ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

HP PageWide Pro 750, MFP 772, 777 - แก้ไขปัญหาการส่งโทรสาร

แสดงผลข้อความแสดงข้อผิดพลาดบนแผงควบคุม
สำหรับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเกี่ยวกับโทรสาร ให้ดูที่ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเกี่ยวกับโทรสาร
กระดาษติดในตัวป้อนเอกสาร
 • ตรวจสอบว่ากระดาษมีคุณลักษณะที่ตรงตามข้อกำหนดด้านขนาดของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ไม่รองรับหน้ากระดาษที่มีความยาวมากกว่า 381 มม. สำหรับการโทรสาร
 • ทำสำเนาหรือพิมพ์เอกสารต้นฉบับเป็นขนาด Letter, A4 หรือ Legal และจากนั้นส่งโทรสารใหม่อีกครั้ง
ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับสแกนเนอร์
 • ตรวจสอบว่ากระดาษมีคุณลักษณะที่ตรงตามข้อกำหนดด้านขนาดของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ไม่รองรับหน้ากระดาษที่มีความยาวมากกว่า 381 มม. สำหรับการโทรสาร
 • ทำสำเนาหรือพิมพ์เอกสารต้นฉบับเป็นขนาด Letter, A4 หรือ Legal และจากนั้นส่งโทรสารใหม่อีกครั้ง
แผงควบคุมแสดงข้อความ Ready (พร้อมใช้งาน) โดยไม่มีการส่งโทรสาร
 • ตรวจสอบข้อผิดพลาดในรายการบันทึกโทรสาร
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ หน้าแสดงข้อมูล
 • หากมีการเชื่อมต่อโทรศัพท์สายพ่วงระหว่างผลิตภัณฑ์กับผนัง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการวางสายโทรศัพท์แล้ว
 • เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับแจ็คโทรศัพท์ที่ผนังโดยตรง และส่งโทรสารใหม่อีกครั้ง
สามารถรับโทรสารได้ แต่ไม่สามารถส่งได้
ส่งโทรสารแล้วไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้น
 1. ตรวจสอบเสียงสัญญาณของสายโทรศัพท์โดยใช้ปุ่ม เริ่มรับส่งโทรสาร
 2. ปิดเครื่อง แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง
 3. ใช้แผงควบคุมหรือ HP Fax Setup Wizard (ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าโทรสารของ HP) เพื่อกำหนดค่าเวลา วันที่ และข้อมูลส่วนหัวของโทรสาร
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การกำหนดตั้งค่าโทรสาร
 4. ตรวจสอบว่าโทรศัพท์สายพ่วงทั้งหมดที่อยู่ในสายวางสายแล้ว
 5. ถ้าสายโทรศัพท์ของคุณสามารถใช้บริการ DSL ได้ ให้ตรวจสอบว่าสายโทรศัพท์ที่ต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์มีวงจรกรองสัญญาณความถี่สูง
ไม่สามารถใช้ฟังก์ชันโทรสารจากแผงควบคุม
 • ผลิตภัณฑ์อาจได้รับการป้องกันด้วยรหัสผ่าน ใช้ HP Embedded Web Server, ซอฟต์แวร์ HP Toolbox หรือแผงควบคุมในการตั้งค่ารหัสผ่าน
 • หากคุณไม่ทราบรหัสผ่านของผลิตภัณฑ์ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ
 • ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบว่า ไม่มีการปิดใช้งานฟังก์ชันโทรสารไว้
ไม่สามารถใช้รายชื่อในสมุดโทรศัพท์
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า หมายเลขโทรสารถูกต้อง
 • หากการโทรออกสายภายนอกจำเป็นต้องมีหมายเลขนำหน้า ให้เปิดใช้ตัวเลือก หมายเลขนำหน้าเมื่อโทรออก หรือระบุหมายเลขนำหน้าในรายชื่อในสมุดโทรศัพท์
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การตั้งค่าหมายเลขนำหน้าเมื่อโทรออก
ไม่สามารถใช้รายชื่อในสมุดโทรศัพท์แบบกลุ่ม
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า หมายเลขโทรสารถูกต้อง
 • หากการโทรออกสายภายนอกจำเป็นต้องมีหมายเลขนำหน้า ให้เปิดใช้ตัวเลือก หมายเลขนำหน้าเมื่อโทรออก หรือระบุหมายเลขนำหน้าในรายชื่อในสมุดโทรศัพท์แบบกลุ่ม
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การตั้งค่าหมายเลขนำหน้าเมื่อโทรออก
 • ตั้งค่ารายการทั้งหมดในกลุ่มด้วยรายชื่อในสมุดโทรศัพท์
  1. เปิดรายชื่อในสมุดโทรศัพท์ที่ไม่ได้ใช้
  2. ใส่หมายเลขโทรสาร
  3. สัมผัสที่ปุ่ม OK (ตกลง)
ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่บันทึกไว้จากบริษัทให้บริการโทรศัพท์เมื่อพยายามส่งโทรสาร
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณหมุนหมายเลขโทรสารถูกต้อง และตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่มีการบล็อกบริการโทรศัพท์ ตัวอย่างเช่น บริการโทรศัพท์บางรายการอาจป้องกันไม่ให้มีการโทรทางไกล
 • หากการโทรออกสายภายนอกจำเป็นต้องมีหมายเลขนำหน้า ให้เปิดใช้ตัวเลือก หมายเลขนำหน้าเมื่อโทรออก หรือระบุหมายเลขนำหน้าในรายชื่อในสมุดโทรศัพท์
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การตั้งค่าหมายเลขนำหน้าเมื่อโทรออก
    บันทึก
  หากต้องการส่งโทรสารโดยไม่มีหมายเลขนำหน้า เมื่อเปิดใช้ตัวเลือก หมายเลขนำหน้าเมื่อโทรออก อยู่ ให้ส่งโทรสารด้วยตนเอง
 • ส่งโทรสารไปยังหมายเลขต่างประเทศ
  1. หากจำเป็นต้องมีหมายเลขนำหน้า ให้หมุนหมายเลขโทรศัพท์พร้อมหมายเลขนำหน้าด้วยตนเอง
  2. ใส่รหัสประเทศ/ภูมิภาคก่อนหมุนหมายเลขโทรศัพท์
  3. รอจนเสียงสัญญาณหยุดเมื่อคุณได้ยินเสียงบนโทรศัพท์
  4. ส่งโทรสารด้วยตนเองจากแผงควบคุม
ไม่สามารถส่งโทรสารเมื่อมีการเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับผลิตภัณฑ์
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการวางสายโทรศัพท์แล้ว
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีคนใช้โทรศัพท์พ่วงที่ใช้สายเดียวกันในขณะส่งโทรสาร
 • ถอดโทรศัพท์ออกจากสาย และจากนั้นลองส่งโทรสาร

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย