ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Samsung - วิธีตั้งค่า Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct เป็นวิธีการเชื่อมต่อแบบ Peer-to-Peer ที่สามารถตั้งค่าได้ง่าย ระหว่างเครื่องพิมพ์ที่รองรับ Wi-Fi Direct กับอุปกรณ์มือถือซึ่งทำการเชื่อมต่อได้อย่างปลอดภัย
สามารถเปิดใช้งาน Wi-Fi Direct โดยใช้หนึ่งในวิธีการต่อไปนี้:
 • ผ่าน Easy Printer Manager ขณะเชื่อมต่อผ่าน USB
 • ผ่านบริการทางเว็บ SyncThru ขณะเชื่อมต่อกับเครือข่าย ทั้งแบบใช้สายหรือไร้สาย
 • ผ่านแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ โดยใช้จอแสดงผล LCD
ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างตามวิธีการเชื่อมต่อที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ของคุณ:

เครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อผ่าน USB

 1. เปิด Easy Printer Manager และเปลี่ยนเป็น Advanced Mode (โหมดขั้นสูง)
  รูปภาพ : ใน Easy Print Manager ให้เลือกโหมดขั้นสูง
 2. เลือกเครื่องพิมพ์ของคุณ จากนั้นคลิกแท็บ Device Settings (การตั้งค่าอุปกรณ์)
  รูปภาพ : เลือกเครื่องพิมพ์ของคุณและการตั้งค่าอุปกรณ์
 3. คลิกแท็บ Network Settings (การตั้งค่าเครือข่าย)
  รูปภาพ : คลิกการตั้งค่าเครือข่าย
 4. ตั้งค่า Wi-Fi Direct เป็น On (เปิด) จากนั้นป้อนข้อมูลต่อไปนี้:
  • Device Name (ชื่ออุปกรณ์): ป้อนชื่อของเครื่องพิมพ์ เพื่อทำการค้นหาเครื่องพิมพ์ของคุณบนเครือข่ายไร้สาย ตามค่าเริ่มต้น ชื่ออุปกรณ์คือชื่อรุ่นของเครื่องพิมพ์
  • IP Address (ที่อยู่ IP): ป้อนที่อยู่ IP ของเครื่องพิมพ์ ที่อยู่ IP นี้มีไว้สำหรับ Wi-Fi Direct เท่านั้น และไม่ได้มีไว้สำหรับเครือข่ายแบบใช้สายหรือไร้สาย ควรใช้ค่าเริ่มต้นที่อยู่ IP เฉพาะที่ (192.168.3.1)
  • Group Owner (เจ้าของกลุ่ม): เปิดใช้งานตัวเลือกนี้เพื่อกำหนดเครื่องพิมพ์ให้กับเจ้าของ Wi-Fi Direct Group เจ้าของกลุ่มจะทำหน้าที่คล้ายกับจุดเชื่อมต่อระบบไร้สาย
  • Network Password (รหัสผ่านเครือข่าย): หากเครื่องพิมพ์ของคุณเป็น Group Owner (เจ้าของกลุ่ม) อุปกรณ์มือถือเครื่องอื่น ๆ จะต้องใช้รหัสผ่านเครือข่ายในการเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ของคุณ คุณสามารถกำหนดค่ารหัสผ่านเครือข่ายได้ด้วยตัวเอง หรือใช้รหัสผ่านเครือข่ายเริ่มต้นที่ระบบสุ่มขึ้นมาก็ได้
   รูปภาพ : การตั้งค่า Wi-Fi Direct
 5. คลิก Save (บันทึก) ที่บริเวณขวาล่างของจอแสดงผล เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

เครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย

 1. ป้อนที่อยู่ IP ของเครื่องพิมพ์ลงในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
 2. เข้าสู่ระบบโดยการคลิกที่ตัวเลือก Login (เข้าสู่ระบบ) ที่ด้านขวาบนของจอแสดงผล
  บันทึก
  Id ผู้ใช้/รหัสผ่านเริ่มต้นคือ admin/sec00000
  รูปภาพ : ป้อนที่อยู่ IP ของเครื่องพิมพ์ลงในเบราว์เซอร์ และคลิก Login (เข้าสู่ระบบ)
 3. คลิกที่แท็บ Settings (การตั้งค่า) แล้วเลือก Network Settings (การตั้งค่าเครือข่าย)
  รูปภาพ : คลิกที่การตั้งค่า แล้วเลือกการตั้งค่าเครือข่าย
 4. ทางด้านซ้ายของจอแสดงผล ใน Wireless (ระบบไร้สาย) ให้เลือก Wi-Fi Direct จากนั้นเปิดใช้งาน Wi-Fi Direct
  รูปภาพ : เลือกระบบไร้สาย > Wi-Fi Direct
 5. ป้อนข้อมูลต่อไปนี้:
  • Device Name (ชื่ออุปกรณ์): ป้อนชื่อของเครื่องพิมพ์ เพื่อทำการค้นหาเครื่องพิมพ์ของคุณบนเครือข่ายไร้สาย ตามค่าเริ่มต้น ชื่ออุปกรณ์คือชื่อรุ่นของเครื่องพิมพ์
  • IP Address (ที่อยู่ IP): ป้อนที่อยู่ IP ของเครื่องพิมพ์ ที่อยู่ IP นี้มีไว้สำหรับ Wi-Fi Direct เท่านั้น และไม่ได้มีไว้สำหรับเครือข่ายแบบใช้สายหรือไร้สาย ควรใช้ค่าเริ่มต้นที่อยู่ IP เฉพาะที่ (192.168.3.1)
  • Group Owner (เจ้าของกลุ่ม): เปิดใช้งานตัวเลือกนี้เพื่อกำหนดเครื่องพิมพ์ให้กับเจ้าของ Wi-Fi Direct Group เจ้าของกลุ่มจะทำหน้าที่คล้ายกับจุดเชื่อมต่อระบบไร้สาย
  • Network Password (รหัสผ่านเครือข่าย): หากเครื่องพิมพ์ของคุณเป็น Group Owner (เจ้าของกลุ่ม) อุปกรณ์มือถือเครื่องอื่น ๆ จะต้องใช้รหัสผ่านเครือข่ายในการเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ของคุณ คุณสามารถกำหนดค่ารหัสผ่านเครือข่ายได้ด้วยตัวเอง หรือใช้รหัสผ่านเครือข่ายเริ่มต้นที่ระบบสุ่มขึ้นมาก็ได้
   รูปภาพ : การตั้งค่า Wi-Fi Direct
 6. คลิกปุ่ม Apply (นำไปใช้) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง
หลังจากเปิดใช้งาน Wi-Fi Direct แล้ว จะต้องดาวน์โหลดแอพพลิเคชันการพิมพ์ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น แอพ Samsung Mobile Print เพื่อทำการพิมพ์จากสมาร์ทโฟนของคุณ หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่อื่น ๆ

การใช้แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์

 1. On (เปิด) เครื่องพิมพ์
 2. กดปุ่ม Menu (เมนู)
 3. ใช้ลูกศร เลือก Network (เครือข่าย) จากนั้นกด OK (ตกลง)
 4. ใช้ลูกศร เลือก Wireless (ระบบไร้สาย) จากนั้นกด OK (ตกลง)
 5. ใช้ลูกศร เลือก Wi-Fi Direct จากนั้นกด OK (ตกลง)
  ข้อมูลต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น:
  • Wi-Fi Direct On/Off (เปิด/ปิด Wi-Fi Direct): เปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน Wi-Fi Direct
  • Device Name (ชื่ออุปกรณ์): ป้อนชื่อของเครื่องพิมพ์ เพื่อทำการค้นหาเครื่องพิมพ์ของคุณบนเครือข่ายไร้สาย ตามค่าเริ่มต้น ชื่ออุปกรณ์คือชื่อรุ่นของเครื่องพิมพ์
  • IP Address (ที่อยู่ IP): ป้อนที่อยู่ IP ของเครื่องพิมพ์ ที่อยู่ IP นี้มีไว้สำหรับ Wi-Fi Direct เท่านั้น และไม่ได้มีไว้สำหรับเครือข่ายแบบใช้สายหรือไร้สาย ควรใช้ค่าเริ่มต้นที่อยู่ IP เฉพาะที่ (192.168.3.1)
  • Group Owner (เจ้าของกลุ่ม): เปิดใช้งานตัวเลือกนี้เพื่อกำหนดเครื่องพิมพ์ให้กับเจ้าของ Wi-Fi Direct Group เจ้าของกลุ่มจะทำหน้าที่คล้ายกับจุดเชื่อมต่อระบบไร้สาย
  • Network Key (คีย์เครือข่าย): หากเครื่องพิมพ์ของคุณเป็น Group Owner (เจ้าของกลุ่ม) อุปกรณ์มือถือเครื่องอื่น ๆ จะต้องใช้รหัสผ่านเครือข่ายในการเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ของคุณ คุณสามารถกำหนดค่ารหัสผ่านเครือข่ายได้ด้วยตัวเอง หรือใช้รหัสผ่านเครือข่ายเริ่มต้นที่ระบบสุ่มขึ้นมาก็ได้
  • Status (สถานะ): แสดงจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์พร้อมกันได้สูงสุดห้าเครื่องได้ทุกเมื่อ
 6. กดปุ่ม Back (ย้อนกลับ) เพื่อกลับไปยังหน้าจอแสดงผลหลัก
หลังจากเปิดใช้งาน Wi-Fi Direct แล้ว จะต้องดาวน์โหลดแอพพลิเคชันการพิมพ์ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น แอพ Samsung Mobile Print เพื่อทำการพิมพ์จากสมาร์ทโฟนของคุณ หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่อื่น ๆ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย