ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP Enterprise M607-M609, HP LaserJet Managed E60055-E60075, E60155-E60175 - 13.B2, 13.B9 กระดาษติดในฝาด้านหลังและบริเวณฟิวเซอร์

13.B2, 13.B9 กระดาษติดในฝาด้านหลังและบริเวณฟิวเซอร์

ใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อนำกระดาษที่ติดออกจากฝาด้านหลังและบริเวณฟิวเซอร์ เมื่อเกิดการติด แผงควบคุมจะแสดงหนึ่งในข้อความต่อไปนี้และภาพเคลื่อนไหวที่ช่วยในการแก้ปัญหาการติด
 • 13.B2.XX กระดาษติดใน <ฝาครอบหรือฝา>
 • 13.B9.XX กระดาษติดในฟิวเซอร์
  หมายเหตุ
ฟิวเซอร์จะมีความร้อนขณะใช้งานเครื่องพิมพ์ รอให้ฟิวเซอร์เย็นลงก่อนจะดึงกระดาษที่ติดออก
 1. เปิดฝาด้านหลัง
  รูปภาพ : เปิดฝาด้านหลัง
 2. นำกระดาษที่ติดออก
  รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดออก
 3. ถอดฟิวเซอร์โดยจับสลักสองด้านและดึงฟิวเซอร์ออกมาตรงๆ จากเครื่องพิมพ์
  ข้อควรระวัง: ฟิวเซอร์จะมีความร้อนขณะใช้งานเครื่องพิมพ์ รอให้ฟิวเซอร์เย็นลงก่อนจะจัดการ
  รูปภาพ : ถอดฟิวเซอร์ออก
 4. นำกระดาษที่ติดออกจากช่องฟิวเซอร์
  รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดออก
 5. ติดตั้งฟิวเซอร์กลับเข้าไป
  รูปภาพ : ติดตั้งฟิวเซอร์กลับเข้าไป
 6. ปิดฝาด้านหลัง
  รูปภาพ : ปิดฝาด้านหลัง


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย