ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

HP LaserJet Enterprise MFP M631, M632, M633 - ใส่และพิมพ์ฉลาก

บทนำ
ข้อมูลต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการใส่และพิมพ์ฉลาก
ในการพิมพ์บนแผ่นฉลาก ให้ใช้ถาด 2 หรือหนึ่งในถาดเสริม 550 แผ่น
  บันทึก
ถาด 1 ไม่รองรับฉลาก
ในการพิมพ์ฉลากโดยใช้ตัวเลือกป้อนด้วยตนเอง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเลือกการตั้งค่าที่ถูกต้องในไดรเวอร์การพิมพ์ แล้วใส่ฉลากลงในถาดหลังจากส่งงานพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์แล้ว เมื่อใช้ป้อนด้วยตนเอง เครื่องพิมพ์จะรอพิมพ์งานจนกว่าจะตรวจพบว่ามีการเปิดและปิดถาดแล้ว
ฉลากที่ป้อนด้วยตนเอง
 1. จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้เลือกตัวเลือก Print (พิมพ์)
 2. เลือกเครื่องพิมพ์จากรายการเครื่องพิมพ์ และคลิกหรือแตะปุ่ม Properties (คุณสมบัติ) หรือ Preferences (กำหนดลักษณะ) เพื่อเปิดไดรเวอร์การพิมพ์
    บันทึก
  ชื่อของปุ่มจะแตกต่างกันสำหรับโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่น
    บันทึก
  ในการเข้าถึงคุณสมบัติเหล่านี้จากหน้าจอเริ่มของ Windows 8 หรือ 8.1 ให้เลือก Devices (อุปกรณ์) เลือก Print (พิมพ์) แล้วเลือกเครื่องพิมพ์
 3. คลิกแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ)
 4. ในรายการดรอปดาวน์ ขนาดกระดาษ ให้เลือกขนาดที่ถูกต้องสำหรับแผ่นฉลาก
 5. ในรายการดรอปดาวน์ ประเภทกระดาษ ให้เลือก ฉลาก
 6. ในรายการดรอปดาวน์ แหล่งกระดาษ ให้เลือก ป้อนด้วยตนเอง
    บันทึก
  เมื่อใช้การป้อนด้วยตนเอง เครื่องพิมพ์จะพิมพ์จากถาดที่มีหมายเลขต่ำสุดซึ่งถูกกำหนดค่าสำหรับขนาดของกระดาษที่ถูกต้อง ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องระบุถาด ตัวอย่างเช่น หากกำหนดค่าถาด 2 สำหรับฉลาก เครื่องพิมพ์จะพิมพ์จากถาด 2 หากติดตั้งและกำหนดค่าถาด 3 ไว้สำหรับฉลาก แต่ไม่มีการกำหนดค่าถาด 2 สำหรับฉลาก เครื่องพิมพ์จะพิมพ์จากถาด 3
 7. คลิกปุ่ม OK (ตกลง) เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ Document Properties (คุณสมบัติของเอกสาร)
 8. ในกล่องโต้ตอบ Print (การพิมพ์) ให้คลิกปุ่ม Print (พิมพ์) เพื่อพิมพ์งาน
การวางแนวฉลาก
ถาด
วิธีการใส่ฉลาก
ถาด 2-5
หงายหน้าขึ้น
หันหัวกระดาษไปทางด้านขวาของถาด

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย