ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

 • ข้อมูล
  ยินดีต้อนรับลูกค้าเครื่องพิมพ์Samsung(ซัมซุง)

  ต้องการการความช่วยเหลือและบริการสำหรับเครื่องพิมพ์ Samsung(ซัมซุง) ของคุณหรือไม่?  HP ช่วยคุณได้! เรียนรู้เพิ่มเติม

HP LaserJet Managed MFP E82540-E82560, E87640-E87660, E77820, E77830, E72520, E72530 - วิธีการเย็บเล่มพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งเสริม

บทนำ
หากติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งเย็บเล่มเสริมในเครื่องพิมพ์ คุณสามารถรวมและเย็บกระดาษเมื่อพิมพ์หรือถ่ายสำเนาได้ ตัวเลือกเรียงหน้ารวมหน้าตามลำดับที่ถูกต้องในแต่ละชุดของสำเนา คุณสามารถเรียงหน้าและเย็บกระดาษด้วยอุปกรณ์เสริมประเภทต่อไปนี้
อุปกรณ์ตกแต่งภายใน
อุปกรณ์ตกแต่งภายในเสริมที่ใส่ในจากถาดเครื่องพิมพ์ได้
อุปกรณ์ตกแต่งเย็บเล่ม/เรียงกระดาษหรืออุปกรณ์ตกแต่งหนังสือเล่มเล็ก
อุปกรณ์ตกแต่งเย็บเล่ม/เรียงกระดาษเสริมหรืออุปกรณ์ตกแต่งหนังสือเล่มเล็กเสริมเชื่อมต่อกับด้านข้างของเครื่องพิมพ์
เย็บกระดาษเมื่อทำสำเนาจากอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเรียงหน้าและเย็บกระดาษเมื่อทำสำเนาจากอุปกรณ์เสริมอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)
 1. วางเอกสารหงายหน้าขึ้นในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ และปรับตัวกั้นกระดาษให้พอดี
 2. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ ให้เลือก สำเนา
 3. เลือก ตัวเลือก ที่มุมล่างซ้าย
 4. เลือก ลวดเย็บกระดาษ ในรายการตัวเลือก แล้วเลือกตัวเลือกการเย็บกระดาษที่ต้องการจากเมนู เย็บกระดาษ/เจาะรู
 5. ตัวเลือกเรียงหน้าจะเปิดตามค่าเริ่มต้น ในการปิดตัวเลือกเรียงหน้า ให้เลื่อนลงไปสุดเมนู ตัวเลือก เลือก เรียงหน้า แล้วเลือก ปิด
 6. เลือกการตั้งค่าอื่นใดที่จำเป็นจากเมนู ตัวเลือก เช่น ด้าน และ การวางแนวเนื้อหา เลือก เสร็จ หากมีข้อความแจ้ง
 7. ในการปรับเปลี่ยนจำนวนสำเนา ให้แตะกล่องทางด้านซ้ายของปุ่ม ทำสำเนา แล้วเลือกจำนวนสำเนาจากแผงปุ่มกดที่เปิด เลือกปุ่มปิด เพื่อปิดแผงปุ่มกด
 8. เลือก ทำสำเนา เพื่อเริ่มการทำสำเนา
เย็บกระดาษเมื่อพิมพ์จาก Windows
ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเรียงหน้าและเย็บกระดาษเมื่อพิมพ์จากแอปพลิเคชัน Windows โดยใช้ไดรเวอร์การพิมพ์ HP UPD หรือไดรเวอร์การพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ HP PCL 6 หรือ HP PCL-6 V4
  บันทึก
ไดรเวอร์การพิมพ์อื่นๆ อาจไม่สนับสนุนคุณสมบัติเรียงหน้า/เย็บกระดาษโดยอุปกรณ์เสริมของเครื่องพิมพ์
 1. จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้เลือกตัวเลือก Print (พิมพ์)
 2. เลือกเครื่องพิมพ์จากรายการเครื่องพิมพ์ แล้วเลือกปุ่ม Properties (คุณสมบัติ) หรือ Preferences (กำหนดลักษณะ) เพื่อเปิดไดรเวอร์การพิมพ์
 3. เลือกแท็บ เอาต์พุต และจากเมนูดรอปดาวน์ เย็บกระดาษ ให้เลือกตำแหน่งและจำนวนลวดเย็บ
 4. เลือกการตั้งค่าอื่นๆ จากแถบอื่นในไดรเวอร์การพิมพ์
 5. เลือก OK (ตกลง) แล้วเลือก Print (พิมพ์)
เย็บกระดาษเมื่พิมพ์จาก OS X
ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเรียงหน้าและเย็บกระดาษเมื่อพิมพ์จากแอปพลิเคชัน OS X โดยใช้ไดรเวอร์การพิมพ์ HP
  บันทึก
ไดรเวอร์การพิมพ์อื่นๆ อาจไม่สนับสนุนคุณสมบัติเรียงหน้า/เย็บกระดาษโดยอุปกรณ์เสริมของเครื่องพิมพ์
 1. ในแอปพลิเคชัน ให้เลือก File เลือก Print แล้วเลือกเครื่องพิมพ์ที่เหมาะสมในเมนูดรอปดาวน์ Printer
 2. ที่ด้านล่าง Orientation ในเมนูดรอปดาวน์ ให้เลือก Finishing
    บันทึก
  ชื่อของรายการจะแตกต่างกันสำหรับโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่น
 3. เลือกเมนูดรอปดาวน์ เย็บกระดาษ แล้วเลือกตำแหน่งและจำนวนลวดเย็บ
 4. เลือก พิมพ์
เย็บกระดาษด้วยที่เย็บกระดาษสะดวกใช้ภายนอก
อุปกรณ์ตกแต่งเย็บเล่ม/เรียงกระดาษและอุปกรณ์ตกแต่งหนังสือเล่มเล็กมีช่องภายนอกสะดวกใช้สำหรับการเย็บเอกสาร ในการใช้อุปกรณ์เย็บกระดาษภายนอก ให้จัดเอกสารแล้วใส่เข้าไปในช่อง กดปุ่มเย็บกระดาษด้านบนของอุปกรณ์ตกแต่ง อุปกรณ์ตกแต่างจะเย็บเอกสารที่มุมที่คุณใส่เข้าไป
  บันทึก
เครื่องพิมพ์ต้องอยู่ในสถานะพร้อม (ไม่อยู่ในโหมดพักเครื่อง) เพื่อใช้ที่เย็บกระดาษสะดวกใช้ภายนอก
รูปภาพ : อุปกรณ์เย็บกระดาษภายนอกในอุปกรณ์ตกแต่ง
การกำหนดค่าลวดเย็บกระดาษและกระดาษที่ใช้ได้
อุปกรณ์เสริมลวดเย็บกระดาษ HP สามารถสร้างการกำหนดค่าลวดเย็บกระดาษได้หลายแบบ ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับขนาดกระดาษที่สนับสนุน การวางแนวเอกสาร และการวางแนว (การวางแนวป้อนคือทิศทางที่คุณใส่กระดาษในถาด)
การวางแนวป้อนขอบยาว
การวางแนวป้อนขอบสั้น
การวางแนวเอกสารในแนวตั้ง
การวางแนวเอกสารในแนวนอน
ตารางต่อไปนี้แสดงตัวเลือกเอาต์พุตสำหรับกระดาษที่ใช้ได้
  บันทึก
กระดาษประเภทต่อไปนี้ไม่สนับสนุนการเย็บกระดาษ:
 • ซองอย่างหนา
 • ฉลาก
 • แผ่นใส
 • ซองจดหมาย
 • ประเภทผู้ใช้ 1 ถึง 10 (ขนาดกระดาษที่กำหนดเองที่เพิ่มในไดรเวอร์การพิมพ์ผ่าน HP Embedded Web Server หรือ HP Web Jet Admin)
ลวดเย็บกระดาษหนึ่งชิ้น – การวางแนวป้อนถาดขอบยาว
กระดาษที่ใช้ได้
เย็บกระดาษหนึ่งชิ้นด้านซ้าย
เย็บกระดาษหนึ่งชิ้นด้านขวา
 • Letter
 • 216 x 279 (8.5 x 11 นิ้ว)
 • A4
 • 210 x 297 มม. (8.3 x 11.7)
แนวตั้ง
แนวนอน
ลวดเย็บกระดาษหนึ่งชิ้น – การวางแนวป้อนถาดขอบสั้น
กระดาษที่ใช้ได้
เย็บกระดาษหนึ่งชิ้นด้านซ้าย
เย็บกระดาษหนึ่งชิ้นด้านขวา
 • Letter
 • 216 x 279 (8.5 x 11 นิ้ว)
 • A4
 • 210 x 297 มม. (8.3 x 11.7)
 • Ledger
 • 279 x 432 (11 x 17 นิ้ว)
 • A3
 • 297 x 420 มม. (11.7 x 16.5 นิ้ว)
 • B4 (JIS)
 • 257 x 364 มม. (10.1 x 14.3)
 • Legal
 • 216 x 356 มม. (8.5 x 14.0)
 • บอนด์ยาว
 • 216 x 330 มม. (8.5 x 13 นิ้ว)
 • Oficio
 • 216 x 340 มม. (8.5 x 13.4)
 • 8K
 • 270 x 390 มม. (10.6 x 15.3)
แนวตั้ง
แนวนอน
ลวดเย็บกระดาษสองชิ้น – การวางแนวป้อนถาดขอบยาว
กระดาษที่ใช้ได้
เย็บกระดาษสองชิ้นด้านซ้ายหรือบน
เย็บกระดาษสองชิ้นด้านซ้าย
เย็บกระดาษสองชิ้นด้านขวา
เย็บกระดาษสองชิ้นด้านบน
 • Letter
 • 216 x 279 (8.5 x 11 นิ้ว)
 • A4
 • 210 x 297 มม. (8.3 x 11.7)
แนวตั้ง
ไม่รองรับ
แนวนอน
ไม่รองรับ
ไม่รองรับ
ลวดเย็บกระดาษสองชิ้น – การวางแนวป้อนถาดขอบสั้น
กระดาษที่ใช้ได้
เย็บสองจุดด้านบนหรือซ้าย
เย็บกระดาษสองชิ้นด้านซ้าย
เย็บกระดาษสองชิ้นด้านขวา
เย็บกระดาษสองชิ้นด้านบน
 • Letter
 • 216 x 279 (8.5 x 11 นิ้ว)
 • A4
 • 210 x 297 มม. (8.3 x 11.7)
 • Ledger
 • 279 x 432 (11 x 17 นิ้ว)
 • A3
 • 297 x 420 มม. (11.7 x 16.5 นิ้ว)
 • B4 (JIS)
 • 257 x 364 มม. (10.1 x 14.3)
 • Legal
 • 216 x 356 มม. (8.5 x 14.0)
 • บอนด์ยาว
 • 216 x 330 มม. (8.5 x 13 นิ้ว)
 • Oficio
 • 216 x 340 มม. (8.5 x 13.4)
 • 8K
 • 270 x 390 มม. (10.6 x 15.3)
แนวตั้ง
ไม่รองรับ
ไม่รองรับ
แนวนอน
ไม่รองรับ

ประเทศ: Flag ไทย