ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Samsung - วิธีการตั้งค่าระบบไร้สายโดยใช้ USB สำหรับ Mac OS X

เรียนรู้วิธีการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ Samsung แบบไร้สาย สำหรับคอมพิวเตอร์ Mac ผ่าน USB
บันทึก
คุณควรดาวน์โหลดไดรเวอร์เครื่องพิมพ์และไดรเวอร์การสแกนเวอร์ชันล่าสุดสำหรับเครื่องพิมพ์
หากคุณยังไม่ได้ติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ให้ไปที่ Software and Driver Downloads (ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์และไดรเวอร์) และป้อนรุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณลงในช่องข้อความการค้นหาเพื่อดาวน์โหลดไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
หากต้องการตั้งค่าคุณสมบัติไร้สาย ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่เหมาะสม
 1. เชื่อมต่อสาย USB เข้ากับพอร์ต USB บนเครื่องพิมพ์ จากนั้นเชื่อมต่อปลายอีกด้านกับคอมพิวเตอร์ Mac ของคุณ
 2. หลังจากที่การเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์ ให้เรียกใช้งานการตั้งค่าไร้สาย โดยการเปิดแอพพลิเคชัน Wireless Setting (การตั้งค่าระบบไร้สาย)
  บันทึก
  คุณสามารถดาวน์โหลด EasyWirelessSetup_Mac applicationหรือไปที่ Software and Driver Downloads (ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์และไดรเวอร์) จากนั้นป้อนรุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณลงในช่องข้อความการค้นหา เพื่อดาวน์โหลด Easy Wireless Setup
  รูปภาพ : ตัวอย่างการตั้งค่าไร้สายด้วย EasyWireless Setup
  ภาพแสดงการตั้งค่า EasyWireless
 3. คลิก Open (เปิด) เพื่ออนุญาตให้แอพพลิเคชันการตั้งค่าระบบไร้สายทำงาน
  รูปภาพ : ตัวอย่างการเปิดแอพพลิเคชันการตั้งค่าระบบไร้สาย
 4. หน้าจอการติดตั้งหลักแสดงหน้าการตั้งค่าของ Samsung Easy Wireless คลิก Next (ถัดไป) เพื่อเริ่มต้นการตั้งค่า
  รูปภาพ : ตัวอย่างหน้าหลักการตั้งค่า Samsung Easy Wireless จากนั้นคลิก ถัดไป
  ภาพแสดงหน้าหลักการตั้งค่า Samsung Easy Wireless
 5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดเครื่องพิมพ์อยู่ และต่อสาย USB จากเครื่องพิมพ์ไปยังคอมพิวเตอร์ Mac เรียบร้อยแล้ว
  รูปภาพ : ตัวอย่างการแจ้งเตือนให้เปิดเครื่องพิมพ์ จากนั้นคลิก ถัดไป
  ภาพแสดงการแจ้งเตือนให้เปิดเครื่องพิมพ์ จากนั้นคลิก ถัดไป
 6. เลือกวิธีการตั้งค่าระบบไร้สาย ในการตั้งค่าครั้งแรก ซึ่งเครื่องพิมพ์ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย ให้เลือก Using a USB cable (ใช้สาย USB) จากนั้นคลิก Next (ถัดไป)
  รูปภาพ : ตัวอย่างการเลือกวิธีการตั้งค่าระบบไร้สาย
  ภาพแสดงการเลือกวิธีการตั้งค่าระบบไร้สายสำหรับคอมพิวเตอร์ Mac
 7. เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์ Mac ของคุณชั่วคราว หากยังไม่ได้ดำเนินการ จากนั้นคลิก Next (ถัดไป)
  รูปภาพ : ตัวอย่างการเชื่อมต่ออุปกรณ์ชั่วคราวโดยใช้สาย USB
  ภาพแสดงกราฟิกของคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อด้วยสาย USB
 8. วิซาร์ดการติดตั้งจะค้นหาอุปกรณ์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อ และดึงข้อมูลระบบไร้สาย
  • หากไม่พบเครื่องพิมพ์ กล่องโต้ตอบ Printer Not Found (ไม่พบเครื่องพิมพ์) จะปรากฏขึ้น ตรวจสอบการเชื่อมต่อ USB ระหว่างเครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์ Mac จากนั้นคลิก Next (ถัดไป) บนกล่องโต้ตอบ Printer Not Found (ไม่พบเครื่องพิมพ์) ลองใช้สาย USB อื่นหากมี
  • หากยังคงไม่พบเครื่องพิมพ์ กล่องโต้ตอบ Printer Not Found (ไม่พบเครื่องพิมพ์) จะปรากฏขึ้นอีกครั้ง ตรวจสอบว่าได้เปิดเครื่องพิมพ์แล้ว และเครื่องพิมพ์พร้อมทำการพิมพ์ จากนั้นคลิก Next (ถัดไป) บนกล่องโต้ตอบ Printers Not Found (ไม่พบเครื่องพิมพ์)
  รูปภาพ : ตัวอย่างการตรวจสอบอุปกรณ์
  ภาพแสดงการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์
 9. รายการเครือข่ายไร้สายที่เครื่องพิมพ์สามารถมองเห็นได้ปรากฏขึ้น เลือกเครือข่ายของคุณ จากนั้นคลิก Next (ถัดไป)(กล่องโต้ตอบการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายไร้สายปรากฏขึ้น) หากเครือข่ายของคุณไม่ปรากฏขึ้น ให้ลองดำเนินการต่อไปนี้:
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราเตอร์ไร้สายหรือจุดเชื่อมต่อของคุณ กำลังปล่อยสัญญาณที่แบนด์ 2.4Ghz ไม่ใช่ 5Ghz ขณะนี้เครื่องพิมพ์ Samsung ยังไม่รองรับการใช้งานที่ 5Ghz
  • ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ไร้สายเครื่องอื่นรับสัญญาณได้แรงหรือไม่ (อย่างน้อย 2 ขีดอย่างสม่ำเสมอ) ในจุดเดียวกัน โปรดทราบว่ากำลังส่งของเสาอากาศจะแตกต่างกันระหว่างอุปกรณ์แต่ละเครื่อง หากแล็ปท็อปหรือโทรศัพท์ของคุณรับสัญญาณได้เพียงขีดเดียว แสดงว่าเครื่องพิมพ์อาจไม่สามารถรับสัญญาณอย่างสม่ำเสมอได้เลย
  • หากคุณตรวจสอบแล้วพบว่าสัญญาณมีกำลังแรงสูงและสม่ำเสมอ แต่เครื่องพิมพ์มองไม่เห็นเครือข่าย ให้คลิกที่ Advanced Settings (การตั้งค่าขั้นสูง) จากนั้นป้อนข้อมูลเครือข่ายของคุณด้วยตัวเอง
  รูปภาพ : ตัวอย่างการค้นหาเครือข่ายไร้สายที่ตรวจพบได้
  ภาพแสดงเครือข่ายไร้สายที่พร้อมใช้งาน
 10. ป้อนคีย์การรักษาความปลอดภัยของคุณ (WEP/WPA/WPA2) ลงในช่องที่ระบุ จากนั้นคลิก Next (ถัดไป)
  รูปภาพ : ตัวอย่างการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายไร้สาย
  ภาพแสดงส่วนที่ทำการป้อนชื่อและรหัสผ่านเครือข่ายไร้สาย
  บันทึก
  หากคุณไม่ทราบคีย์การรักษาความปลอดภัยของคุณ ให้ติดต่อผู้ดูแลเครือข่ายหรือผู้ผลิตเราเตอร์/จุดเชื่อมต่อเพื่อขอความช่วยเหลือ
 11. เครื่องพิมพ์พยายามเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายที่เลือก
  รูปภาพ : ตัวอย่างการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย
  ภาพแสดงแถบแสดงความคืบหน้าขณะพยายามเชื่อมต่อแบบไร้สาย
 12. ข้อมูล Wi-Fi Direct ปรากฏขึ้น หากคุณต้องการเปิด Wi-Fi Direct ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำเครื่องหมายถูกในช่อง จากนั้นเขียนรหัสผ่าน หลังจากที่เลือกแล้ว ให้คลิก Next (ถัดไป)
  รูปภาพ : ตัวอย่างการตั้งค่า Wi-Fi Direct
  ภาพแสดงการตั้งค่า Wi-Fi Direct
 13. ข้อความพร้อมท์จะปรากฏขึ้นเพื่อระบุว่าการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์แล้ว คลิก Next (ถัดไป) เพื่อดำเนินการต่อ
  รูปภาพ : ตัวอย่างการตั้งค่าเครือข่ายไร้สายเสร็จสมบูรณ์
  ภาพแสดงว่าการตั้งค่าเครือข่ายไร้สายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 14. จะมีอีกหนึ่งข้อความที่ยืนยันการตั้งค่าระบบไร้สาย และจะสอบถามเพื่อให้แน่ใจว่าคุณถอดสาย USB ออกแล้ว คลิก Next (ถัดไป) เพื่อดำเนินการต่อ
  รูปภาพ : ตัวอย่างการตั้งค่าเครือข่ายไร้สายเสร็จสมบูรณ์ จากนั้นจึงถอดสาย USB
  ภาพเครือข่ายที่เสร็จสมบูรณ์ และการถอดสาย USB
 15. การตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์ ไปที่ Print and Scan (พิมพ์และสแกน) ใน System Preferences (การกำหนดลักษณะระบบ) เพื่อดูเครื่องพิมพ์ของคุณ
  รูปภาพ : ตัวอย่างการพิมพ์และสแกน
  ภาพแสดงหน้าจอการพิมพ์และสแกน


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย