ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

HP LaserJet Enterprise MFP M631, M632, M633 - ใส่และพิมพ์ซองจดหมาย

บทนำ
ข้อมูลต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการใส่และพิมพ์ซองจดหมาย ใช้ถาด 1 หรืออุปกรณ์เสริมตัวป้อนซองจดหมายเพื่อพิมพ์บนซองจดหมาย ถาด 1 บรรจุซองจดหมายได้สูงสุด 10 ซอง อุปกรณ์เสริมตัวป้อนซองจดหมายบรรจุซองจดหมาย 75 ซอง ขึ้นอยู่กับการออกแบบซองจดหมายและสภาพแวดล้อม
ในการพิมพ์ซองจดหมายโดยใช้ตัวเลือกป้อนด้วยตนเอง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเลือกการตั้งค่าที่ถูกต้องในไดรเวอร์การพิมพ์ แล้วใส่ซองจดหมายลงในถาดหลังจากส่งงานพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์แล้ว
พิมพ์ซองจดหมาย
พิมพ์ซองจดหมายจากถาด 1
 1. จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้เลือกตัวเลือก Print (พิมพ์)
 2. เลือกเครื่องพิมพ์จากรายการเครื่องพิมพ์ และคลิกหรือแตะปุ่ม Properties (คุณสมบัติ) หรือ Preferences (กำหนดลักษณะ) เพื่อเปิดไดรเวอร์การพิมพ์
    บันทึก
  ชื่อของปุ่มจะแตกต่างกันสำหรับโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่น
    บันทึก
  ในการเข้าถึงคุณสมบัติเหล่านี้จากหน้าจอเริ่มของ Windows 8 หรือ 8.1 ให้เลือก Devices (อุปกรณ์) เลือก Print (พิมพ์) แล้วเลือกเครื่องพิมพ์
 3. คลิกหรือแตะแถบ กระดาษ/คุณภาพ
 4. ในรายการดรอปดาวน์ ขนาดกระดาษ ให้เลือกขนาดที่ถูกต้องสำหรับซองจดหมาย
 5. ในรายการดรอปดาวน์ ประเภทกระดาษ ให้เลือก ซองจดหมาย
 6. ในรายการดรอปดาวน์ แหล่งกระดาษ ให้เลือก ป้อนด้วยตนเอง
 7. คลิกปุ่ม OK (ตกลง) เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ Document Properties (คุณสมบัติของเอกสาร)
 8. ในกล่องโต้ตอบ Print (การพิมพ์) ให้คลิกปุ่ม Print (พิมพ์) เพื่อพิมพ์งาน
พิมพ์ซองจดหมายจากอุปกรณ์เสริมตัวป้อนซองจดหมาย
 1. จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้เลือกตัวเลือก Print (พิมพ์)
 2. เลือกเครื่องพิมพ์จากรายการเครื่องพิมพ์ และคลิกหรือแตะปุ่ม Properties (คุณสมบัติ) หรือ Preferences (กำหนดลักษณะ) เพื่อเปิดไดรเวอร์การพิมพ์
    บันทึก
  ชื่อของปุ่มจะแตกต่างกันสำหรับโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่น
  ในการเข้าถึงคุณสมบัติเหล่านี้จากหน้าจอเริ่มของ Windows 8 หรือ 8.1 ให้เลือก Devices (อุปกรณ์) เลือก Print (พิมพ์) แล้วเลือกเครื่องพิมพ์
 3. คลิกหรือแตะแถบ กระดาษ/คุณภาพ
 4. ทำตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้:
  • ในรายการดรอปดาวน์ ขนาดกระดาษ ให้เลือกขนาดที่ถูกต้องสำหรับซองจดหมาย
  • ในรายการดรอปดาวน์ ประเภทกระดาษ ให้เลือก ซองจดหมาย
  • ในรายการดรอปดาวน์ แหล่งกระดาษ ให้เลือก ถาด 3 หรือ ถาด 4—ถาดใดก็ตามที่ตรงกับตัวป้อนซองจดหมาย
 5. คลิกปุ่ม OK (ตกลง) เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ Document Properties (คุณสมบัติของเอกสาร)
 6. ในกล่องโต้ตอบ Print (การพิมพ์) ให้คลิกปุ่ม OK (ตกลง) เพื่อพิมพ์งาน
การวางแนวซองจดหมาย
ถาด
ขนาดซองจดหมาย
วิธีการใส่
ถาด 1
ซองจดหมาย #9, ซองจดหมาย #10, ซองจดหมาย Monarch, ซองจดหมาย B5, ซองจดหมาย C5, ซองจดหมาย C6, ซองจดหมาย DL
คว่ำหน้าลง
หันหัวกระดาษไปทางด้านหน้าของเครื่องพิมพ์
อุปกรณ์เสริมตัวป้อนซองจดหมาย
ซองจดหมาย #9, ซองจดหมาย #10, ซองจดหมาย Monarch, ซองจดหมาย B5, ซองจดหมาย C5, ซองจดหมาย C6, ซองจดหมาย DL
หงายหน้าขึ้น
หันหัวกระดาษไปทางด้านหน้าของเครื่องพิมพ์

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย