solution Contentsolution Content

HP PageWide Pro 750, MFP 772, 777 - ป้องกันกระดาษติด

ป้องกันกระดาษติด

หากต้องการลดจำนวนกระดาษติด ให้ลองแนวทางแก้ไขเหล่านี้:
  • ใช้เฉพาะกระดาษที่สอดคล้องตามข้อมูลจำเพาะของ HP สำหรับผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น ไม่แนะนำให้ใช้กระดาษน้ำหนักเบา
  • ใช้กระดาษที่ไม่ยับ พับ หรือเสียหาย หากจำเป็น ให้ใช้กระดาษห่ออื่น
  • ให้ใช้กระดาษที่ไม่มีการพิมพ์หรือทำสำเนาไว้ก่อนหน้านี้
  • ตรวจสอบว่าไม่ใส่กระดาษในถาดมากเกินไป หากใส่กระดาษมากเกินไป ให้นำตั้งกระดาษทั้งหมดออกจากถาด จัดตั้งกระดาษให้ตรง และจากนั้นใส่กระดาษบางส่วนกลับเข้าไปในถาด
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการปรับตัวกั้นกระดาษในถาดอย่างถูกต้องสำหรับขนาดของกระดาษ ปรับตัวกั้นกระดาษให้สัมผัสกับตั้งกระดาษโดยไม่งอ
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า กระดาษเรียบเสมอกันทั้งสี่มุม
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการใส่ถาดเข้าในผลิตภัณฑ์จนสุดแล้ว
  • หากคุณต้องการพิมพ์บนกระดาษน้ำหนักมาก มีรอยนูน หรือมีรอยปรุ ให้ใช้ถาด 1 ซึ่งเป็นถาดอเนกประสงค์ที่อยู่ทางซ้ายของเครื่องพิมพ์ และจากนั้นป้อนกระดาษด้วยตนเองครั้งละหนึ่งแผ่นประเทศ/ภูมิภาค: