ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์มัลติฟังก์ชัน Samsung - การตั้งค่ารายงานการยืนยันโทรสาร

ใช้ขั้นตอนเหล่านี้เพื่อตั้งค่ารายงานการยืนยันโทรสาร
 1. กดปุ่ม Fax (โทรสาร) บนเครื่องพิมพ์
 2. กดปุ่ม Menu (เมนู) จนกว่า Fax Setup (การตั้งค่าโทรสาร) จะปรากฏขึ้น แล้วกด OK (ตกลง)
 3. กดปุ่มลูกศรขวาจนกว่า Sending (การส่ง) จะปรากฏขึ้น แล้วกด OK (ตกลง)
 4. กดปุ่มลูกศรขวาจนกว่า Send Report (ส่งรายงาน) จะปรากฏขึ้น แล้วกด OK (ตกลง)
 5. ในการกำหนดค่าสิ่งที่รายงาน ให้เลือกหนึ่งในตัวเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้ แล้วกด OK (ตกลง)
  • On (เปิด) - รายงานจะพิมพ์ออกมาหลังจากส่งโทรสารสำเร็จ
  • Off (ปิด) - ไม่มีรายงานพิมพ์ออกมา
  • On-Error (เปิด-ข้อผิดพลาด) - รายงานจะพิมพ์ออกมาหลังจากข้อผิดพลาดในการส่งโทรสาร
 6. เมื่อตั้งค่าตัวเลือกรายงาน ให้ส่งโทรสารเพื่อตรวจสอบการพิมพ์รายงาน
 7. ในการแสดงภาพที่ส่งโทรสารใน Send Report (ส่งรายงาน) ให้กดปุ่ม Back (ย้อนกลับ) กดปุ่มลูกศรขวาจนกว่าแสดง Image TCR (TCR ภาพ) แล้วเลือก On (เปิด)
บันทึก
Image TCR (TCR ภาพ) จัดเก็บภาพในหน่วยความจำจนกว่าจะพิมพ์รายงาน ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาด Memory Full (หน่วยความจำเต็ม) ปรากฏขึ้นได้ในสองกรณี:
 • คุณเปิดใช้งาน Secure Receive (รับปลอดภัย) และหน่วยความจำเครื่องพิมพ์เต็ม ในการรับโทรสารที่จัดเก็บไว้ผ่าน Secure Receive (รับปลอดภัย) ให้กดปุ่ม Menu (เมนู) เลือก Secure Receive (รับปลอดภัย) ให้เลือก Print (พิมพ์) ป้อนรหัส 4 หลักของคุณ และกด OK (ตกลง)
 • เครื่องพิมพ์ได้รับโทรสารขณะที่คุณทำสำเนาหรือพิมพ์ ทำให้เครื่องพิมพ์จัดเก็บโทรสารในหน่วยความจำโทรสารซึ่งเต็มแล้ว เครื่องพิมพ์จะพิมพ์โทรสารที่จัดเก็บไว้โดยอัตโนมัติหลังจากเสร็จสิ้นการทำสำเนาหรือพิมพ์


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย