ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP PageWide Pro 750, MFP 772, 777 - เปลี่ยนโหมดการแก้ไขข้อผิดพลาดและความเร็วของโทรสาร

ตั้งโหมดการแก้ไขข้อผิดพลาดของโทรสาร

โดยทั่วไป ผลิตภัณฑ์จะตรวจสอบสัญญาณสายโทรศัพท์ในขณะส่งหรือรับโทรสาร หากผลิตภัณฑ์ตรวจพบข้อผิดพลาดในระหว่างรับส่งโทรสาร และมีการตั้งค่าการแก้ไขข้อผิดพลาดเป็น On (ติดสว่าง) ผลิตภัณฑ์จะสามารถส่งสัญญาณขอให้ส่งโทรสารบางส่วนใหม่ได้ ค่าเริ่มต้นที่ตั้งไว้จากโรงงานสำหรับโหมดการแก้ไขข้อผิดพลาดคือ On (ติดสว่าง)
คุณควรปิดใช้โหมดการแก้ไขข้อผิดพลาดเฉพาะเมื่อคุณประสบปัญหาในการส่งหรือรับโทรสาร และคุณต้องการรับข้อผิดพลาดในการรับส่งโทรสารเท่านั้น การปิดใช้การตั้งค่านี้อาจเป็นประโยชน์เมื่อคุณพยายามส่งโทรสารไปต่างประเทศหรือได้รับโทรสารจากต่างประเทศ หรือหากคุณกำลังใช้การเชื่อมต่อโทรศัพท์ผ่านดาวเทียม
บันทึก
การปิดใช้โหมดการแก้ไขข้อผิดพลาดจะปิดใช้งานคุณลักษณะการส่งโทรสารเป็นสีของผลิตภัณฑ์
  1. บนแผงควบคุม ให้สัมผัสที่ไอคอน Fax (โทรสาร)
  2. ในจอแสดงผล ให้สัมผัสที่ไอคอน Fax Setup (การตั้งค่าโทรสาร)
  3. สัมผัสที่ Preferences (ลักษณะที่ต้องการ) และจากนั้นสัมผัสที่ Error Correction Mode (โหมดแก้ไขข้อผิดพลาด) และเปิดหรือปิดใช้

เปลี่ยนความเร็วของโทรสาร

การตั้งค่าความเร็วโทรสารเป็นโปรโตคอลโมเด็มซึ่งผลิตภัณฑ์ใช้ในการส่งโทรสาร เป็นมาตรฐานทั่วโลกสำหรับโมเด็มแบบ full-duplex ในการส่งและรับข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์ที่ความเร็วสูงสุด 33,600 บิตต่อวินาที (bps) ค่าเริ่มต้นที่ตั้งค่ามาจากโรงงานสำหรับการตั้งค่าความเร็วของโทรสารอยู่ที่ 33,600 bps
คุณควรเปลี่ยนการตั้งค่าเฉพาะเมื่อคุณประสบปัญหาในการส่งโทรสารหรือรับโทรสารจากอุปกรณ์เฉพาะเครื่อง การลดระดับความเร็วของโทรสารอาจเป็นประโยชน์เมื่อคุณพยายามส่งโทรสารไปต่างประเทศหรือได้รับโทรสารจากต่างประเทศ หรือหากคุณกำลังใช้การเชื่อมต่อโทรศัพท์ผ่านดาวเทียม
  1. บนแผงควบคุม ให้สัมผัสที่ไอคอน Fax (โทรสาร)
  2. ในจอแสดงผล ให้สัมผัสที่ไอคอน Fax Setup (การตั้งค่าโทรสาร)
  3. สัมผัสที่ Preferences (ลักษณะที่ต้องการ) และจากนั้นสัมผัสที่ Speed (ความเร็ว) เพื่อเลือกการตั้งค่าความเร็วที่คุณต้องการใช้


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย