ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Samsung Office - จอแสดงผลแบบ LCD ของเครื่องพิมพ์ว่างเปล่าเมื่อเครื่องพิมพ์เปิดใช้งานอยู่

หากจอแสดงผลแบบ LCD ติดสว่าง แต่ไม่แสดงข้อความใดๆ ขณะเปิดเครื่องพิมพ์แล้ว ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. ปิดเครื่องพิมพ์โดยกดปุ่มเปิดปิด
  2. หากเครื่องพิมพ์เป็นรุ่นที่มีสวิตช์เปิดปิดที่ด้านหลัง (จะอยู่ใกล้กับจุดที่สายไฟเสียบเข้ากับเครื่องพิมพ์) ให้สวิตช์ไปที่ตำแหน่ง Off (ปิด)
  3. ถอดสายไฟจากเครื่องพิมพ์และเต้ารับที่ผนัง
  4. เสียบสายไฟเข้ากับเครื่องพิมพ์
  5. เสียบสายไฟเข้ากับเต้ารับ
  6. หากเครื่องพิมพ์มีสวิตช์เปิดปิด ให้สับสวิตช์ เปิดปิด ที่อยู่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์ไปที่ตำแหน่งOn (เปิด)
  7. กดปุ่มเปิด/ปิดที่อยู่บนเครื่องพิมพ์
หากยังเกิดปัญหาอยู่ ให้ไปที่ support.hp.com


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย