบแน่นนอนในหน้ากระดาษ:
 • กระดาษอาจมีข้อบกพร่อง ลองพิมพ์งานอีกครั้ง
 • ความชื้นของกระดาษไม่สม่ำเสมอ หรือกระดาษมีจุดชื้นบนพื้นผิว ลองใช้กระดาษยี่ห้ออื่น
 • กระดาษไม่ได้คุณภาพ กระบวนการผลิตอาจทำให้พื้นที่บางส่วนไม่รับผงหมึก ลองใช้กระดาษชนิดหรือยี่ห้ออื่น
 • เปลี่ยนตัวเลือกเครื่องพิมพ์และลองอีกครั้ง ไปที่ Printing Preferences (การกำหนดลักษณะการพิมพ์) คลิกแท็บ Paper (กระดาษ) จากนั้นตั้งค่าประเภทเป็น Thick (หนา) หรือ Thicker (หนาขึ้น) (ดูที่ "การเปิดการกำหนดลักษณะเครื่องพิมพ์" ในคู่มือผู้ใช้เครื่องพิมพ์)
หากขั้นตอนเหล่านี้ไม่สามารถแก้ปัญหา โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ
มีจุดสีขาว
หากจุดสีขาวปรากฏบนหน้ากระดาษ
 • กระดาษหยาบเกินไป และมีสิ่งสกปรกจำนวนมากจากกระดาษร่วงหล่นใส่ส่วนประกอบภายในเครื่องพิมพ์ ซึ่งอาจส่งผลให้ลูกกลิ้งส่งกระดาษสกปรก ทำความสะอาดด้านในเครื่องพิมพ์ (ดูที่ "การทำความสะอาดเครื่องพิมพ์" ในคู่มือผู้ใช้)
 • อาจต้องทำความสะอาดทางเดินกระดาษ ทำความสะอาดด้านในเครื่องพิมพ์ของคุณ (ดูที่ "การทำความสะอาดเครื่องพิมพ์" ในคู่มือผู้ใช้)
หากขั้นตอนเหล่านี้ไม่สามารถแก้ปัญหา โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ
มีเส้นแนวตั้ง
หากรอยทางแนวตั้งสีดำปรากฏบนหน้ากระดาษ:
 • พื้นผิว (ชิ้นส่วนดรัม) ของชุดสร้างภาพภายในเครื่องพิมพ์อาจมีรอยขีดข่วน ถอดชุดสร้างภาพออกและติดตั้งชุดใหม่ (ดูที่ "การเปลี่ยนชุดสร้างภาพ" ในคู่มือผู้ใช้เครื่องพิมพ์)
หากรอยทางแนวตั้งสีขาวปรากฏบนหน้ากระดาษ:
 • พื้นผิวของชิ้นส่วน LSU ด้านในเครื่องพิมพ์อาจสกปรก ทำความสะอาดด้านในเครื่องพิมพ์ (ดูที่ "การทำความสะอาดเครื่องพิมพ์" ในคู่มือผู้ใช้)
หากรอยทางแนวตั้งปรากฏบนหน้ากระดาษ:
 • พื้นผิวของกระจกเครื่องสแกน และแผ่นรองสีขาวอาจสกปรก (ดูที่ "การทำความสะอาดเครื่องพิมพ์" ในคู่มือผู้ใช้เครื่องพิมพ์)
หากขั้นตอนเหล่านี้ไม่สามารถแก้ปัญหา โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ
พื้นหลังเป็นสีดำหรือสี
หากเงาพื้นหลังอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้:
 • เปลี่ยนกระดาษที่มีน้ำหนักน้อยลง
 • ตรวจสอบสภาพแวดล้อม: สภาพแห้งมากหรือระดับความชื้นสูง (สูงกว่า 80% RH) อาจเพิ่มจำนวนเงาพื้นหลังได้
 • ถอดตลับผงหมึกเก่าออกและติดตั้งอันใหม่ (ดูที่ "การเปลี่ยนตลับผงหมึก" ในคู่มือผู้ใช้เครื่องพิมพ์)
 • กระจายตัวผงหมึกให้ทั่ว (ดูที่ "การกระจายตัวผงหมึก" ในคู่มือผู้ใช้เครื่องพิมพ์)
 • เปลี่ยนสายพานลำเลียงภาพ หากชิ้นส่วนหมดอายุ ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ
หมึกเลอะ
 • ตรวจสอบประเภทและคุณภาพกระดาษ
 • ทำความสะอาดด้านในเครื่องพิมพ์ (ดูที่ "การทำความสะอาดเครื่องพิมพ์" ในคู่มือผู้ใช้)
 • ถอดตลับผงหมึกออกและติดตั้งอันใหม่ (ดูที่ "การเปลี่ยนตลับผงหมึก" ในคู่มือผู้ใช้เครื่องพิมพ์)
 • หากยังคงประสบปัญหา ให้ถอดชุดสร้างภาพออกและติดตั้งชุดใหม่ (ดูที่ "การเปลี่ยนชุดสร้างภาพ" ในคู่มือผู้ใช้เครื่องพิมพ์)
 • เปลี่ยนสายพานลำเลียงภาพ หากชิ้นส่วนหมดอายุ ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ
ข้อบกพร่องที่เกิดซ้ำแนวตั้ง
หากรอยปรากฏซ้ำ ๆ บนหน้ากระดาษด้านที่พิมพ์โดยมีช่วงสม่ำเสมอ:
 • มีหมึกเปื้อนชิ้นส่วนภายในเครื่องพิมพ์ หากข้อบกพร่องเกิดขึ้นที่ด้านหลังของหน้า ปัญหาอาจหายไปเองหลังจากอีกสองสามหน้า
 • หากยังคงประสบปัญหา ตลับผงหมึกอาจชำรุดเสียหายได้ ถอดตลับผงหมึกออกและติดตั้งอันใหม่ (ดูที่ "การเปลี่ยนตลับผงหมึก" ในคู่มือผู้ใช้เครื่องพิมพ์)
 • หากยังคงประสบปัญหา ชุดสร้างภาพอาจชำรุดเสียหายได้ หากพบรอยซ้ำ ๆ บนหน้ากระดาษ ให้ใช้งานแผ่นทำความสะอาดหลาย ๆ ครั้ง เพื่อทำความสะอาดชุดสร้างภาพ ทำความสะอาดด้านในเครื่องพิมพ์ (ดูที่ "การทำความสะอาดเครื่องพิมพ์" ในคู่มือผู้ใช้) หากยังคงประสบปัญหาเดิม ให้ถอดชุดสร้างภาพออก และติดตั้งชุดใหม่ (ดูที่ "การเปลี่ยนชุดสร้างภาพ" ในคู่มือผู้ใช้เครื่องพิมพ์)
 • หากยังคงประสบปัญหา ชุดฟิวเซอร์อาจชำรุดเสียหาย ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ
พื้นหลังไม่สม่ำเสมอ
พื้นหลังไม่สม่ำเสมอเกิดจากผงหมึกกระจายในลักษณะที่ไม่มีรูปแบบแน่นอนบนหน้าที่พิมพ์
 • กระดาษอาจเปียกเกินไป ลองพิมพ์ด้วยกระดาษชุดอื่น อย่าเปิดห่อกระดาษ ยกเว้นจำเป็นต้องทำเพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษดูดซับความชื้นมากเกินไป
 • หากปัญหาพื้นหลังไม่สม่ำเสมอเกิดขึ้นบนซองจดหมาย ให้เปลี่ยนเค้าโครงการพิมพ์เพื่อหลีกเลี่ยงการพิมพ์ทับบริเวณที่มีรอยต่อทับซ้อนกันในอีกด้านหนึ่ง การพิมพ์บนรอยต่ออาจเป็นสาเหตุของปัญหา
  หรือเลือก Thick (หนา) จากหน้าต่าง Printing Preferences (การกำหนดลักษณะการพิมพ์) (ดูที่ "การเปิดการกำหนดลักษณะเครื่องพิมพ์" ในคู่มือผู้ใช้เครื่องพิมพ์)
 • หากพื้นหลังที่ไม่สม่ำเสมอครอบคลุมพื้นที่บนหน้าที่พิมพ์ทั้งหมด ให้ปรับความละเอียดการพิมพ์ผ่านแอพพลิเคชันซอฟต์แวร์หรือใน Printing Preferences (กำหนดลักษณะการพิมพ์) (ดูที่ “การเปิดการกำหนดลักษณะเครื่องพิมพ์” ในคู่มือผู้ใช้เครื่องพิมพ์) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลือกชนิดกระดาษที่ถูกต้อง เช่น: หากเลือก Thicker Paper (กระดาษหนาขึ้น) แต่ใช้งาน Plain Paper (กระดาษธรรมดา) เครื่องอาจใช้หมึกมากเกินไป ซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาด้านคุณภาพการพิมพ์นี้
 • หากคุณใช้ตลับผงหมึกใหม่ ให้กระจายตัวผงหมึกก่อน (ดูที่ "การกระจายตัวผงหมึก" ในคู่มือผู้ใช้เครื่องพิมพ์)
การฟุ้งกระจายของผงหมึกล้อมรอบตัวอักษรตัวหนาหรือรูปภาพ
ผงหมึกอาจไม่ติดอย่างถูกต้องกับกระดาษประเภทนี้
 • เปลี่ยนตัวเลือกเครื่องพิมพ์และลองอีกครั้ง ไปที่ Printing Preferences (การกำหนดลักษณะการพิมพ์) คลิกแท็บ Paper (กระดาษ) จากนั้นตั้งค่าประเภทกระดาษเป็น Recycled (รีไซเคิล) (ดูที่ "การเปิดการกำหนดลักษณะเครื่องพิมพ์" ในคู่มือผู้ใช้เครื่องพิมพ์)
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลือกชนิดกระดาษที่ถูกต้อง เช่น: หากเลือก Thicker Paper (กระดาษหนาขึ้น) แต่ใช้งาน Plain Paper (กระดาษธรรมดา) เครื่องอาจใช้หมึกมากเกินไป ซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาด้านคุณภาพการพิมพ์นี้
ตัวอักษรไม่เป็นรูปร่าง
 • หากตัวอักษรมีรูปร่างไม่ถูกต้องและสร้างภาพกลวง เยื่อกระดาษอาจลื่นเป็นมันเกินไป ลองกระดาษอื่น
หน้าเอียง
 • ตรวจสอบว่าใส่กระดาษอย่างถูกต้อง
 • ตรวจสอบประเภทและคุณภาพกระดาษ
 • ตรวจสอบว่าตัวกั้นกระดาษไม่ได้อยู่ติดหรือห่างจากปึกกระดาษเกินไป
ม้วนงอหรือเป็นคลื่น
 • ตรวจสอบว่าใส่กระดาษอย่างถูกต้อง
 • ตรวจสอบประเภทและคุณภาพกระดาษ ทั้งความร้อนและความชื้นสูงอาจทำให้กระดาษม้วนงอได้
 • พลิกปึกกระดาษในถาด แล้วลองหมุนกระดาษ 180° ในถาด
รอยยับหรือรอยพับ
 • ตรวจสอบว่าใส่กระดาษอย่างถูกต้อง
 • ตรวจสอบประเภทและคุณภาพกระดาษ
 • พลิกปึกกระดาษในถาด แล้วลองหมุนกระดาษ 180° ในถาด
ด้านหลังของงานพิมพ์สกปรก
 • ตรวจสอบผงหมึกรั่ว ทำความสะอาดด้านในเครื่องพิมพ์ (ดูที่ "การทำความสะอาดเครื่องพิมพ์" ในคู่มือผู้ใช้)
หน้ากระดาษมีสีหรือความดำทึบ
 • ตลับผงหมึกอาจไม่ได้ติดตั้งอย่างถูกต้อง ถอดตลับหมึกออกและใส่อีกครั้ง
 • ตลับหมึกอาจมีการชำรุด ถอดตลับผงหมึกออกและติดตั้งอันใหม่ (ดูที่ "การเปลี่ยนตลับผงหมึก" ในคู่มือผู้ใช้เครื่องพิมพ์)
 • หากยังคงประสบปัญหา อาจติดตั้งชุดสร้างภาพไม่ถูกต้อง ถอดชุดสร้างภาพออกและติดตั้งใหม่
 • หากยังคงประสบปัญหา ชุดสร้างภาพอาจชำรุดเสียหายได้ ถอดชุดสร้างภาพออกและติดตั้งชุดใหม่ (ดูที่ "การเปลี่ยนชุดสร้างภาพ" ในคู่มือผู้ใช้เครื่องพิมพ์)
 • อาจต้องซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ
ผงหมึกไม่เกาะติดกระดาษ
 • ตรวจสอบประเภท ความหนา และคุณภาพกระดาษ
 • ทำความสะอาดด้านในเครื่องพิมพ์ (ดูที่ "การทำความสะอาดเครื่องพิมพ์" ในคู่มือผู้ใช้)
 • ถอดตลับผงหมึกออกและติดตั้งอันใหม่ (ดูที่ "การเปลี่ยนตลับผงหมึก" ในคู่มือผู้ใช้เครื่องพิมพ์)
 • หากยังคงประสบปัญหา ให้ถอดชุดสร้างภาพออกและติดตั้งชุดใหม่ (ดูที่ "การเปลี่ยนชุดสร้างภาพ" ในคู่มือผู้ใช้เครื่องพิมพ์)
หากขั้นตอนเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ อาจต้องซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ
รูโหว่บนตัวอักษร
รูโหว่บนตัวอักษรคือพื้นที่สีขาวภายในส่วนของตัวอักษรที่ควรดำทึบ:
 • คุณอาจพิมพ์บนพื้นผิวที่ไม่ถูกต้องของกระดาษ นำกระดาษออกและพลิกอีกด้าน
 • กระดาษอาจไม่ตรงตามข้อกำหนดของกระดาษ
แถบแนวนอน
หากการรอยทางหรือรอยเปื้อนสีดำแนวนอนเกิดขึ้น:
 • ตลับผงหมึกอาจติดตั้งไม่ถูกต้อง ถอดตลับหมึกออกและใส่อีกครั้ง
 • ตลับหมึกอาจมีการชำรุด ถอดตลับผงหมึกออกและติดตั้งอันใหม่ (ดูที่ "การเปลี่ยนตลับผงหมึก" ในคู่มือผู้ใช้เครื่องพิมพ์)
 • หากยังคงประสบปัญหา อาจติดตั้งชุดสร้างภาพไม่ถูกต้อง ถอดชุดสร้างภาพออกและติดตั้งใหม่
 • หากยังคงประสบปัญหา ชุดสร้างภาพอาจชำรุดเสียหายได้ ถอดชุดสร้างภาพออกและติดตั้งชุดใหม่ (ดูที่ "การเปลี่ยนชุดสร้างภาพ" ในคู่มือผู้ใช้เครื่องพิมพ์)
หากขั้นตอนเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ อาจต้องซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ
ม้วนงอ
หากกระดาษที่พิมพ์ม้วนงอ หรือกระดาษไม่ป้อนเข้าไปในเครื่องพิมพ์:
 • พลิกปึกกระดาษในถาด แล้วลองหมุนกระดาษ 180° ในถาด
 • เปลี่ยนตัวเลือกกระดาษของเครื่องพิมพ์ และลองอีกครั้ง ไปที่ Printing Preferences (การกำหนดลักษณะการพิมพ์) คลิกแท็บ Paper (กระดาษ) จากนั้นตั้งค่าประเภทเป็น Thin (บาง) (ดูที่ "การเปิดการกำหนดลักษณะเครื่องพิมพ์" ในคู่มือผู้ใช้เครื่องพิมพ์)
 • ภาพที่ไม่รู้จักปรากฏขึ้นซ้ำ ๆ บนสองสามแผ่น
 • ผงหมึกไม่เกาะติดกระดาษ
 • พิมพ์จางหรือการปนเปื้อนเกิดขึ้น
เครื่องพิมพ์ของคุณอาจถูกใช้งานที่ความสูง 1,000 ม. (3,281 ฟุต) หรือสูงกว่า
ระดับความสูงที่สูงมากอาจส่งผลต่อคุณภาพการพิมพ์ เช่น ผงหมึกไม่ติดแน่นหรือภาพจาง เปลี่ยนการตั้งค่าความสูงของเครื่องพิมพ์ของคุณ (ดูที่ "การปรับตั้งค่าความสูง" ในคู่มือผู้ใช้เครื่องพิมพ์)

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย