ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP PageWide Pro 750, MFP 772, 777 - หากต้องการพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ (OS X)

หากต้องการพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ (OS X)

คำแนะนำเหล่านี้มีผลใช้ได้กับการพิมพ์บนสื่อพิมพ์ต่างๆ รวมถึงรายการดังต่อไปนี้
 • Plain paper (กระดาษธรรมดา)
 • กระดาษหัวจดหมายหรือแบบฟอร์มสำเร็จรูป
 • ซองจดหมาย
 • ภาพถ่าย
 • โบรชัวร์
 • ฉลาก
หากต้องการพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ (OS X)
 1. ใส่สื่อพิมพ์ที่รองรับได้เข้าในถาดที่ถูกต้อง
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ใส่สื่อพิมพ์
 2. บนเมนู File (ไฟล์) ในโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้คลิกที่ Print (พิมพ์)
 3. ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ถูกเลือกอยู่
 4. ในเมนู Presets (การกำหนดค่าล่วงหน้า) ให้เลือกการกำหนดค่าการพิมพ์ล่วงหน้า หากต้องการ
 5. หากผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยที่เย็บเล่ม/ถาดเรียงกระดาษ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. จากเมนูแบบป็อปอัพ Copy & Pages (สำเนา & จำนวนหน้า) ให้เลือก Finishing (ขั้นตอนสุดท้าย)
  2. จากเมนูป็อปอัพ Staple (การเย็บเล่ม) ให้เลือกหนึ่งในตัวเลือกดังต่อไปนี้:
   • None (ไม่มีการกำหนดค่าใดๆ): ไม่มีการเย็บเล่ม
   • One Staple Left (การเย็บเล่มตัวเดียวทางด้านซ้าย): จะมีการเย็บเล่มที่มุมด้านซ้ายของขอบด้านบนของกระดาษ
   • One Staple Right (การเย็บเล่มตัวเดียวทางด้านขวา): จะมีการเย็บเล่มที่มุมด้านขวาของขอบด้านบนของกระดาษ
  3. Output Bin - Automatically select (ถาดรับกระดาษ - เลือกอัตโนมัติ): เครื่องพิมพ์จะส่งงานออกที่ถาดกระดาษด้านบนเพื่อการเย็บเล่ม ส่วนงานอื่นๆ ทั้งหมด จะมีการส่งไปยังถาดด้านล่าง
  4. Output Bin - Upper Bin (ถาดรับกระดาษ - ถาดด้านบน): เครื่องพิมพ์จะส่งงานที่รองรับการเย็บเล่มไปที่ถาดกระดาษด้านบน ไม่จำเป็นต้องเย็บเล่มงานพิมพ์เหล่านี้ ส่วนงานอื่นๆ ทั้งหมด จะมีการส่งไปยังถาดด้านล่าง
 6. บนแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) ให้คลิกที่เมนูป๊อปอัพซึ่งอยู่ถัดจากชนิดสื่อพิมพ์
  ตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์ที่ถูกต้องสำหรับสื่อพิมพ์ของคุณ (กระดาษธรรมดา กระดาษหัวจดหมาย แบบฟอร์มสำเร็จรูป แบบฟอร์มเจาะรู ซองจดหมาย กระดาษภาพถ่าย ฉลาก และอื่นๆ) ตัวเลือกการพิมพ์ยังอาจประกอบด้วยขนาด ชนิด ถาด ความละเอียดในการพิมพ์ และการปรับค่าแบบอัตโนมัติ
  หากคุณไม่เห็นตัวเลือกในกล่องโต้ตอบการพิมพ์ ให้คลิกที่ Show Details (แสดงรายละเอียด)
 7. คลิก Print (พิมพ์)
  บันทึก
  หลังจากพิมพ์แล้ว ให้นำสื่อพิมพ์พิเศษใดๆ เช่น ซองจดหมาย หรือกระดาษภาพถ่าย ออกจากผลิตภัณฑ์


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย