ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

HP PageWide Pro 750, MFP 772, 777 - HP Embedded Web Server

เกี่ยวกับ EWS

เครื่องพิมพ์นี้ประกอบด้วย HP Embedded Web Server (EWS) ซึ่งจะทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และกิจกรรมเครือข่ายได้ EWS แสดงเว็บเพจที่สามารถดูได้ในเว็บเบราว์เซอร์มาตรฐาน
EWS จะอยู่บนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (เช่น เครื่องพิมพ์ HP) หรือในเฟิร์มแวร์ ไม่เหมือนซอฟต์แวร์ที่จะมีการโหลดไว้บนเซิร์ฟเวอร์เครือข่าย
ข้อดีของ EWS คือ จะเป็นอินเตอร์เฟสไปยังผลิตภัณฑ์ ซึ่งทุกคนที่มีผลิตภัณฑ์ซึ่งเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายและคอมพิวเตอร์จะสามารถใช้ได้ ไม่จำเป็นต้องมีการติดตั้งหรือกำหนดค่าซอฟต์แวร์พิเศษใดๆ แต่คุณจะต้องมีเว็บเบราว์เซอร์ที่ได้รับการสนับสนุนอยู่บนคอมพิวเตอร์ หากต้องการเข้าถึง EWS ให้พิมพ์ที่อยู่ IP สำหรับผลิตภัณฑ์ไว้ในแถบที่อยู่ของเบราว์เซอร์

เกี่ยวกับคุกกี้

EWS จะมีการใส่ไฟล์ข้อความขนาดเล็กมาก (คุกกี้) ไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ของคุณในขณะที่คุณกำลังเรียกดูอยู่ ไฟล์เหล่านี้ช่วยให้ EWS รู้จักคอมพิวเตอร์ของคุณในครั้งต่อไปที่คุณเข้าเยี่ยมชม เช่น หากคุณกำหนดค่าภาษาของ EWS คุกกี้จะช่วยจดจำว่าคุณได้เลือกภาษาใดไว้ ดังนั้น ในครั้งต่อไปที่คุณเข้าถึง EWS หน้าเว็บเหล่านั้นก็จะแสดงผลในภาษานั้น แม้ว่าคุกกี้บางตัวจะถูกลบเมื่อสิ้นสุดการใช้งานแต่ละครั้ง (เช่น คุกกี้ที่จัดเก็บภาษาที่เลือก) แต่คุกกี้อื่นๆ (เช่น คุกกี้ที่จัดเก็บลักษณะที่ต้องการเฉพาะของลูกค้า) จะถูกจัดเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์จนกว่าคุณจะลบคุกกี้เหล่านั้นออกด้วยตนเอง
บันทึก
จะมีการใช้คุกกี้ที่ EWS จัดเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณเฉพาะสำหรับบันทึกการตั้งค่าไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณเท่านั้น หรือเพื่อแบ่งปันข้อมูลระหว่างเครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์ จะไม่มีการส่งคุกกี้เหล่านี้ไปยังเว็บไซต์ใดๆ ของ HP
คุณสามารถกำหนดค่าให้เบราว์เซอร์ยอมรับคุกกี้ทั้งหมด หรือกำหนดค่าให้แจ้งเตือนทุกครั้งเมื่อมีการเสนอคุ้กกี้ ซึ่งช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าควรตอบรับหรือปฏิเสธคุกกี้ใด นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้เบราว์เซอร์เพื่อลบคุกกี้ที่ไม่ต้องการออกได้
หากคุณปิดใช้งานคุกกี้ จะเป็นการปิดใช้งานคุณลักษณะใดคุณลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ของคุณ
 • การเริ่มต้นจากจุดที่คุณออกจากแอปพลิเคชัน (มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อใช้ตัวช่วยการติดตั้ง)
 • การจดจำการตั้งค่าภาษาเบราว์เซอร์ของ EWS
 • การปรับเปลี่ยนหน้าหลักของ EWS ให้เป็นส่วนตัว
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวหรือการตั้งค่าคุกกี้ และวิธีดูหรือลบคุกกี้ โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ

เปิด EWS

หากต้องการเปิด EWS ให้ทำอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้:
 • ในเว็บเบราว์เซอร์ที่ได้รับการสนับสนุน ให้พิมพ์ที่อยู่ IP ของผลิตภัณฑ์ลงในช่องที่อยู่ (หากต้องการขอรับที่อยู่ IP ให้สัมผัสที่ [Ethernet (อีเทอร์เน็ต)] บนแดชบอร์ดแผงควบคุม)
 • ในซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ ให้เปิด HP Printer Assistant และบนแท็บ Print (พิมพ์) ให้คลิกที่ Printer Home Page (EWS) (หน้าหลักของเครื่องพิมพ์ (EWS))
  ในซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ ให้เปิด HP Printer Assistant และบนแท็บ Print (พิมพ์) ของแท็บ Print, Scan & Fax (พิมพ์ สแกน และโทรสาร) ให้คลิกที่ Printer Home Page (EWS) (หน้าหลักของเครื่องพิมพ์ (EWS))
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เปิด HP Printer Assistant
 • ใน OS X ให้ใช้ HP Utility หรือคลิกที่ System Preferences (ข้อกำหนดลักษณะของระบบ) > Printers (เครื่องพิมพ์) > HP PageWide Pro MFP 772-777 > Options & Supplies (ตัวเลือกและอุปกรณ์สิ้นเปลือง) > General (ทั่วไป) > Show Printer Webpage (แสดงหน้าเว็บของเครื่องพิมพ์)
  ใน OS X ให้ใช้ HP Utility หรือคลิกที่ System Preferences (ข้อกำหนดลักษณะของระบบ) > Printers & Scanners (เครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์) > HP PageWide Pro MFP 772-777 > Options & Supplies (ตัวเลือกและอุปกรณ์สิ้นเปลือง) > General (ทั่วไป) > Show Printer Webpage (แสดงหน้าเว็บของเครื่องพิมพ์)
บันทึก
หากเกิดข้อผิดพลาดในขณะเปิด EWS ให้ยืนยันว่าการตั้งค่าพร็อกซีถูกต้องสำหรับเครือข่ายของคุณ
บันทึก
หลังจากที่คุณเปิด URL ให้ทำการบุ๊กมาร์กไว้ เพื่อให้คุณสามารถกลับเข้ามาดูได้อย่างรวดเร็วในอนาคต

Features (คุณลักษณะ)

บันทึก
การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเครือข่ายใน EWS อาจปิดใช้งานผลิตภัณฑ์หรือคุณลักษณะซอฟต์แวร์ของผลิตภัณฑ์บางรายการ

แท็บ Home (หน้าหลัก)

ใช้แท็บ Home (หน้าหลัก) เพื่อเข้าถึงรายการที่ใช้บ่อยจากแท็บ Web Services (การบริการทางเว็บ) Network (เครือข่าย) Tools (เครื่องมือ) และ Settings (การตั้งค่า)
ใช้แท็บ Home (หน้าหลัก) เพื่อเข้าถึงรายการที่ใช้บ่อยจากแท็บ Scan (สแกน) Fax (โทรสาร) Web Services (การบริการทางเว็บ) Network (เครือข่าย) Tools (เครื่องมือ) และ Settings (การตั้งค่า)
บันทึก
รายการต่อไปนี้บางรายการจะไม่แสดงให้เห็นตามค่าเริ่มต้น ใช้ปุ่ม Personalize (ปรับเป็นส่วนตัว) เพื่อแสดงหรือซ่อนรายการที่คุณเลือก
รายการ
คำอธิบาย
Scan to Email (สแกนไปยังอีเมล)
กำหนดค่าโปรไฟล์อีเมลเป้าหมายสำหรับคุณลักษณะการสแกนไปยังอีเมล
Scan to Network Folder (สแกนไปยังโฟลเดอร์เครือข่าย)
กำหนดค่าโฟลเดอร์เครือข่ายเป้าหมายสำหรับคุณลักษณะการสแกนไปยังเครือข่าย
HP Digital Fax
กำหนดค่าเครื่องพิมพ์เพื่อบันทึกโทรสารเข้าในเครือข่าย หรือส่งต่อไปยังอีเมล
Energy Save Settings (การตั้งค่าการประหยัดพลังงาน)
กำหนดค่าคุณลักษณะการประหยัดพลังงาน ซึ่งสลับเปลี่ยนเครื่องพิมพ์ให้เป็นโหมดสลีป หรือเปิดปิดเครื่องพิมพ์โดยอัตโนมัติ
Printer Update (อัพเดตเครื่องพิมพ์)
ตรวจสอบอัพเดตใหม่สำหรับเครื่องพิมพ์
Estimated Cartridge Levels (ระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณ)
ตรวจสอบสถานะระดับหมึกพิมพ์
Network Summary (ข้อมูลเครือข่ายโดยสรุป)
ดูสถานะแบบใช้สาย (802.3) หรือสถานะระบบไร้สาย (802.11)
Print Quality Toolbox (กล่องเครื่องมือคุณภาพการพิมพ์)
เรียกใช้เครื่องมือบำรุงรักษาเพื่อปรับปรุงคุณภาพการพิมพ์สำหรับงานพิมพ์ของคุณ
Wireless Setup Wizard (ตัวช่วยการติดตั้งแบบไร้สาย)
ตั้งค่าการเชื่อมต่อระบบไร้สายโดยใช้ตัวช่วยสร้าง
Wi-Fi Direct
ตั้งค่า Wi-Fi Direct เพื่อพิมพ์จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ไปยังเครื่องพิมพ์ได้โดยตรง โดยไม่ต้องเชื่อมต่อเข้าเครือข่ายระบบไร้สาย
AirPrint
ตั้งค่า AirPrint™ สำหรับการพิมพ์จากผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุน Apple
Printer Information (ข้อมูลเครื่องพิมพ์)
ดูข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ เช่น หมายเลขลำดับประจำผลิตภัณฑ์ รหัสสำหรับการบริการ เวอร์ชันเฟิร์มแวร์ และจำนวนหน้าทั้งหมด
Administrator (ผู้ดูแลระบบ)
ตั้งค่าการควบคุมคุณลักษณะของเครื่องพิมพ์สำหรับผู้ดูแลระบบ
Backup (สำรองข้อมูล)
สำรองข้อมูลการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ไว้ในไฟล์ที่มีการเข้ารหัสเป็นรหัสผ่านไว้
Fax Log (บันทึกการรับ-ส่งโทรสาร)
แสดงผลและจัดการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโทรสารทั้งหมด (รวมถึงบันทึกการรับ-ส่งโทรสารแบบดิจิตอล)
Fax Setup Wizard (ตัวช่วยการตั้งค่าโทรสาร)
เรียกใช้ตัวช่วยสร้างเพื่อตั้งค่าคุณลักษณะของโทรสาร
Firewall (ไฟร์วอลล์)
กำหนดค่าไฟร์วอลล์ของเครือข่าย
Printer Report (รายงานเครื่องพิมพ์)
พิมพ์หน้าข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ของคุณ
Scan to SharePoint (สแกนไปยัง SharePoint)
กำหนดค่าโฟลเดอร์ SharePoint เป้าหมายสำหรับคุณลักษณะการสแกนไปยังโฟลเดอร์
Usage Report (รายงานการใช้)
แสดงผลจำนวนการใช้งานสำหรับงานพิมพ์
แสดงผลจำนวนการใช้งานสำหรับงานพิมพ์ โทรสาร และทำสำเนา
Webscan (เว็บสแกน)
เปิดใช้งานเว็บสแกน ซึ่งจะอนุญาตให้บุคคลที่มีสิทธิเข้าถึงเครื่องพิมพ์สามารถสแกนทุกสิ่งที่อยู่บนกระจกของสแกนเนอร์
บันทึก
จะมีการบันทึกการตั้งค่าสำหรับหน้านี้ไว้ในคุกกี้ของเว็บเบราว์เซอร์โดยอัตโนมัติ หากมีการลบคุกกี้ของเว็บเบราว์เซอร์ออก การตั้งค่าเหล่านี้จะหายไป

แท็บ Scan (สแกน)

ใช้แท็บ Scan (สแกน) เพื่อกำหนดค่าคุณลักษณะการสแกนของผลิตภัณฑ์
รายการ
คำอธิบาย
Scan to Computer (สแกนไปยังคอมพิวเตอร์)
ใช้เว็บสแกน
บันทึก
เพื่อความปลอดภัย จะมีการปิดใช้งานเว็บสแกนตามค่าเริ่มต้น หากต้องการเปิดใช้งานเว็บสแกน ให้เปิดแท็บ Settings (การตั้งค่า) คลิกที่ Administrator Settings (การตั้งค่าของผู้ดูแลระบบ) เลือกช่องทำเครื่องหมาย Enable (เปิดใช้งาน) ที่อยู่ติดกับเว็บสแกน และจากนั้นคลิกที่ Apply (กำหนดใช้)
เมื่อมีการเปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ บุคคลที่มีสิทธิในการเข้าถึงเครื่องพิมพ์ได้จะสามารถสแกนทุกสิ่งที่วางไว้บนกระจกของสแกนเนอร์
Scan to Email (สแกนไปยังอีเมล)
 • Scan to Email Setup (การตั้งค่าการสแกนไปยังอีเมล): ใช้รายการนี้ในการตั้งค่าฟังก์ชันการสแกนไปยังอีเมล และกำหนดค่าผู้ส่งเอกสารที่สแกนไว้
 • Email Address Book (สมุดที่อยู่อีเมล): กำหนดค่ารายชื่อบุคคลที่คุณสามารถส่งเอกสารที่สแกนไปให้ได้
 • Email Options (ตัวเลือกอีเมล): กำหนดค่าบรรทัดเรื่องเริ่มต้นและเนื้อความ รวมถึงกำหนดค่าการสแกนเริ่มต้นได้ด้วย
Scan to Network Folder (สแกนไปยังโฟลเดอร์เครือข่าย)
Nework Folder Setup (การตั้งค่าโฟลเดอร์เครือข่าย): กำหนดค่าโฟลเดอร์เครือข่ายเพื่อบันทึกรูปภาพหรือเอกสารที่สแกนจากเครื่องพิมพ์
Scan to SharePoint (สแกนไปยัง SharePoint)
SharePoint Setup (การตั้งค่า SharePoint): กำหนดค่าปลายทางของ SharePoint เพื่อบันทึกเอกสารที่สแกนไว้จากเครื่องพิมพ์
Scan to USB (สแกนไปยัง SharePoint)
กำหนดตั้งค่าดังต่อไปนี้:
 • Scan Settings (การตั้งค่าการสแกน): เลือกขนาดเริ่มต้น การวางแนว ความเข้ม และการสแกนด้านเดียวหรือสองด้าน
 • File Settings (การตั้งค่าไฟล์): เลือกชื่อไฟล์เริ่มต้น ชนิดไฟล์ การกำหนดคุณลักษณะสี คุณภาพเอาต์พุต ความละเอียด และการบีบอัด
Address Book (สมุดที่อยู่)
ป้อน จัดเก็บ และจัดการหมายเลขผู้ติดต่อที่ใช้บ่อย

แท็บ Copy/Print (ทำสำเนา/พิมพ์)

ใช้แท็บ Copy/Print (ทำสำเนา/พิมพ์) เพื่อกำหนดค่าคุณลักษณะการทำสำเนาและพิมพ์ของผลิตภัณฑ์
รายการ
คำอธิบาย
Copy Settings (การตั้งค่าการทำสำเนา)
กำหนดตั้งค่าการทำสำเนาของเครื่องพิมพ์ดังต่อไปนี้:
 • Copy Settings (การตั้งค่าการทำสำเนา): เลือกการตั้งค่าสำหรับการทำสำเนาด้านเดียวหรือสองด้าน ขนาด และสี
 • Tray Selection (การเลือกถาดกระดาษ): ตั้งค่าขนาดกระดาษเริ่มต้นและชนิดกระดาษสำหรับแต่ละถาดในผลิตภัณฑ์ และเลือกถาดกระดาษเริ่มต้นที่จะใช้เมื่อไม่มีการระบุถาด หรือเมื่อมีการใส่ถาดที่ระบุไว้ไม่ถูกต้อง
 • Copy Quality and Enhancements (คุณภาพการทำสำเนาและการเสริมแต่ง): เลือกระดับคุณภาพ ความสว่าง/ความเข้ม โหมดการเสริมแต่ง คุณลักษณะการตรวจเทียบ และขอบสำหรับเย็บเล่ม
Print Settings (การตั้งค่าการพิมพ์)
กำหนดค่าการตั้งค่าทั่วไปสำหรับการพิมพ์ (เช่น คุณภาพ) การพิมพ์สองด้าน (การพิมพ์ทั้งสองด้าน) แบบอักษร PCL และข้อผิดพลาด PostScript
Restrict Color (การจำกัดสี)
ตั้งค่าและจัดการสิทธิการเข้าถึงการพิมพ์สีและการทำสำเนาของผู้ใช้

แท็บ Print (พิมพ์)

ใช้แท็บ Print (พิมพ์) เพื่อกำหนดค่าคุณลักษณะการพิมพ์ของผลิตภัณฑ์
รายการ
คำอธิบาย
Print Settings (การตั้งค่าการพิมพ์)
กำหนดค่าการตั้งค่าทั่วไปสำหรับการพิมพ์ (เช่น คุณภาพ) การพิมพ์สองด้าน (การพิมพ์ทั้งสองด้าน) แบบอักษร PCL และข้อผิดพลาด PostScript
Restrict Color (การจำกัดสี)
ตั้งค่าและจัดการสิทธิการเข้าถึงการพิมพ์สีของผู้ใช้

แท็บ Fax (โทรสาร)

ใช้แท็บ Fax (โทรสาร) เพื่อกำหนดค่าคุณลักษณะโทรสารของผลิตภัณฑ์
รายการ
คำอธิบาย
Fax Setup Wizard (ตัวช่วยการตั้งค่าโทรสาร)
กำหนดค่าคุณลักษณะโทรสารของเครื่องพิมพ์
Basic Fax Settings (การตั้งค่าโทรสารพื้นฐาน)
เปลี่ยนชื่อ/หมายเลขโทรสารบริเวณส่วนหัวและตั้งค่าพื้นฐานอื่นๆ สำหรับโทรสาร
Advanced Fax Settings (การตั้งค่าโทรสารขั้นสูง)
ตั้งค่ารายละเอียดต่างๆ ของโทรสาร เช่น การรายงานข้อผิดพลาด การยืนยัน และอื่นๆ
Fax Forwarding (การโอนโทรสาร)
เปลี่ยนเส้นทางโทรสารขาเข้าไปยังหมายเลขโทรสารอื่นโดยอัตโนมัติ
Junk Fax Blocker (ตัวบล็อกโทรสารที่ไม่ต้องการ)
บล็อกโทรสารจากบุคคลหรือองค์กรธุรกิจที่ระบุไว้
Information (ข้อมูล)
Fax Log (บันทึกการรับส่งโทรสาร): ดูรายการโทรสารที่มีการส่งหรือได้รับโดยผลิตภัณฑ์นี้
HP Digital Fax
Digital Fax Profile (โปรไฟล์โทรสารแบบดิจิตอล): บันทึกโทรสารขาเข้าแบบขาวดำไปยังโฟลเดอร์ที่กำหนดไว้บนเครือข่ายหรือส่งต่อเป็นอีเมล

แท็บ HP JetAdvantage

ใช้แท็บ HP JetAdvantage เพื่อกำหนดค่าขั้นตอนการทำงานที่ใช้งานง่ายและโซลูชันการพิมพ์ทั้งแบบบนเครือข่ายและบนระบบคลาวด์ HP JetAdvantage ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยธุรกิจของคุณในการจัดการกลุ่มเครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์
HP JetAdvantage ประกอบด้วยโซลูชันสำหรับระบบความปลอดภัย การจัดการ ขั้นตอนการทำงาน และการพิมพ์จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ หากต้องการเปิดใช้งาน HP JetAdvantage ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต และคลิกที่ Continue (ดำเนินการต่อ) ปฏิบัติตามคำแนะนำที่แสดงไว้บนหน้าจอ

แท็บ Network (เครือข่าย)

ใช้แท็บ Network (เครือข่าย) เพื่อกำหนดค่าและรักษาความปลอดภัยการตั้งค่าเครือข่ายสำหรับผลิตภัณฑ์ เมื่อมีการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายที่ใช้ IP แท็บ Network (เครือข่าย) จะไม่ปรากฏขึ้น หากมีการเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับเครือข่ายชนิดอื่น
คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานโปรโตคอลและบริการที่ไม่มีการใช้งานได้ นอกจากนี้ยังสามารถป้องกันโปรโตคอลและบริการเหล่านี้ไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยการตั้งรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ EWS สำหรับรายการโปรโตคอลเครือข่ายและบริการ ให้ดูที่ โปรโตคอลเครือข่ายที่สนับสนุน

แท็บ Tools (เครื่องมือ)

ใช้แท็บ Tools (เครื่องมือ) เพื่อดูหรือจัดการยูทิลิตี้สำหรับผลิตภัณฑ์
รายการ
คำอธิบาย
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • Printer Information (ข้อมูลเครื่องพิมพ์): ดูข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ เช่น หมายเลขลำดับประจำผลิตภัณฑ์ รหัสสำหรับการบริการ เวอร์ชันเฟิร์มแวร์ และจำนวนหน้าทั้งหมด
 • Supply Status (สถานะอุปกรณ์สิ้นเปลือง): ตรวจสอบสถานะระดับหมึกพิมพ์
 • Supply Settings (การตั้งค่าอุปกรณ์สิ้นเปลือง): ตั้งค่าขีดจำกัดซึ่งเครื่องพิมพ์จะแสดงข้อความแจ้งเตือนเมื่อหมึกพิมพ์อยู่ในระดับต่ำ
รายงาน
 • Usage Report (รายงานการใช้): ดูจำนวนหน้าที่มีการประมวลผลสำหรับการพิมพ์
  Usage Report (รายงานการใช้): ดูจำนวนหน้าที่มีการประมวลผลสำหรับการพิมพ์ สแกน ทำสำเนา และรับส่งโทรสาร
 • Printer Report (รายงานเครื่องพิมพ์): พิมพ์รายงานต่างๆ เช่น รายชื่อแบบอักษร
 • Event Log (บันทึกเหตุการณ์): ดูข้อความแสดงข้อผิดพลาด 50 ข้อความล่าสุดของเครื่องพิมพ์
 • Job Log (บันทึกงาน): ดูรายการงานล่าสุดที่ดำเนินการโดยเครื่องพิมพ์
 • Color Usage Job Log (บันทึกงานที่ใช้ตลับหมึกสี): ดูจำนวนหน้าที่พิมพ์เป็นขาวดำ/โทนสีเทา และสี สำหรับงานทั้งหมดและแต่ละงาน
Utilities (ยูทิลิตี้)
 • Bookmarking (การบุ๊กมาร์ก): หน้าบุ๊กมาร์กต่างๆ ใน EWS
 • Print Quality Toolbox (กล่องเครื่องมือคุณภาพการพิมพ์): เรียกใช้เครื่องมือบำรุงรักษาเพื่อปรับปรุงคุณภาพการพิมพ์สำหรับงานพิมพ์ของคุณ
 • Asset Tracking (การติดตามทรัพย์สิน): กำหนดจำนวน/ที่ตั้งของทรัพย์สินให้กับอุปกรณ์นี้
การสำรองและการเรียกคืนข้อมูล
 • Backup (สำรองข้อมูล): สร้างไฟล์ที่มีการเข้ารหัสด้วยรหัสผ่านสำหรับจัดเก็บการตั้งค่าของเครื่องพิมพ์
 • Restore (เรียกคืนข้อมูล): เรียกคืนการตั้งค่าของเครื่องพิมพ์โดยใช้ไฟล์สำรองข้อมูลที่สร้างไว้โดย EWS
การรีสตาร์ทเครื่องพิมพ์
Power Cycle (รอบเปิด-ปิดเครื่อง): ปิดเครื่องและรีสตาร์ทเครื่องพิมพ์
Printer Update (อัพเดตเครื่องพิมพ์)
Firmware Updates (อัพเดตเฟิร์มแวร์): ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้แจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับอัพเดต หรือติดตั้งอัพเดตโดยอัตโนมัติ

แท็บ Settings (การตั้งค่า)

ใช้แท็บ Settings (การตั้งค่า) เพื่อตั้งค่าและบำรุงรักษาตัวเลือกต่างๆ สำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ รวมถึงการจัดการพลังงาน วันที่และเวลา การแจ้งเตือนทางอีเมล การคืนค่าเริ่มต้นจากโรงงาน และการตั้งค่าไฟร์วอลล์
รายการ
คำอธิบาย
Power Management (การจัดการพลังงาน)
ตั้งค่าโหมดประหยัดพลังงานเพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานของผลิตภัณฑ์เมื่อหยุดพักการใช้งาน และลดการสึกหรอของส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์
Preferences (ลักษณะที่ต้องการ)
กำหนดตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับคุณลักษณะเครื่องพิมพ์โดยทั่วไป เช่น วันที่และเวลา ภาษา การแสดงผล และข้อมูลการใช้งานแบบไม่ระบุชื่อ คุณยังสามารถกำหนดค่าเริ่มต้นสำหรับคุณลักษณะเฉพาะ เช่น การป้อนกระดาษเข้าด้วยตัวเอง การจัดการถาดและกระดาษ การลงทะเบียนภาพ ColorLok และโหมดเงียบ
Control Panel Customization (การปรับแต่งแผงควบคุม)
 • Home Screen Customization (การปรับแต่งหน้าจอหลัก): เพิ่ม ลบ หรือจัดเรียงไอคอนแผงควบคุมบนหน้าจอหลักของเครื่องพิมพ์ใหม่
 • Quick Sets: สร้างชุดตัวเลือกงานที่ใช้บ่อย ซึ่งจะช่วยลดความจำเป็นในการกำหนดตั้งค่าสำหรับแต่ละงานด้วยตนเองลง แสดงผล Quick Sets บนแผงควบคุม
Security (ระบบความปลอดภัย)
กำหนดตั้งค่าเพื่อป้องกันการใช้งานเครื่องพิมพ์หรือคุณลักษณะเฉพาะสำหรับเครื่องพิมพ์โดยไม่ได้รับอนุญาต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การตั้งค่าระบบความปลอดภัย
Email Alerts (การแจ้งเตือนด้วยอีเมล)
ตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับเซิร์ฟเวอร์อีเมล ปลายทางสำหรับคำเตือน และการตั้งค่าคำเตือน
Print Settings (การตั้งค่าการพิมพ์)
กำหนดตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับการพิมพ์ (เช่น แบบอักษร คุณภาพการพิมพ์ การพิมพ์สองด้าน และการพิมพ์ขาวดำหรือสี)
Restore Defaults (เรียกคืนค่าเริ่มต้น)
เรียกคืนค่าเริ่มต้นจากโรงงานหรือการตั้งค่าเครือข่าย
Firewall (ไฟร์วอลล์)
กำหนดตั้งค่าไฟร์วอลล์ เช่น กฎ ที่อยู่ การบริการ และตัวเลือกอื่นๆ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย