ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

HP PageWide Pro 750, MFP 772, 777 - สแกนไปยังไดรฟ์ USB

สแกนไปยังไดรฟ์ USB
  1. ป้อนต้นฉบับของคุณให้ด้านพิมพ์คว่ำลงบนกระจกสแกนเนอร์ หรือหงายด้านที่จะพิมพ์ขึ้นในตัวป้อนกระดาษอัตโนมัติ
    หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ใส่สแกนเนอร์ หรือ ใส่ตัวป้อนเอกสาร
  2. เสียบอุปกรณ์ USB เข้ากับพอร์ต USB ที่อยู่ด้านหน้าหรือด้านหลังของผลิตภัณฑ์
  3. บนแผงควบคุม ให้สัมผัสที่ไอคอน Scan (สแกน) จากนั้นให้สัมผัสที่ไอคอน USB
  4. สัมผัสที่ Settings (การตั้งค่า) หรือ (Setup (การตั้งค่า)) เพื่อเลือกตัวเลือกสี ขนาด และความละเอียดจากเมนู Settings (การตั้งค่า)
  5. สัมผัสที่ Hide Settings (ซ่อนการตั้งค่า) หรือ (Back (ย้อนกลับ)) เพื่อกลับไปยังเมนู Scan to USB (สแกนไปยัง USB) และเลือกชนิดไฟล์จากรายการ Save As (บันทึกเป็น)
  6. สัมผัสที่ Filename (ชื่อไฟล์) และใช้คีย์แพดเพื่อกำหนดชื่อสำหรับไฟล์ที่สแกนไว้ สัมผัสที่ Done (สำเร็จ)
  7. สัมผัสที่ Save (บันทึก)

ประเทศ: Flag ไทย