ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Samsung - การใช้งาน Samsung Printer Center

บันทึก
 • เฉพาะผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows เท่านั้น ที่สามารถใช้งาน Samsung Printer Center ได้
Samsung Printer Center ช่วยให้คุณสามารถจัดการไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ทั้งหมดที่ติดตั้งไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ จากแอพพลิเคชันที่รวมไว้ในหนึ่งเดียว คุณสามารถใช้ Samsung Printer Center ในการเพิ่มและลบไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ตรวจสอบสถานะของเครื่องพิมพ์ อัพเดตซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ และกำหนดการตั้งค่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Samsung Printer Center

วิธีเปิดโปรแกรม:
สำหรับ Windows ให้เลือก Start (เริ่ม) > Programs (โปรแกรม) หรือ All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) > Samsung Printers (เครื่องพิมพ์ Samsung) > Samsung Printer Center
 • สำหรับ Windows 8:
  จาก Charms (ชุดทางลัด) เลือก Search (ค้นหา) > Apps (แอพ) > Samsung Printers (เครื่องพิมพ์ Samsung) > Samsung Printer Center
 • สำหรับ Windows 10 / Windows Server 2016:
  ในทาสก์บาร์ ให้พิมพ์ Samsung Printers (เครื่องพิมพ์ Samsung) ลงในช่องป้อนข้อมูล Search (ค้นหา) กดแป้น Enter จากนั้นเลือก Samsung Printer Center
  หรือ
  จากไอคอน Start (เริ่ม) ให้เลือก All apps (แอพทั้งหมด) > Samsung Printers (เครื่องพิมพ์ Samsung) > Samsung Printer Center
แท็บ Printers (เครื่องพิมพ์)
บันทึก
ภาพบันทึกหน้าจอที่แสดงอาจแตกต่างออกไป ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการ รุ่น หรือตัวเลือก
รูปภาพ : มุมมองแท็บ Printer (เครื่องพิมพ์)
1
รายการเครื่องพิมพ์
แสดงไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ หากต้องการเพิ่มไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ลงในรายการ ให้คลิกปุ่ม
2
ลิงก์ด่วน
แสดงลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังฟังก์ชันการจัดการไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ต่าง ๆ. ลิงก์ด่วนในแท็บ Printers (เครื่องพิมพ์) จะเชื่อมโยงไปยังฟังก์ชันต่อไปนี้:
 • Settings (การตั้งค่า): ช่วยให้คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าสำหรับไดรเวอร์เครื่องพิมพ์แต่ละรายการได้
  • Set as default printer (ตั้งเป็นเครื่องพิมพ์เริ่มต้น): ตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่เลือกเป็นเครื่องพิมพ์เริ่มต้น หากไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่เลือก ถูกตั้งเป็นเครื่องพิมพ์เริ่มต้นอยู่แล้ว ตัวเลือกนี้จะไม่ทำงาน
  • Printing preferences (การกำหนดลักษณะการพิมพ์): ช่วยให้คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าการพิมพ์เริ่มต้นได้
  • Device options (ตัวเลือกอุปกรณ์): ช่วยให้คุณสามารถกำหนดค่าตัวเลือกขั้นสูงต่าง ๆ เช่น การตั้งค่าอุปกรณ์เสริมและคุณสมบัติเพิ่มเติมได้
   บันทึก
   ตัวเลือกนี้จะช่วยให้คุณสามารถแก้ไข Printer Status (สถานะเครื่องพิมพ์) และการตั้งค่า Stylish User Interface (สไตล์อินเทอร์เฟซผู้ใช้) ได้
  • Change device (เปลี่ยนอุปกรณ์): ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์อีกเครื่องได้
  • Properties (คุณสมบัติ): ช่วยให้คุณสามารถกำหนดค่าคุณสมบัติไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ เช่น ชื่อของเครื่องพิมพ์และที่ตั้ง หรือเพิ่มความคิดเห็นเกี่ยวกับไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ได้
 • Actions (การดำเนินการ): ช่วยให้คุณสามารถใช้คุณสมบัติการสแกนได้ (ตัวเลือกนี้จะสามารถใช้ได้เฉพาะเมื่ออุปกรณ์ที่เลือกรองรับคุณสมบัติการสแกน)
 • Management (การจัดการ): ช่วยให้คุณสามารถจัดการอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนในโปรแกรมได้
  • Add a new printer / Remove printer (เพิ่มเครื่องพิมพ์ใหม่ / ลบเครื่องพิมพ์): เพิ่มอุปกรณ์ใหม่ หรือลบอุปกรณ์ที่มีอยู่ออก
  • Diagnose printer (วินิจฉัยเครื่องพิมพ์): วินิจฉัยปัญหาในอุปกรณ์ที่เลือก และเสนอแนะวิธีแก้ไข
  • Update software (อัพเดตซอฟต์แวร์): ดาวน์โหลดใช้งานการอัพเดตซอฟต์แวร์ที่สามารถใช้ได้
3
ข้อมูลเครื่องพิมพ์
ให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เลือก เช่น รุ่น, ที่อยู่ IP, หมายเลขพอร์ต และสถานะ
แท็บ Scanner & Fax (เครื่องสแกนและแฟ็กซ์)
บันทึก
 • ภาพบันทึกหน้าจอที่แสดงอาจแตกต่างออกไป ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการ รุ่น หรือตัวเลือก
 • เฉพาะผลิตภัณฑ์มัลติฟังก์ชันเท่านั้น ที่สามารถใช้งานฟังก์ชันที่อธิบายถึงในส่วนนี้ได้
  รูปภาพ : มุมมองแท็บ Scanner & Fax (เครื่องสแกนและแฟ็กซ์)
1
รายการเครื่องพิมพ์
แสดงไดรเวอร์แฟ็กซ์และเครื่องสแกนที่ติดตั้งไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ หากต้องการเพิ่มไดรเวอร์แฟ็กซ์หรือเครื่องสแกนลงในรายการ ให้คลิกที่ปุ่ม Add Fax (เพิ่มแฟ็กซ์) หรือ Add Scanner (เพิ่มเครื่องสแกน)
2
ลิงก์ด่วน
แสดงลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังฟังก์ชันที่สามารถใช้ในการจัดการไดรเวอร์แฟ็กซ์หรือเครื่องสแกนได้ ลิงก์ด่วนในแท็บ Scanner & Fax (เครื่องสแกนและแฟ็กซ์) จะมีคุณสมบัติต่าง ๆ ต่อไปนี้:
บันทึก
หากต้องการใช้งานคุณสมบัตินี้ จะต้องติดตั้งไดรเวอร์เครื่องสแกนและไดรเวอร์แฟ็กซ์ไว้บนคอมพิวเตอร์
 • Settings (การตั้งค่า): ช่วยให้คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าสำหรับไดรเวอร์แฟ็กซ์หรือเครื่องสแกนได้
  • Address Book (สมุดที่อยู่ - เฉพาะแฟ็กซ์): เปิดสมุดที่อยู่
  • Fax Transmission History (ประวัติการรับส่งแฟ็กซ์ - เฉพาะแฟ็กซ์): เปิดประวัติการรับส่งแฟ็กซ์
  • Fax preferences (การกำหนดลักษณะแฟ็กซ์ - เฉพาะแฟ็กซ์): ช่วยให้คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าแฟ็กซ์เริ่มต้นได้
  • Change device (เปลี่ยนอุปกรณ์): ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์อีกเครื่องได้
  • Properties (คุณสมบัติ): ช่วยให้คุณสามารถกำหนดคุณสมบัติต่าง ๆ ของอุปกรณ์ เช่น ที่ตั้ง และเพิ่มความคิดเห็นเกี่ยวกับอุปกรณ์ได้
 • Actions (การดำเนินการ): ช่วยให้คุณสามารถใช้คุณสมบัติการสแกนได้
 • Management (การจัดการ): ช่วยให้คุณสามารถจัดการอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนในโปรแกรมได้
  • Remove fax or Remove scan (ลบแฟ็กซ์หรือลบเครื่องสแกน): ลบไดร์เวอร์แฟกซ์หรือสแกนที่เลือกไว้
  • Update software (อัพเดตซอฟต์แวร์): ดาวน์โหลดและใช้งานการอัพเดตซอฟต์แวร์ที่สามารถใช้ได้
3
ข้อมูลเครื่องพิมพ์
ให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เลือก เช่น รุ่น, ที่อยู่ IP, หมายเลขพอร์ต และสถานะเครื่องพิมพ์


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย