ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP Enterprise M607-M609, HP LaserJet Managed E60055-E60075, E60155-E60175 - ใส่กระดาษในถาด 1 (ถาดอเนกประสงค์)

ข้อมูลต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการใส่กระดาษในถาด 1
  หมายเหตุ
หากต้องการหลีกเลี่ยงปัญหากระดาษติด อย่าใส่หรือนำกระดาษในถาด 1 ออกขณะกำลังพิมพ์งาน
 1. เปิดถาด 1
  รูปภาพ : เปิดถาด 1
 2. ปรับตัวกั้นความกว้างกระดาษโดยการบีบสลักปรับสีฟ้าและเลื่อนตัวกั้นตามขนาดของกระดาษที่ใช้อยู่
  รูปภาพ : ปรับตัวกั้นกระดาษ
 3. ใส่กระดาษในถาด สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการวางแนวกระดาษ โปรดดูส่วน “การวางแนวกระดาษในถาด 1”
  รูปภาพ : ใส่กระดาษ
 4. ปรับตัวกั้นความกว้างให้แตะกับปึกกระดาษ แต่อย่าทำให้กระดาษงอ
  รูปภาพ : ปรับตัวกั้นกระดาษ

การวางแนวกระดาษในถาด 1

กระดาษหัวจดหมายหรือกระดาษแบบฟอร์ม
โหมดพิมพ์สองด้าน
ขนาดกระดาษ
วิธีการใส่กระดาษ
การพิมพ์ 1 ด้าน, ไม่มี HP Stapling Mailbox
Letter, Legal, Executive, Statement, Oficio (8.5 x 13), 3 x 5, 4 x 6, 5 x 7, 5 x 8, A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 ซม., Oficio (216 x 340), 16K 195 x 270 มม., 16K 184 x 260 มม., 16K 197 x 273 มม., Japanese Postcard (Postcard (JIS)), Double Japan Postcard Rotated (Double Postcard (JIS))
หงายหน้าขึ้น
ขอบด้านบนหันเข้าหาเครื่องพิมพ์
การพิมพ์ 2 ด้านอัตโนมัติหรือเมื่อเปิดใช้งานโหมดกระดาษหัวจดหมายอื่น, ไม่มี HP Stapling Mailbox
Letter, Legal, Executive, Oficio (8.5 x 13), A4, A5, RA4, B5 (JIS), Oficio (216 x 340), 16K 195 x 270 มม., 16K 184 x 260 มม., 16K 197 x 273 มม.
คว่ำหน้าลง
ขอบด้านล่างหันเข้าหาเครื่องพิมพ์
การพิมพ์ 1 ด้านที่มี HP Stapling Mailbox
Letter, Legal, Executive, Statement, Oficio (8.5 x 13), 3 x 5, 4 x 6, 5 x 7, 5 x 8, A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 ซม., Oficio (216 x 340), 16K 195 x 270 มม., 16K 184 x 260 มม., 16K 197 x 273 มม., Japanese Postcard (Postcard (JIS)), Double Japan Postcard Rotated (Double Postcard (JIS))
หงายหน้าขึ้น
ขอบด้านล่างหันเข้าหาเครื่องพิมพ์
การพิมพ์ 2 ด้านอัตโนมัติหรือเมื่อเปิดใช้งานโหมดกระดาษหัวจดหมายอื่น, มี HP Stapling Mailbox
Letter, Legal, Executive, Oficio (8.5 x 13), A4, A5, RA4, B5 (JIS), Oficio (216 x 340), 16K 195 x 270 มม., 16K 184 x 260 มม., 16K 197 x 273 มม.
คว่ำหน้าลง
ขอบด้านบนหันเข้าหาเครื่องพิมพ์
กระดาษสำหรับแฟ้มเจาะ
โหมดพิมพ์สองด้าน
ขนาดกระดาษ
วิธีการใส่กระดาษ
การพิมพ์ 1 ด้าน, ไม่มี HP Stapling Mailbox
Letter, Legal, Executive, Statement, Oficio (8.5 x 13), 3 x 5, 4 x 6, 5 x 7, 5 x 8, A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 ซม., Oficio (216 x 340), 16K 195 x 270 มม., 16K 184 x 260 มม., 16K 197 x 273 มม., Japanese Postcard (Postcard (JIS)), Double Japan Postcard Rotated (Double Postcard (JIS))
หงายหน้าขึ้น
หันรูกระดาษไปทางด้านซ้ายของเครื่องพิมพ์
การพิมพ์ 2 ด้านอัตโนมัติหรือเมื่อเปิดใช้งานโหมดกระดาษหัวจดหมายอื่น, ไม่มี HP Stapling Mailbox
Letter, Legal, Executive, Oficio (8.5 x 13), A4, A5, RA4, B5 (JIS), Oficio (216 x 340), 16K 195 x 270 มม., 16K 184 x 260 มม., 16K 197 x 273 มม.
คว่ำหน้าลง
หันรูกระดาษไปทางด้านซ้ายของเครื่องพิมพ์
การพิมพ์ 1 ด้าน, มี HP Stapling Mailbox
Letter, Legal, Executive, Statement, Oficio (8.5 x 13), 3 x 5, 4 x 6, 5 x 7, 5 x 8, A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 ซม., Oficio (216 x 340), 16K 195 x 270 มม., 16K 184 x 260 มม., 16K 197 x 273 มม., Japanese Postcard (Postcard (JIS)), Double Japan Postcard Rotated (Double Postcard (JIS))
หงายหน้าขึ้น
หันรูกระดาษไปทางด้านขวาของเครื่องพิมพ์
การพิมพ์ 2 ด้านอัตโนมัติหรือเมื่อเปิดใช้งานโหมดกระดาษหัวจดหมายอื่น, มี HP Stapling Mailbox
Letter, Legal, Executive, Oficio (8.5 x 13), A4, A5, RA4, B5 (JIS), Oficio (216 x 340), 16K 195 x 270 มม., 16K 184 x 260 มม., 16K 197 x 273 มม.
คว่ำหน้าลง
หันรูกระดาษไปทางด้านขวาของเครื่องพิมพ์

ใช้โหมดกระดาษหัวจดหมายอื่น

ใช้คุณสมบัติ โหมดกระดาษหัวจดหมายอื่น ในการใส่กระดาษหัวจดหมายหรือกระดาษแบบฟอร์มในถาดด้วยวิธีเดียวกับงานทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์แบบด้านเดียวหรือสองด้าน เมื่อใช้โหมดนี้ ให้ใส่กระดาษเหมือนกับการพิมพ์สองด้านอัตโนมัติ
เมื่อต้องการใช้คุณสมบัตินี้ ให้เปิดใช้โดยใช้เมนูแผงควบคุมเครื่องพิมพ์

เปิดใช้โหมดกระดาษหัวจดหมายทางเลือกโดยใช้เมนูแผงควบคุมเครื่องพิมพ์

 1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้เปิดเมนู การตั้งค่า
 2. โดยเปิดเมนูดังต่อไปนี้
  1. ทำสำเนา/พิมพ์
  2. จัดการถาด
  3. โหมดกระดาษหัวจดหมายทางเลือก
 3. เลือก เปิด


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย