ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP PageWide Pro 750, MFP 772, 777 - ใช้รายชื่อในสมุดโทรศัพท์

ใช้รายชื่อในสมุดโทรศัพท์

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายชื่อในสมุดโทรศัพท์ โปรดดูที่ การใช้สมุดโทรศัพท์
 1. ป้อนต้นฉบับของคุณให้ด้านพิมพ์คว่ำลงบนกระจกสแกนเนอร์ หรือหงายด้านที่จะพิมพ์ขึ้นในตัวป้อนกระดาษอัตโนมัติ
  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ใส่สแกนเนอร์ หรือ ใส่ตัวป้อนเอกสาร
 2. บนแผงควบคุม ให้สัมผัสที่ไอคอน Fax (โทรสาร)
 3. ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:
  • หากต้องการส่งโทรสารในทันที ให้สัมผัสที่ไอคอน Send Now (ส่งทันที) และปฏิบัติตามคำแนะนำที่แสดงไว้บนหน้าจอ
  • หากต้องการส่งโทรสารในภายหลัง ให้สัมผัสที่ไอคอน Send Later (ส่งภายหลัง) ปฏิบัติตามคำแนะนำที่แสดงไว้บนหน้าจอ และตั้งค่าเวลาของโทรสาร
 4. บนแป้นพิมพ์ ให้สัมผัสที่ไอคอน Phone Book (สมุดโทรศัพท์) และปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:
  • สำหรับรายชื่อในสมุดโทรศัพท์แต่ละรายการ ให้สัมผัสที่ (Contact (ผู้ติดต่อ))
  • สำหรับรายชื่อในสมุดโทรศัพท์แบบกลุ่ม ให้สัมผัสที่ (Group Contact (ผู้ติดต่อแบบกลุ่ม))
 5. สัมผัสที่ชื่อของรายการเฉพาะหรือกลุ่มที่คุณต้องการใช้ และสัมผัสที่ Select (เลือก)
 6. สำหรับโทรสารสี ให้สัมผัสที่ Settings (การตั้งค่า) และจากนั้น Color/Black (สี/ขาวดำ) และ Send Fax as Color (ส่งโทรสารเป็นสี)
 7. สัมผัสที่ Send (ส่ง)


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย