ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

HP LaserJet Managed MFP E77820, E77830, E72520, E72530 - วิธีการพิมพ์ (Windows)

วิธีการพิมพ์ (Windows)

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายกระบวนการพิมพ์พื้นฐานสำหรับ Windows
 1. จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้เลือกตัวเลือก Print (พิมพ์)
 2. เลือกเครื่องพิมพ์จากรายการเครื่องพิมพ์ ในการเปลี่ยนการตั้งค่า ให้คลิกปุ่ม Properties (คุณสมบัติ) หรือ Preferences (กำหนดลักษณะ) เพื่อเปิดไดรเวอร์การพิมพ์
  บันทึก
  ชื่อของปุ่มจะแตกต่างกันสำหรับโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่น
  บันทึก
  ใน Windows 10, 8.1 และ 8 แอปพลิเคชันเหล่านี้จะมีรูปแบบที่แตกต่างโดยมีคุณสมบัติที่แตกต่างจากสิ่งที่อธิบายไว้ด้านล่างสำหรับแอปพลิเคชันเดสก์ท็อป ในการเข้าถึงคุณสมบัติการพิมพ์จากแอปหน้าจอเริ่ม ให้ทำขั้นตอนต่อไปนี้:
  Windows 10: เลือก Print (พิมพ์) แล้วเลือกเครื่องพิมพ์
  Windows 8.1 หรือ 8: เลือก Devices (อุปกรณ์) เลือก Print (พิมพ์) แล้วเลือกเครื่องพิมพ์
  สำหรับไดรเวอร์ HP PCL-6 V4 แอปพลิเคชัน HP AiO Printer Remote จะดาวน์โหลดคุณสมบัติไดรเวอร์เพิ่มเติมเมื่อเลือก More settings (การตั้งค่าเพิ่มเติม)
  บันทึก
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกปุ่มวิธีใช้ (?) ในไดรเวอร์การพิมพ์
 3. คลิกแท็บในไดรเวอร์การพิมพ์เพื่อกำหนดค่าตัวเลือกที่ใช้ได้ ตัวอย่างเช่น ตั้งค่าการวางแนวกระดาษในแท็บ Finishing (ตกแต่ง) และตั้งค่าแหล่งกระดาษ, ประเภทกระดาษ, ขนาดกระดาษ และการตั้งค่าคุณภาพในแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ)
 4. คลิกปุ่ม OK (ตกลง) เพื่อกลับไปที่กล่องโต้ตอบ Print (พิมพ์) เลือกจำนวนสำเนาที่ต้องการพิมพ์จากหน้าจอนี้
 5. คลิกปุ่ม Print (พิมพ์) เพื่อพิมพ์งาน

พิมพ์ทั้งสองด้านอัตโนมัติ (Windows)

ใช้ขั้นตอนนี้สำหรับเครื่องพิมพ์ที่มีอุปกรณ์สำหรับพิมพ์สองด้านอัตโนมัติติดตั้งไว้ หากเครื่องพิมพ์ไม่มีอุปกรณ์สำหรับพิมพ์สองด้านอัตโนมัติติดตั้ง หรือในการพิมพ์ด้วยกระดาษประเภทที่อุปกรณ์สำหรับพิมพ์สองด้านไม่สนับสนุน ให้พิมพ์บนทั้งสองด้านด้วยตนเอง
 1. จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้เลือกตัวเลือก Print (พิมพ์)
 2. เลือกเครื่องพิมพ์จากรายการเครื่องพิมพ์ และคลิกปุ่ม Properties (คุณสมบัติ) หรือ Preferences (กำหนดลักษณะ) เพื่อเปิดไดรเวอร์การพิมพ์
  บันทึก
  ชื่อของปุ่มจะแตกต่างกันสำหรับโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่น
  บันทึก
  ใน Windows 10, 8.1 และ 8 แอปพลิเคชันเหล่านี้จะมีรูปแบบที่แตกต่างโดยมีคุณสมบัติที่แตกต่างจากสิ่งที่อธิบายไว้ด้านล่างสำหรับแอปพลิเคชันเดสก์ท็อป ในการเข้าถึงคุณสมบัติการพิมพ์จากแอปหน้าจอเริ่ม ให้ทำขั้นตอนต่อไปนี้:
  Windows 10: เลือก Print (พิมพ์) แล้วเลือกเครื่องพิมพ์
  Windows 8.1 หรือ 8: เลือก Devices (อุปกรณ์) เลือก Print (พิมพ์) แล้วเลือกเครื่องพิมพ์
  สำหรับไดรเวอร์ HP PCL-6 V4 แอปพลิเคชัน HP AiO Printer Remote จะดาวน์โหลดคุณสมบัติไดรเวอร์เพิ่มเติมเมื่อเลือก More settings (การตั้งค่าเพิ่มเติม)
 3. คลิกแถบ ตกแต่ง
 4. เลือก พิมพ์บนกระดาษทั้งสองด้าน คลิก OK (ตกลง) เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ Document Properties (คุณสมบัติของเอกสาร)
 5. ในกล่องโต้ตอบ Print (พิมพ์) ให้คลิก Print (พิมพ์) เพื่อพิมพ์งาน

พิมพ์หลายหน้าในหน้าเดียว (Windows)

 1. จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้เลือกตัวเลือก Print (พิมพ์)
 2. เลือกเครื่องพิมพ์จากรายการเครื่องพิมพ์ และคลิกปุ่ม Properties (คุณสมบัติ) หรือ Preferences (กำหนดลักษณะ) เพื่อเปิดไดรเวอร์การพิมพ์
  บันทึก
  ชื่อของปุ่มจะแตกต่างกันสำหรับโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่น
  บันทึก
  ใน Windows 10, 8.1 และ 8 แอปพลิเคชันเหล่านี้จะมีรูปแบบที่แตกต่างโดยมีคุณสมบัติที่แตกต่างจากสิ่งที่อธิบายไว้ด้านล่างสำหรับแอปพลิเคชันเดสก์ท็อป ในการเข้าถึงคุณสมบัติการพิมพ์จากแอปหน้าจอเริ่ม ให้ทำขั้นตอนต่อไปนี้:
  Windows 10: เลือก Print (พิมพ์) แล้วเลือกเครื่องพิมพ์
  Windows 8.1 หรือ 8: เลือก Devices (อุปกรณ์) เลือก Print (พิมพ์) แล้วเลือกเครื่องพิมพ์
  สำหรับไดรเวอร์ HP PCL-6 V4 แอปพลิเคชัน HP AiO Printer Remote จะดาวน์โหลดคุณสมบัติไดรเวอร์เพิ่มเติมเมื่อเลือก More settings (การตั้งค่าเพิ่มเติม)
 3. คลิกแถบ ตกแต่ง
 4. เลือกจำนวนหน้าต่อแผ่นจากดรอปดาวน์ จำนวนหน้าต่อแผ่น
 5. เลือกตัวเลือก พิมพ์ขอบหน้า, ลำดับหน้า และ การวางแนวกระดาษ ที่ถูกต้อง คลิก OK (ตกลง) เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ Document Properties (คุณสมบัติของเอกสาร)
 6. ในกล่องโต้ตอบ Print (พิมพ์) ให้คลิก Print (พิมพ์) เพื่อพิมพ์งาน

เลือกประเภทกระดาษ (Windows)

 1. จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้เลือกตัวเลือก Print (พิมพ์)
 2. เลือกเครื่องพิมพ์จากรายการเครื่องพิมพ์ และคลิกปุ่ม Properties (คุณสมบัติ) หรือ Preferences (กำหนดลักษณะ) เพื่อเปิดไดรเวอร์การพิมพ์
  บันทึก
  ชื่อของปุ่มจะแตกต่างกันสำหรับโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่น
  บันทึก
  ใน Windows 10, 8.1 และ 8 แอปพลิเคชันเหล่านี้จะมีรูปแบบที่แตกต่างโดยมีคุณสมบัติที่แตกต่างจากสิ่งที่อธิบายไว้ด้านล่างสำหรับแอปพลิเคชันเดสก์ท็อป ในการเข้าถึงคุณสมบัติการพิมพ์จากแอปหน้าจอเริ่ม ให้ทำขั้นตอนต่อไปนี้:
  Windows 10: เลือก Print (พิมพ์) แล้วเลือกเครื่องพิมพ์
  Windows 8.1 หรือ 8: เลือก Devices (อุปกรณ์) เลือก Print (พิมพ์) แล้วเลือกเครื่องพิมพ์
  สำหรับไดรเวอร์ HP PCL-6 V4 แอปพลิเคชัน HP AiO Printer Remote จะดาวน์โหลดคุณสมบัติไดรเวอร์เพิ่มเติมเมื่อเลือก More settings (การตั้งค่าเพิ่มเติม)
 3. คลิกแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ)
 4. เลือกประเภทกระดาษจากรายการดรอปดาวน์ Paper type (ประเภทกระดาษ)
 5. คลิก OK (ตกลง) เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ Document Properties (คุณสมบัติของเอกสาร) ในกล่องโต้ตอบ Print (พิมพ์) ให้คลิก Print (พิมพ์) เพื่อพิมพ์งาน
  หากถาดต้องมีการกำหนดค่า ข้อความการกำหนดค่าถาดจะปรากฏขึ้นบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
 6. ใส่กระดาษตามประเภทและขนาดที่ระบุไว้ลงในถาด แล้วปิดถาด
 7. แตะปุ่ม OK เพื่อยอมรับประเภทและขนาดกระดาษที่ตรวจพบ หรือแตะปุ่ม แก้ไข เพื่อเลือกขนาดหรือประเภทกระดาษอื่น
 8. เลือกประเภทและขนาดที่ถูกต้อง แล้วแตะปุ่ม OK

งานพิมพ์อื่นๆ

คำแนะนำสำหรับการดำเนินการพิมพ์งานเฉพาะมีดังต่อไปนี้:
 • การสร้างและการใช้ช็อตคัทหรือค่าล่วงหน้า
 • เลือกขนาดกระดาษหรือใช้ขนาดกระดาษที่กำหนดเอง
 • เลือกการวางแนวกระดาษ
 • สร้างหนังสือเล่มเล็ก
 • กำหนดสเกลเอกสารให้พอดีกับขนาดกระดาษเฉพาะ
 • พิมพ์หน้าแรกหรือหน้าสุดท้ายของเอกสารบนกระดาษอื่น
 • พิมพ์ลายน้ำบนเอกสาร
 • พิมพ์ประทับตราบนเอกสาร


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย