ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

HP PageWide Pro 750, MFP 772, 777 - หากต้องการกำหนดตั้งค่าโทรสารจากแผงควบคุม

หากต้องการกำหนดตั้งค่าโทรสารจากแผงควบคุม
คุณสามารถกำหนดค่าโทรสารเครื่องพิมพ์ได้จากแผงควบคุมหรือ HP Embeded Web Server
ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศ/ภูมิภาคอื่นๆ อีกหลายแห่ง การตั้งค่าเวลา วันที่ และข้อมูลส่วนหัวอื่นๆ บนโทรสาร เป็นข้อกำหนดทางกฎหมาย
  บันทึก
เมื่อใช้แผงควบคุมในการป้อนข้อความ หรือป้อนชื่อสำหรับแป้นสัมผัสเดียว หรือรายชื่อในสมุดโทรศัพท์ ให้สัมผัสที่ปุ่ม 123 เพื่อเปิดคีแป้นพิมพ์ที่มีตัวอักขระพิเศษ
 1. เปิดแดชบอร์ดแผงควบคุม (ปัดแท็บแดชบอร์ดที่อยู่ด้านบนของหน้าจอใดๆ ลงด้านล่าง หรือสัมผัสแถบที่ด้านบนของหน้าจอหลัก)
 2. สัมผัสที่ (Setup (การตั้งค่า)) บนแดชบอร์ดแผงควบคุม
 3. สัมผัสที่ Preferences (ลักษณะที่ต้องการ)
 4. หากต้องการตั้งค่าเวลาและวันที่ ให้สัมผัสที่ Date and Time (วันที่และเวลา) และดำเนินการดังต่อไปนี้:
  • เลือกเวลาเป็นแบบ 12 ชั่วโมง หรือ 24 ชั่วโมง จากนั้น ให้ใช้คีย์แพดในการป้อนเวลาปัจจุบัน และสัมผัสที่ Done (สำเร็จ)
  • เลือกรูปแบบวันที่ จากนั้น ให้คีย์แพดเพื่อป้อนวันที่ปัจจุบัน และสัมผัสที่ Done (สำเร็จ)
 5. สัมผัสที่ (Back (ย้อนกลับ)) จนกระทั่งคุณกลับไปยังเมนู Setup (การตั้งค่า)
 6. หากต้องการตั้งค่าขนาดกระดาษตามค่าเริ่มต้น ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. สัมผัสที่ Paper Setup (การตั้งค่ากระดาษ)
  2. สัมผัสที่ถาดซึ่งคุณต้องการใช้ และจากนั้นสัมผัสที่ Paper Size (ขนาดกระดาษ) และเลือกขนาดที่คุณต้องการเป็นค่าเริ่มต้น
 7. สัมผัสที่ (Back (ย้อนกลับ)) จนกระทั่งคุณกลับไปยังเมนู Setup (การตั้งค่า)
 8. สัมผัสที่ Fax Setup (การตั้งค่าโทรสาร) และจากนั้นสัมผัสที่ Preferences (กำหนดลักษณะ)
 9. สัมผัสที่ Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ) เพื่อเปิดใช้
 10. สัมผัสที่ Fax Header (ส่วนหัวของโทรสาร) และดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. ใช้คีย์แพดเพื่อป้อนชื่อบริษัทของคุณ หรือข้อมูลประจำตัวอื่นๆ (สูงสุด 25 ตัวอักขระ) และสัมผัสที่ Done (สำเร็จ)
  2. ใช้คีย์แพดเพื่อป้อนชื่อของคุณและหมายเลขโทรสาร (สูงสุด 20 ตัวอักขระ) เมื่อมีข้อความแสดงขึ้นมา และสัมผัสที่ Done (สำเร็จ)

ประเทศ: Flag ไทย