ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP Enterprise M607-M609, HP LaserJet Managed E60055-E60075, E60155-E60175 - 13.A2, 13.A3, 13.A4, 13.A5 กระดาษติดในถาด 2, ถาด 3, ถาด 4, ถาด 5

13.A2, 13.A3, 13.A4, 13.A5 กระดาษติดในถาด 2, ถาด 3, ถาด 4, ถาด 5

ข้อมูลต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการนำกระดาษที่ติดออกจากถาด 2, 3, 4 หรือ 5 เมื่อเกิดการติด แผงควบคุมจะแสดงหนึ่งในข้อความต่อไปนี้และภาพเคลื่อนไหวที่ช่วยในการแก้ปัญหาการติด
 • 13.A2.XX กระดาษติดในถาด 2
 • 13.A3.XX กระดาษติดในถาด 3
 • 13.A4.XX กระดาษติดในถาด 4
 • 13.A5.XX กระดาษติดในถาด 5
บันทึก
วิธีการต่อไปนี้จะแสดงถาด 2 วิธีการนำกระดาษที่ติดออกจากถาด 3, 4 และ 5 จะเหมือนกัน
 1. ดึงถาดออกจากเครื่องพิมพ์ด้วยการดึงและยกขึ้นเล็กน้อย
  รูปภาพ : ถอดถาด
 2. นำกระดาษที่ติดหรือเสียออก
  รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดออก
 3. ใส่ถาดใหม่และปิด
  รูปภาพ : ปิดถาดกระดาษ
 4. เปิดฝาด้านหลัง
  รูปภาพ : เปิดฝาด้านหลัง
 5. นำกระดาษที่ติดออก
  รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดออก
 6. ถอดฟิวเซอร์โดยจับสลักสองด้านและดึงฟิวเซอร์ออกมาตรงๆ จากเครื่องพิมพ์
  ข้อควรระวัง: ฟิวเซอร์จะมีความร้อนขณะใช้งานเครื่องพิมพ์ รอให้ฟิวเซอร์เย็นลงก่อนจะจัดการ
  รูปภาพ : ถอดฟิวเซอร์ออก
 7. นำกระดาษที่ติดออกจากช่องฟิวเซอร์
  รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดออก
 8. ติดตั้งฟิวเซอร์กลับเข้าไป
  รูปภาพ : ติดตั้งฟิวเซอร์กลับเข้าไป
 9. ปิดฝาด้านหลัง
  รูปภาพ : ปิดฝาด้านหลัง


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย