ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP PageWide Pro 750, MFP 772, 777 - การตั้งค่าการส่งโทรสาร

การตั้งค่าสัญญาณหยุดพักหรือสัญญาณวางหู

คุณสามารถแทรกหยุดชั่วคราวในหมายเลขโทรสารที่คุณโทรได้ ตัวหยุดมักจำเป็นต้องใช้ในกรณีที่โทรต่างประเทศหรือต่อสายออกภายนอก
หากต้องการเข้าถึงสัญลักษณ์เหล่านี้ ให้สัมผัสที่ตัวอักขระ * บนคีย์แพด จากนั้น ให้สัมผัสที่ปุ่มใดปุ่มหนึ่งดังต่อไปนี้:
สัญลักษณ์พิเศษ
ปุ่ม
คำอธิบาย
สัญญาณหยุดพักสำหรับเสียงการโทรการตรวจสอบเสียงการโทร
ปุ่ม W จะมีให้เลือกใช้งานบนคีย์แพดแผงควบคุมสำหรับการป้อนหมายเลขโทรสาร อักขระนี้ทำให้เครื่องพิมพ์รอสัญญาณหมุนก่อนหมุนหมายเลขโทรศัพท์ที่เหลือ
สัญญาณวางหู
ปุ่ม R จะมีให้เลือกใช้งานบนคีย์แพดแผงควบคุมสำหรับการป้อนหมายเลขโทรสาร อักขระนี้ทำให้เครื่องพิมพ์วางหูได้

การตั้งค่าหมายเลขนำหน้าเมื่อโทรออก

หมายเลขนำหน้าเมื่อโทรออกเป็นหมายเลขหรือกลุ่มของหมายเลขที่เพิ่มเข้าในตำแหน่งเริ่มต้นของหมายเลขโทรสารทุกหมายเลขที่คุณป้อนเข้าบนแผงควบคุมหรือจากซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติ จำนวนตัวอักขระสูงสุดสำหรับหมายเลขนำหน้าเมื่อโทรออกคือ 50
การตั้งค่าเริ่มต้นจะเป็น Off (ปิด) คุณอาจต้องการเปิดใช้การตั้งค่านี้และป้อนหมายเลขนำหน้า หากคุณต้องหมุนหมายเลข เช่น 9 เพื่อโทรออกจากระบบโทรศัพท์ในบริษัทของคุณ เป็นต้น ในขณะที่มีการใช้งานการตั้งค่านี้ คุณสามารถหมุนหมายเลขโทรสารโดยไม่ต้องมีหมายเลขนำหน้าเมื่อโทรออก โดยใช้การหมุนด้วยตัวเอง
 1. เปิดแดชบอร์ดแผงควบคุม (ปัดแท็บแดชบอร์ดที่อยู่ด้านบนของหน้าจอใดๆ ลงด้านล่าง หรือสัมผัสแถบที่ด้านบนของหน้าจอหลัก)
 2. สัมผัสที่ (Setup (การตั้งค่า)) บนแดชบอร์ดแผงควบคุม
 3. สัมผัสที่ Fax Setup (การตั้งค่าโทรสาร) และจากนั้นสัมผัสที่ Preferences (กำหนดลักษณะ)
 4. สัมผัสที่ หมายเลขนำหน้าเมื่อโทรออก เพื่อเปิดใช้
 5. ใช้คีย์แพดเพื่อป้อนหมายเลขนำหน้า และจากนั้นสัมผัสที่ปุ่ม Done (สำเร็จ) คุณสามารถใช้ตัวเลข ตัวหยุด และสัญลักษณ์การโทร

ตั้งค่าระบบกดปุ่มหรือระบบหมุน

ใช้ขั้นตอนนี้ในการตั้งค่าผลิตภัณฑ์ให้เป็นโหมดการโทรระบบกดปุ่มหรือระบบหมุน ค่าเริ่มต้นที่ตั้งไว้จากโรงงานคือ ระบบโทรแบบกดปุ่ม ห้ามเปลี่ยนการตั้งค่านี้ นอกเสียจากว่า คุณจะรู้ว่าสายโทรศัพท์ของคุณไม่สามารถใช้ระบบโทรแบบกดปุ่มได้
บันทึก
ตัวเลือกการโทรระบบกดจะไม่สามารถใช้ได้ในทุกประเทศ/พื้นที่
 1. เปิดแดชบอร์ดแผงควบคุม (ปัดแท็บแดชบอร์ดที่อยู่ด้านบนของหน้าจอใดๆ ลงด้านล่าง หรือสัมผัสแถบที่ด้านบนของหน้าจอหลัก)
 2. สัมผัสที่ (Setup (การตั้งค่า)) บนแดชบอร์ดแผงควบคุม
 3. สัมผัสที่ Fax Setup (การตั้งค่าโทรสาร) และจากนั้นสัมผัสที่ Preferences (กำหนดลักษณะ)
 4. สัมผัสที่ Dial Type (ชนิดระบบการโทร) และจากนั้นสัมผัสที่ Tone (ระบบกดปุ่ม) หรือ Pulse (ระบบหมุน)

ตั้งค่าการหมุนหมายเลขซ้ำโดยอัตโนมัติ และระยะเวลาในระหว่างการหมุนหมายเลขซ้ำ

หากผลิตภัณฑ์ไม่สามารถส่งโทรสารได้เนื่องจากเครื่องรับโทรสารไม่ตอบรับหรือสายไม่ว่าง ผลิตภัณฑ์จะพยายามหมุนหมายเลขซ้ำตามการตั้งค่าตัวเลือกการหมุนหมายเลขซ้ำเมื่อสายไม่ว่าง การหมุนหมายเลขซ้ำเมื่อไม่มีผู้รับสาย และการหมุนหมายเลขซ้ำเมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้นในการสื่อสาร

หากต้องการตั้งค่าตัวเลือกการหมุนหมายเลขซ้ำเมื่อสายไม่ว่าง

หากมีการเปิดใช้ตัวเลือกนี้ ผลิตภัณฑ์จะหมุนหมายเลขซ้ำโดยอัตโนมัติเมื่อได้รับสัญญาณสายไม่ว่าง ค่าเริ่มต้นที่ตั้งไว้จากโรงงานสำหรับตัวเลือกการหมุนหมายเลขซ้ำเมื่อสายไม่ว่างคือ On (ติดสว่าง)
 1. เปิดแดชบอร์ดแผงควบคุม (ปัดแท็บแดชบอร์ดที่อยู่ด้านบนของหน้าจอใดๆ ลงด้านล่าง หรือสัมผัสแถบที่ด้านบนของหน้าจอหลัก)
 2. สัมผัสที่ (Setup (การตั้งค่า)) บนแดชบอร์ดแผงควบคุม
 3. สัมผัสที่ Fax Setup (การตั้งค่าโทรสาร) และจากนั้นสัมผัสที่ Preferences (กำหนดลักษณะ)
 4. สัมผัสที่ Auto Redial (การหมุนหมายเลขซ้ำโดยอัตโนมัติ) และจากนั้นสัมผัสที่ Busy Redial (การหมุนหมายเลขซ้ำเมื่อสายไม่ว่าง) และเปิดใช้

หากต้องการตั้งค่าตัวเลือกการหมุนหมายเลขซ้ำเมื่อไม่มีผู้รับสาย

หากเปิดใช้ตัวเลือกนี้ ผลิตภ้ัณฑ์จะหมุนหมายเลขซ้ำโดยอัตโนมัติหากเครื่องรับโทรสารไม่ตอบรับ ค่าเริ่มต้นที่ตั้งค่าไว้จากโรงงานสำหรับตัวเลือกการหมุนหมายเลขซ้ำเมื่อไม่มีผู้รับสายคือ Off (ปิด)
 1. เปิดแดชบอร์ดแผงควบคุม (ปัดแท็บแดชบอร์ดที่อยู่ด้านบนของหน้าจอใดๆ ลงด้านล่าง หรือสัมผัสแถบที่ด้านบนของหน้าจอหลัก)
 2. สัมผัสที่ (Setup (การตั้งค่า)) บนแดชบอร์ดแผงควบคุม
 3. สัมผัสที่ Fax Setup (การตั้งค่าโทรสาร) และจากนั้นสัมผัสที่ Preferences (กำหนดลักษณะ)
 4. สัมผัสที่ Auto Redial (การหมุนหมายเลขซ้ำโดยอัตโนมัติ) และจากนั้นสัมผัสที่ No Answer Redial (การหมุนหมายเลขซ้ำเมื่อไม่มีผู้รับสาย) และเปิดใช้

หากต้องการตั้งค่าตัวเลือกการหมุนหมายเลขซ้ำเมื่อมีปัญหาในการเชื่อมต่อ

หากเปิดใช้ตัวเลือกนี้ ผลิตภัณฑ์จะหมุนหมายเลขซ้ำโดยอัตโนมัติหากเกิดปัญหาในการเชื่อมต่อ ค่าเริ่มต้นที่ตั้งไว้จากโรงงานสำหรับตัวเลือกการหมุนหมายเลขซ้ำเมื่อมีปัญหาในการเชื่อมต่อคือ On (ติดสว่าง)
บันทึก
ฟังก์ชันการหมุนหมายเลขซ้ำเมื่อมีปัญหาในการเชื่อมต่อจะสามารถใช้งานได้เฉพาะกับวิธีการ Scan and Fax (สแกนและโทรสาร), Send Fax Later (ส่งโทรสารในภายหลัง) หรือ Broadcast Fax (กระจายโทรสาร) เท่านั้น
 1. เปิดแดชบอร์ดแผงควบคุม (ปัดแท็บแดชบอร์ดที่อยู่ด้านบนของหน้าจอใดๆ ลงด้านล่าง หรือสัมผัสแถบที่ด้านบนของหน้าจอหลัก)
 2. สัมผัสที่ (Setup (การตั้งค่า)) บนแดชบอร์ดแผงควบคุม
 3. สัมผัสที่ Fax Setup (การตั้งค่าโทรสาร) และจากนั้นสัมผัสที่ Preferences (กำหนดลักษณะ)
 4. สัมผัสที่ Auto Redial (การหมุนหมายเลขซ้ำโดยอัตโนมัติ) และจากนั้นสัมผัสที่ Connection Problem Redial (การหมุนหมายเลขซ้ำเมื่อมีปัญหาการเชื่อมต่อ) และเปิดใช้

ตั้งค่าความสว่าง/ความเข้ม

การตั้งค่านี้จะมีผลต่อความสว่างและความเข้มของโทรสารขาออกเมื่อมีการส่ง
การตั้งค่าความสว่าง/ความเข้มเริ่มต้นจะได้รับการนำไปใช้กับรายการที่จะส่งโทรสาร แถบเลื่อนจะถูกกำหนดให้อยู่ตรงกลางเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น
 1. บนแผงควบคุม ให้สัมผัสที่ไอคอน Fax (โทรสาร)
 2. ในจอแสดงผล ให้สัมผัสที่ไอคอน Send Now (ส่งทันที) และปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
 3. บนแป้นพิมพ์ ให้สัมผัสที่ (Settings) (การตั้งค่า)
 4. สัมผัสที่ Lighter/Darker (ความอ่อน/ความเข้ม) และจากนั้นลากตัวเลื่อนเพื่อเพิ่มหรือลดความสว่าง

การตั้งค่าความละเอียดตามค่าเริ่มต้น

บันทึก
การเพิ่มความละเอียดเป็นการเพิ่มขนาดของโทรสาร โทรสารที่มีขนาดใหญ่ขึ้นจะเพิ่มเวลาในการส่ง และอาจเกินขีดจำกัดหน่วยความจำที่มีให้เลือกใช้ได้ในผลิตภัณฑ์
ใช้ขั้นตอนนี้ในการเปลี่ยนแปลงความละเอียดตามค่าเริ่มต้นสำหรับงานโทรสารทั้งหมดเป็นหนึ่งในการตั้งค่าดังต่อไปนี้:
 • Standard (มาตรฐาน): การตั้งค่านี้จะให้คุณภาพต่ำที่สุดและสามารถส่งข้อมูลได้เร็วที่สุด
 • Fine (ดี): การตั้งค่านี้จะให้คุณภาพความละเอียดที่สูงขึ้นกว่า Standard (มาตรฐาน) ซึ่งเหมาะสมสำหรับเอกสารที่เป็นข้อความโดยส่วนใหญ่
 • Very Fine (ดีมาก): การตั้งค่านี้เหมาะสำหรับเอกสารที่มีทั้งข้อความและภาพ เวลาในการส่งจะช้ากว่าการตั้งค่า Fine (ดี)
 • Photo (ภาพถ่าย): การตั้งค่านี้เหมาะสำหรับเอกสารที่มีทั้งรูปภาพ
การตั้งค่าความละเอียดตามค่าเริ่มต้นที่ตั้งไว้จากโรงงานคือ Fine (ดี)
หากต้องการตั้งค่าความละเอียดตามค่าเริ่มต้น
 1. บนแผงควบคุม ให้สัมผัสที่ไอคอน Fax (โทรสาร)
 2. ในจอแสดงผล ให้สัมผัสที่ไอคอน Send Now (ส่งทันที) และปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
 3. บนแป้นพิมพ์ ให้สัมผัสที่ (Settings) (การตั้งค่า)
 4. สัมผัสที่ Resolution (ความละเอียด) และจากนั้นสัมผัสที่หนึ่งในตัวเลือก

ใช้แม่แบบใบปะหน้า

แม่แบบใบปะหน้าโทรสารธุรกิจหรือโทรสารส่วนตัวมีหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้ในโปรแกรมซอฟต์แวร์ HP Digital Fax
บันทึก
คุณไม่สามารถเปลี่ยนแม่แบบใบปะหน้า แต่คุณสามารถแก้ไขช่องต่างๆ ภายในแม่แบบ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย