ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Managed MFP - สแกนไปยังอีเมล

คำแนะนำ

เครื่องพิมพ์มีคุณสมบัติที่ทำให้สามารถสแกนเอกสารและส่งไปยังอีเมลแอดเดรสตั้งแต่หนึ่งรายการขึ้นไปได้
บันทึก
ก่อนที่คุณจะสามารถใช้คุณสมบัติสแกนไปยังอีเมลได้ ผู้ดูแลระบบเครื่องพิมพ์หรือแผนก IT ของคุณจะต้องใช้ HP Embedded Web Server เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติและตั้งค่า

สแกนไปยังอีเมล

นอกเหนือจากคำแนะนำที่ให้ไว้ในเอกสารนี้ คุณสามารถดูวิดีโอต่อไปนี้เกี่ยวกับวิธีสแกนไปยังอีเมลโดยใช้เครื่องพิมพ์ HP LaserJet Managed ของคุณ:
หากคุณมีปัญหาในการดูวิดีโอด้านบน หรือดูวิดีโอในขนาดอื่น ให้คลิก here เพื่อดูวิดีโอบน YouTube
 1. วางเอกสารคว่ำหน้าลงบนกระจกเครื่องสแกน หรือวางคว่ำหน้าลงในอุปกรณ์ป้อนกระดาษและปรับตัวกั้นกระดาษให้พอดีกับขนาดของเอกสาร
 2. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้เลือก สแกน แล้วเลือก สแกนไปยังอีเมล
  รูปภาพ : ไอคอนสแกน
  บันทึก
  หากมีข้อความแจ้งเตือน พิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ
 3. แตะช่อง ถึง เพื่อเปิดแป้นพิมพ์
  บันทึก
  หากคุณลงชื่อเข้าใช้เครื่องพิมพ์ ชื่อผู้ใช้หรือข้อมูลเริ่มต้นอื่นอาจปรากฏในช่อง จาก หากเป็นเช่นนั้น คุณอาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
 4. ระบุผู้รับโดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:
  ป้อนแอดเดรสด้วยตนเอง
  1. ป้อนแอดเดรสในช่อง ถึง หากต้องการส่งไปยังหลายแอดเดรส ให้แยกแต่ละแอดเดรสด้วยเซมิโคลอน หรือเลือกปุ่ม Enter บนแป้นพิมพ์ทัชสกรีนหลังจากพิมพ์แต่ละแอดเดรส
  ป้อนแอดเดรสจากรายชื่อผู้ติดต่อ
  1. เลือกปุ่มผู้ติดต่อ ที่อยู่ถัดจากช่อง ถึง เพื่อเปิดหน้าจอ ผู้ติดต่อ
  2. เลือกรายการผู้ติดต่อที่เหมาะสม
  3. เลือกชื่อจากรายชื่อผู้ติดต่อเพื่อเพิ่มชื่อลงในรายชื่อผู้รับ และจากนั้นเลือก เพิ่ม
 5. ป้อนช่อง หัวเรื่อง, ชื่อไฟล์ และ ข้อความ โดยแตะที่ช่อง และใช้แป้นพิมพ์ทัชสกรีนเพื่อป้อนข้อมูล เลือกปุ่มปิด เมื่อคุณต้องปิดแป้นพิมพ์
 6. ในการโหลดการตั้งค่าแบบด่วน ให้เลือก โหลด เลือกการตั้งค่าแบบด่วน แล้วเลือก โหลด ภายใต้รายการ การตั้งค่าแบบด่วน
  บันทึก
  การตั้งค่าแบบด่วน เป็นการตั้งค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้างานพิมพ์ประเภทต่าง ๆ เช่น ข้อความ, ภาพถ่าย และ คุณภาพสูง คุณสามารถเลือกการตั้งค่าแบบด่วนเพื่อดูคำอธิบายได้
 7. ในการกำหนดค่า เช่น ประเภทไฟล์และความละเอียด, ด้านต้นฉบับ และ การแวงแนวเนื้อหา ให้เลือก ตัวเลือก ที่มุมซ้ายล่าง แล้วเลือกการตั้งค่าจากเมนู ตัวเลือก เลือก เสร็จสิ้น หากมีข้อความแจ้ง
 8. เลือกดูตัวอย่างหรือไม่ก็ได้: แตะบานหน้าต่างด้านขวาของหน้าจอเพื่อดูตัวอย่างเอกสาร คุณสามารถใช้ปุ่ม ขยาย และ ยุบ ทางด้านซ้ายของบานหน้าต่างการแสดงตัวอย่างเพื่อขยายและยุบหน้าจอการแสดงตัวอย่างได้
  ปุ่ม ขยาย
  ปุ่ม ยุบ
  ใช้ปุ่มทางด้านขวาของหน้าจอเพื่อปรับตัวเลือกดูตัวอย่าง และเพื่อจัดเรียงใหม่ หมุน แทรก หรือลบหน้า
  สลับระหว่างมุมมองสองหน้าและมุมมองภาพขนาดย่อ มีตัวเลือกเพิ่มเติมอยู่ในมุมมองภาพขนาดย่อมากกว่าในมุมมองสองหน้า
  ขยายหรือย่อหน้าที่เลือก
  บันทึก
  เลือกครั้งละหน้าเดียวเท่านั้นเพื่อใช้ปุ่มเหล่านี้
  หมุนหน้า 180 องศา
  บันทึก
  ปุ่มนี้จะใช้ได้ในมุมมองภาพขนาดย่อเท่านั้น
  ลบหน้าที่เลือก
  บันทึก
  ปุ่มนี้จะใช้ได้ในมุมมองภาพขนาดย่อเท่านั้น
  จัดเรียงหน้าภายในเอกสารใหม่ เลือกหนึ่งหน้าหรือมากกว่า และเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา
  บันทึก
  ปุ่มเหล่านี้จะใช้ได้ในมุมมองภาพขนาดย่อเท่านั้น
  เพิ่มหน้าในเอกสาร เครื่องพิมพ์แจ้งให้คุณสแกนหน้าเอกสารเพิ่มเติม
  ล้างการเปลี่ยนแปลงที่ทำไว้ในหน้าตัวอย่างและเริ่มต้นใหม่
 9. เมื่อเอกสารพร้อม ให้เลือก ส่ง เพื่อส่งอีเมล
  บันทึก
  เครื่องพิมพ์อาจแจ้งให้คุณเพิ่มอีเมลแอดเดรสลงในรายชื่อผู้ติดต่อ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย