ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP OfficeJet Pro 7720 - การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ไร้สาย (Mac)

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP OfficeJet Pro 7720 Wide Format และคอมพิวเตอร์ระบบ Mac
ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ HP บนเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) โดยต่อเครื่องพิมพ์กับเครือข่ายไร้สาย จากนั้นติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์และซอฟต์แวร์จากเว็บไซต์ของ HP เมื่อได้รับแจ้งระหว่างการติดตั้ง เลือกประเภทการเชื่อมต่อเป็น Wireless (ไร้สาย)

ขั้นตอนที่ 1: การเตรียมการสำหรับการติดตั้ง

ก่อนติดตั้งเครื่องพิมพ์ในเครือข่ายไร้สาย ให้รวบรวมชื่อเครือข่ายและรหัสผ่าน จากนั้นเปิดเราเตอร์ เครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์
บันทึก
หากคุณต้องการค้นหารหัสผ่านเครือข่ายของคุณ ไปที่ Find Your Wireless WEP, WPA, WPA2 Password (Mac) (ค้นหารหัสผ่านเครือข่าย WEP, WPA, WPA2 (Mac)).
 1. รวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้:
  • Network name (ชื่อเครือข่าย): ชื่อเครือข่ายคือ SSID (Service Set Identifier).
  • รหัสผ่านเครือข่าย: รหัสผ่านอาจเรียกเป็นคีย์ WEP หรือรหัสผ่าน WPA
  • คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย.
  • การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต: HP แนะนำให้ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เช่น เคเบิลหรือ DSL สำหรับดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ ใช้บริการ Web Services และเพื่อขอรับข้อมูลอัพเดตเครื่องพิมพ์
 2. เราเตอร์และคอมพิวเตอร์จะต้องเปิดทำงาน และคอมพิวเตอร์จะต้องเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายไร้สายเดียวกับที่ต้องการใช้เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ เปิดเครื่องพิมพ์และวางไว้ใกล้คอมพิวเตอร์ภายในระยะการทำงานของเราเตอร์ระหว่างขั้นตอนการติดตั้ง
 3. ปลดสาย USB หรือ Ethernet ออกจากเครื่องพิมพ์

ขั้นตอนที่ 2: เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย

เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่ายผ่าน Wireless Setup Wizard (ตัวช่วยตั้งค่าเครือข่ายไร้สาย) เพื่อให้ตัวติดตั้งของ HP สามารถค้นหาเครื่องพิมพ์ระหว่างการติดตั้ง
 1. จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้กวาดนิ้วเพื่อเปิดแผงข้อมูล จากนั้นกดเลือกที่ไอคอน Wireless (ไร้สาย)
 2. กดเลือกไอคอน Setup (ตั้งค่า)
 3. กดเลือก Wireless Settings (ค่าเครือข่ายไร้สาย) จากนั้นกดเลือก Wireless Setup Wizard (ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าไร้สาย)
  รูปภาพ : เมนู Wireless Settings (ค่าเครือข่ายไร้สาย)
  ตัวอย่างเมนู Wireless Settings (ค่าเครือข่ายไร้สาย)
 4. กดเลือกชื่อเครือข่ายของคุณในรายการเครือข่ายที่มี และจากนั้น กด OK (ตกลง)
  รูปภาพ : ตัวอย่างชื่อเครือข่าย
  ตัวอย่างชื่อเครือข่าย
 5. หากในรายการไม่มีชื่อเครือข่ายของคุณ ให้กดเลือก Enter New Network Name (ป้อนชื่อเครือข่ายใหม่) และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อป้อนชื่อเครือข่ายของคุณ
 6. เมื่อได้รับแจ้ง ให้พิมพ์คีย์ WEP หรือ WPA (รหัสผ่านเครือข่าย) จากนั้นกดเลือก Done (เสร็จสิ้น)
  หน้าจอสรุปจะเปิดขึ้นมา
 7. เลือก OK (ตกลง) เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก
  บันทึก
  หากมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อปรากฎขึ้นมา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้พิมพ์ชื่อเครือข่ายและรหัสผ่านให้ตรงทั้งตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก ทำตามขั้นตอนที่ระบบแจ้งเพื่อพิมพ์ข้อมูลอีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 3: ดาวน์โหลดและติดตั้งไดร์เวอร์การพิมพ์

จากคอมพิวเตอร์ที่ต้องการสั่งพิมพ์ ให้ติตดั้งซอฟต์แวร์ HP เพื่อแนะนำขั้นตอนในการติดตั้งเครือข่ายไร้สายให้กับคุณ
 1. เปิดเครื่องพิมพ์
 2. หากเคยเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ผ่านสาย USB ให้ปลดสายจากคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์
 3. ไปที่ 123.hp.com/ojp7720
 4. หากจำเป็น เลือกหมายเลขรุ่นของคุณจากเมนู คลิกที่ Begin (เริ่ม) และจากนั้น คลิก Download (ดาวน์โหลด)
 5. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ที่มี HP Easy Start ในชุดข้อมูลดาวน์โหลดเบราเซอร์หรือจากโฟลเดอร์ Downloads (ดาวน์โหลด)
  บันทึก
  หาก Easy Start ไม่เปิดขึ้นมาอัตโนมัติ ให้ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ที่สองที่มีชื่อ HP Easy Start จากโฟลเดอร์ Downloads
 6. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเตรียมการและเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์
 7. จากหน้าจอ Install (ติดตั้ง) ให้ไล่รายการลงเพื่อดูรายชื่อซอฟต์แวร์ที่มี จากนั้นเลือก HP Easy Scan
 8. หลังจากติดตั้งซอฟต์แวร์ที่เลือก คลิกที่ Continue (ดำเนินการต่อ)
 9. อ่านและตอบกลับหน้าจอตั้งค่าแต่ละส่วนจนกว่าหน้าจอ Add and Verify Your Device (เพิ่มและตรวจรับรองอุปกรณ์ของคุณ) จะปรากฏขึ้น
 10. คลิก Add Device (เพิ่มอุปกรณ์)
  รูปภาพ : หน้าจอ Add and Verify Your Device (เพิ่มและตรวจรับรองอุปกรณ์ของคุณ)
  หน้าจอ Add and Verify Your Device (เพิ่มและตรวจรับรองอุปกรณ์ของคุณ)
 11. คลิกที่ Print Test Page (พิมพ์หน้าทดสอบ) หรือ Scan Test Page (สแกนหน้าทดสอบ) เพื่อยืนยันว่าตั้งค่าเครื่องพิมพ์ได้ถูกต้อง
 12. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอต่อไปเพื่อดำเนินการติดตั้งซอฟต์แวร์

คำถามที่พบบ่อย

ตรวจสอบรายการคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการติดตั้งและตั้งค่าเครื่องพิมพ์ไร้สายจาก HP ของคุณ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย